Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temné lesy (Villmark) 2003

Temné lesy (Villmark) 2003

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pamatuji se na film Ledová smrt od reži­sé­ra Uthauga, byl to prv­ní nor­ský horor, kte­rý jsem měl tu čest vidět a už teh­dy jsem byl doce­la spo­ko­jen. Jistě, chy­by by se našly, v mno­ho ohle­dech šlo o žánro­vé klišé, nicmé­ně Ledová smrt i Temné lesy jsou fil­my vytvá­ře­jí­cí sta­veb­ní kámen pro tvr­ze­ní, že evrop­ská horo­ro­vá fil­mo­vá ško­la svo­ji kva­li­tu beze­spo­ru má a v mno­ha ohle­dech před­čí ste­ril­ní horo­ry z USA.
Teambuilding je hezká věc, sám jsem se něko­li­ka účast­nil a musím potvr­dit, že pozi­tiv­ní efekt jis­tě má..., to ale nesmí­te jet hlu­bo­ko do nor­ských lesů. Právě tam se ale vydá­vá pěti­ce lidí, kte­rá má v budouc­nos­ti utvo­řit kolek­tiv jed­né tele­viz­ní show, vzta­hy se musí utu­žit, a to nej­lé­pe pořád­ně. Na začát­ku tedy všich­ni ode­vzda­jí mobil­ní tele­fo­ny, roz­lou­čí se s civi­li­za­cí a vyda­jí se do hlu­bo­ké a čaro­krás­né nor­ské pří­ro­dy, do tem­ných lesů, v nichž se nachá­zí malá cha­trč jed­no­ho z nich.
Jak asi tuší­te, lesy jsou neje­nom tem­né, ale i nebez­peč­né. Nedaleko chat­ky se nachá­zí jeze­ro a opuš­tě­ný stan a v něm.....
Ale na to se rad­ši podí­vej­te sami. Neznám totiž nic hor­ší­ho, než když Vám někdo při zaní­ce­ném vyprá­vě­ní odke­cá val­nou část celé­ho děje, tako­vé­ho člo­vě­ka máte chuť poslat tře­ba do.....norských lesů! 🙂
Temné lesy nejsou tra­dič­ním horo­rem v pra­vém slo­va smys­lu, spí­še než na efekt krve a kla­sic­ké­ho stra­še­ní sáze­jí na atmo­sfé­ru a tem­nou hud­bu, kte­rá ve spo­lu­prá­ci s dobrou kame­rou vytvá­ří sku­teč­ně ponu­rý záži­tek. Hororový žánr tak tro­chu osá­há­vá i vábi­vou kolon­ku zva­nou „art“. Přesto film není bez chyb, finá­le mi při­šlo tro­chu uspě­cha­né a posled­ní zábě­ry i dost zma­te­né. Upřímně, nemám ve fil­mu zce­la jas­no (a sou­dě dle komen­tá­řů na csfd.cz a imdb.com v tom zda­le­ka nejsem sám). Zároveň urči­tá lep­ší prá­ce na scé­ná­ři by také neško­di­la. Herci jsou v pořád­ku, což o to, ale moti­va­ce jejich postav mi někdy při­jde při nej­lep­ším dost podiv­ná. Po záhad­ném zmi­ze­ní jed­no­ho z nich ostat­ní v pokli­du klá­bo­sí, poku­řu­jí, apod. Venku (myš­le­no mimo cha­tu) se evi­dent­ně dějí div­né věci, ale z fil­mu jsem nabyl dojmu, že posta­vy to v pod­sta­tě sko­ro vůbec nezne­po­ko­ju­je­je. Podivné...
Přesto jsem ale na fil­mu spo­či­nul se spo­ko­je­ným okem, pro­to­že když bude­me brát onen sní­mek jako celek, a pomi­ne­me logic­ké blbůst­ky, tak nám vyjde atmos­fe­ric­ké, děsi­vé dílo, kte­ré je pro­dchnut­né pocti­vou, netuc­to­vou fil­ma­ři­nou.
A netuc­to­vých horo­rů je jako šafrá­nu....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59112 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72214 KB. | 23.05.2024 - 14:16:17