Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30%

Ten, kdo tě miloval – Recenze – 30%

12 1
12 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Policejní vyšet­řo­va­tel Kalina (Pavel Řezníček) se během auto­mo­bi­lo­vé honič­ky s nezná­mý­mi pro­ná­sle­do­va­te­li stá­vá obě­tí auto­ne­ho­dy. Jako duch pak sle­du­je vlast­ní pohřeb, jehož se účast­ní jak jeho man­žel­ka Vanda (Soňa Norisová) a dva jejich malí syno­vé, tak jeho mat­ka (Eva Holubová), poli­cej­ní náčel­ník (Václav Postránecký), stát­ní zástup­ce (Lukáš Vaculík) a rodin­ný pří­tel – lékař (Hynek Čermák). Při pro­chá­ze­ní man­že­lo­vy pozůsta­los­ti Vanda nalez­ne infor­ma­ce o ženě jmé­nem Irena a začne ho pode­zí­rat z nevě­ry. Pak ji napad­ne, že ta jeho neho­da nemu­se­la být tak úpl­ně neho­da, a začne pát­rat po pří­či­nách jeho smr­ti na vlast­ní pěst…
Ten, kdo tě miloval – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz/tenkdotemiloval.cz


Českou krimi-komedii Ten, kdo tě milo­val zre­ží­ro­val a napsal pod­le stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy Marie Poledňákové reži­sér a sce­náris­ta Jan Pachl (seri­á­ly RaplCirkus Bukowsky, dvo­ji­ce fil­mů Gangster Ka), kte­rý si chtěl natá­če­ní tem­ných a seri­óz­ních kri­mi­ná­lek zpes­t­řit něčím odleh­če­ným. A jeli­kož původ­ní román z roku 2016 je též více­mé­ně váž­nou kri­mi­nál­ní detek­tiv­kou, obo­ha­til jej o kome­di­ál­ní sty­li­za­ci, ze zesnu­lé­ho vyšet­řo­va­te­le udě­lal ducha a výsle­dek je nyní pro­dá­ván jako vánoč­ní rodin­ná kri­mi­nál­ní kome­die vhod­ná pro divá­ky vše­ho věku (při­čemž pro děti ale moc vhod­ná není – ne snad nut­ně pro­to, že by děti neroz­dý­cha­ly záplet­ku s mrt­vým tatín­kem, rus­kou mafii nebo sex ve škol­ní ředi­tel­ně, ale pro­to­že by se u fil­mu prav­dě­po­dob­ně dost nudi­ly).
Přestože film Ten, kdo tě milo­valMarie Poledňáková nere­ží­ro­va­la, tak je na něm výraz­ně znát její pově­do­mý autor­ský vklad – svou struk­tu­rou totiž dost nápad­ně při­po­mí­ná její pozd­ní sním­ky Jak se kro­tí kro­ko­dý­li, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel, a to zejmé­na v tom smys­lu, že jsou pře­pl­ně­né zby­teč­ný­mi posta­va­mi, jejichž koná­ní film sle­du­je bez ohle­du na to, jest­li má nebo nemá coko­li spo­leč­né­ho s hlav­ní záplet­kou, čímž je umě­le vytvá­řen dojem, že se ve fil­mu pořád něco děje, ale ve sku­teč­nos­ti se toho děje pováž­li­vě málo a pří­běh pře­šla­pu­je na mís­tě (v tom­to pří­pa­dě asi hodi­nu z cel­ko­vé deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé sto­pá­že). Generická kri­mi­nál­ní záplet­ka, točí­cí se kolem domně­lé nevě­ry a jakých­si údaj­ných důka­zů o mafi­án­ské korup­ci, kte­ré si růz­né posta­vy nesmy­sl­ně pře­dá­va­jí mezi sebou jako Černého Petra, je vylo­že­ně cha­bá, stej­ně sla­bá a nein­ten­ziv­ní je i kome­di­ál­ní slož­ka sním­ku a i to málo, co film obsa­hu­je, je vyprá­vě­no zma­te­ně a za při­spě­ní řady napros­to nesou­vi­se­jí­cích ved­lej­ších pří­bě­ho­vých linií:

  • Oba syno­vé pro­pa­šu­jí do ško­ly táto­vo odpo­slou­chá­va­cí zaří­ze­ní, kte­ré jim uči­tel­ka (Ester Kočičková) zaba­ví a při­ne­se do ředi­tel­ny, odkud pak chlap­ci odpo­slou­chá­va­jí zvu­ky její­ho dová­dě­ní s ředi­te­lem, z čehož mají poslé­ze prů­ser. Ve fil­mu je to evi­dent­ně jen pro­to, aby měli oba klu­ci pod­stat­něj­ší roli a divá­ci se moh­li bavit jejich roš­ťác­ký­mi kous­ky a zví­řec­kým sexem Ester Kočičkové s ředi­te­lem.
  • Dva idi­ot­ští poli­cej­ní posko­ci (Jiří Bábek a Lukáš Příkazký) jsou v kos­tý­mech Santy Clause nasa­ze­ni na sle­do­vá­ní pode­zře­lé oso­by a deba­tu­jí při­tom o náhod­ných bana­li­tách (tře­ba o výho­dách při­ro­ze­né­ho poro­du). Ve fil­mu jsou evi­dent­ně jen pro­to, aby v něm bylo víc kome­di­ál­ních postav.
  • Za léka­řem opa­ko­va­ně dolé­zá otrav­ná paci­ent­ka, kte­rá se mu oka­tě sna­ží doho­dit svo­ji dce­ru. Celé je to ve fil­mu evi­dent­ně jen pro­to, aby film obsa­ho­val zábě­ry na buj­né vna­dy a názna­ky naho­ty.

Ten, kdo tě miloval – Recenze

Líný humor je při­tom obvykle gene­ro­ván tím nej­jed­no­duš­ším a nej­pod­bí­zi­věj­ším způ­so­bem, tak­že i pod­prů­měr­ně vtip­ná, nepří­liš vyu­ži­tá a de fac­to náhod­ná zje­ve­ní ducha, komen­tu­jí­cí­ho dění oko­lo sebe s iro­nic­kou nad­sáz­kou, půso­bí nako­nec jako malé ost­rův­ky nadě­je (byť není jas­ně defi­no­vá­no, nako­lik může do svě­ta živých zasa­ho­vat – když hráb­ne rukou po papí­ru, ruka mu pro­jde skrz, jin­dy ale s tou samou rukou může psát po zamlže­ném skle). Zdaleka nej­vtip­něj­ší na celém fil­mu je vánoč­ní dodáv­ka s nápi­sem „Tdd, něco, něco, Vánoce“, při jejímž lako­vá­ní vza­li v lakov­ně až moc doslo­va pokyn, co na ni mají napsat. Více než vti­py tak mají šan­ci uvíz­nout v pamě­ti spíš ty momen­ty, kte­ré půso­bí vylo­že­ně kře­čo­vi­tě a bizar­ně:

  • Na začát­ku fil­mu se posta­va Evy Holubové sna­ží při­mět své vnu­ky ke sně­de­ní ztvrd­lých roh­lí­ků vyprá­vě­ním his­tor­ky o Mikulášovi, kte­rá začí­ná jako anekdo­ta o Somálcích, ale nemá poin­tu.
  • Policista vidí, jak mu kdo­si pode­zře­lý vklá­dá pod auto něja­kou bli­ka­jí­cí věc, ale pak do toho auta stej­ně bez okol­ků vle­ze a nastar­tu­je ho.
  • Na svat­bě čle­nů rus­ké mafie zajiš­ťu­je živý hudeb­ní dopro­vod duo Těžkej Pokondr, při­čemž zpí­va­jí toto, což mi při­jde ve fil­mu na moti­vy Marie Poledňákové mír­ně nevkus­né:

Ten, kdo tě miloval – Recenze
Svatba rus­ké mafie...


Co se týče herec­kých výko­nů, tak prak­tic­ky o nikom nelze říct, že by před­vá­děl něja­ký výraz­ný, pře­svěd­či­vý a zda­ři­lý výkon – ako­rát Hynek Čermák zvlá­dá s pře­hle­dem více­ro poloh své posta­vy, kte­rá i přes znač­ně podi­vín­ský zevněj­šek sklí­zí úspě­chy při nad­bí­há­ní mlad­ší part­ner­ce, při­čemž nevy­rov­na­ně balan­cu­je na hra­ně mezi nevin­nou zami­lo­va­nos­tí a cho­rob­nou posed­los­tí. Lukáš Vaculík je výraz­ný ako­rát tím, že ve všech svých scé­nách žvý­ká žvý­kač­ku tako­vým způ­so­bem, že nesne­si­tel­ně­ji už to nešlo. Výkon Soni Norisové ale­spoň mís­ty emo­ci­o­nál­ně odpo­ví­dá tomu, že její hrdin­ce čer­s­tvě zemřel man­žel, což se o Evě Holubové v roli mat­ky zesnu­lé­ho nebo o před­sta­vi­te­lích jeho dětí říct nedá. Ostatní posta­vy jsou už jen plo­ché figur­ky a kari­ka­tu­ry.
Film Ten, kdo tě milo­val je nevy­da­ře­ným sklou­be­ním kome­di­ál­ně rodin­né­ho svě­ta Marie Poledňákové s drs­ným a dospě­lým kri­mi­nál­ním svě­tem reži­sé­ra a sce­náris­ty Jana Pachla. Kromě řád­ně skří­pa­jí­cí­ho stře­tu dvou nesou­ro­dých žánrů sní­mek trpí pře­de­vším plyt­kos­tí zby­teč­ně roz­ta­ha­né­ho děje, jemuž schá­zí nejen napě­tí a pře­kva­pe­ní, ale i tem­po a ryt­mus. Ani tech­nic­ké kate­go­rie, jako jsou kame­ra či střih, nema­jí pří­liš vyso­kou úro­veň a potvr­zu­jí, že sní­mek byl pro fil­ma­ře spíš povy­ra­že­ním a bokov­kou před dru­hou sérií seri­á­lo­vé­ho Rapla. Přesto je šan­ce, že se vám film líbit bude a dob­ře se u něj zasmě­je­te, ale jen pokud se vám líbí a při­jdou vám zábav­né i výše zmí­ně­né posled­ní fil­my Marie Poledňákové.

P.S. Z trai­le­ru to vypa­dá, že posta­va Evy Holubové je záro­veň vypra­věč­kou pří­bě­hu, ale není tomu tak.


Podívejte se na hodnocení Ten, kdo tě miloval na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46005 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72091 KB. | 23.04.2024 - 23:00:08