Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Seminář – krvavý švédský teambuilding

Seminář – krvavý švédský teambuilding

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pravidelní čte­ná­ři jis­tě vědí, že k fil­mům z ori­gi­nál­ní Netflix pro­duk­ce nemá Filmfanatic zrov­na klad­ný vztah. Časy, kdy se stre­a­mo­va­cí služ­bě daři­lo nabí­zet nám nená­pad­né hity jako tře­ba Jadotville jsou pryč. V sou­čas­nos­ti jsou i vel­ké titu­ly od věhlas­ných reži­sé­rů spí­še utr­pe­ním, tak­že je s podi­vem, že jsem se zno­vu vydal do rizi­ka a dal šan­ci švéd­ské sla­she­ro­vé kome­dii Seminář. Byla to chy­ba, nebo by Evropa moh­la být spá­sou Netflixu?

Skupina úřed­ní­ků vyrá­ží na team­bu­il­ding, kde brzy začnou vyplou­vat na povrch nesho­dy. Ty se však uká­ží jako ten nejmen­ší pro­blém, kte­ré­mu musí par­tič­ka nesou­ro­dých kan­ce­lář­ských myší čelit. V odlehlém cha­to­vém měs­teč­ku totiž začí­ná řádit zabi­ják v mas­ce s úsmě­vem od ucha k uchu.

TO NEJLEPŠÍ Z ŽÁNRU
Seminář nepři­ná­ší žád­nou revo­lu­ci žán­ru ani žád­nou inven­ci. Dokonale však napl­ňu­je před­sta­vu o kome­di­ál­ním sla­she­ru a to se v dneš­ní době počí­tá. Na zdán­li­vě jed­no­du­chém úko­lu si totiž vylá­ma­la zuby nehezká řada ostří­le­něj­ších tvůr­ců. Švédi se však fil­mo­vé lát­ky cho­pi­li na výbor­nou a ser­ví­ru­jí fun­gu­jí­cí pří­běh i posta­vy.

EVROPSKÉ PŘEDNOSTI
Mordy jsou pří­jem­ně krva­vé a krva­vě čvach­ta­jí­cí. Tohle je výho­da Evropy opro­ti ame­ric­ké­mu ratingo­vé­mu sys­té­mu MPAA a Švédi si toho byli během natá­če­ní evi­dent­ně vědo­mí. Když k tomu při­dá­te nápa­di­tý střih a kom­po­zi­ci zábě­rů, rázem dostá­vá­me oprav­du jed­no­ho z nej­lep­ších zástup­ců žán­ru za posled­ní dobu.

Ano, dalo se ješ­tě při­tvr­dit, ale vzhle­dem k tomu, že Seminář se obje­vil prak­tic­ky odni­kud a tudíž nebu­dil žád­ná oče­ká­vá­ní, Filmfanatic byl nad­mí­ru spo­ko­jen. A zase jed­nou oži­vil nadě­ji, že Netflix by mohl čas od času nabíd­nout i kva­lit­ní film z vlast­ní pro­duk­ce. Z té Evropské tedy urči­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63691 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71812 KB. | 29.02.2024 - 23:11:54