Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Královna Alžběta: Zlatý věk

Královna Alžběta: Zlatý věk

Photo © Studio Canal & Working Title Films
Photo © Studio Canal & Working Title Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Královna Alžběta z roku 1998 skli­dil pro svůj pohled do záku­li­sí stře­do­vě­ké poli­ti­ky vesměs pří­z­ni­vé ohla­sy a kata­pul­to­val do vše­o­bec­né­ho pově­do­mí hereč­ku Cate Blanchett, kte­rá se za svůj výkon v titul­ní roli dočka­la nomi­na­ce na Oscara. Toto zají­ma­vé, spí­še komor­ní his­to­riské dra­ma vyprá­vě­lo o těž­kém nástu­pu Alžběty na trůn. Jakožto dce­ra dru­hé man­žel­ky Jindřich VIII. Anny Boleynové a vyzna­vač­ka pro­tes­tant­ské víry, jež pře­bí­ra­la roz­vrá­ce­nou zemi po své nevlast­ní sestře, fana­tic­ké kato­lič­ce Marii, to nemě­la vůbec leh­ké. Ustála však nej­růz­něj­ší intri­ky a poku­sy o svr­že­ní, stej­ně tak jako zra­du své­ho milen­ce a sta­nu­la v čele své země jakož­to sil­ná žena, panen­ská krá­lov­na, oddá­va­jí­cí se plně své­mu krá­lov­ství.

O devět let poz­dě­ji se Shekhar Kapur roz­ho­dl, že by mohl pokra­čo­vat v Alžbětině pří­bě­hu, pro­to­že udá­lost­mi prv­ní­ho fil­mu pro­blémy, jimž muse­la krá­lov­na čelit, neskon­či­ly. Naštěstí se mu poda­ři­lo zno­vu zís­kat stej­né herec­ké před­sta­vi­te­le a tak ambi­ci­óz­ní­mu pokra­čo­vá­ní nestá­lo nic v ces­tě. Zlatý věk se ode­hrá­vá nece­lých tři­cet let po udá­los­tech z před­cho­zí­ho fil­mu. Alžběta je sil­nou panov­ni­cí, z naiv­ní roz­ver­né dív­ky se sta­la neo­chvěj­nou, tvr­dou, ale i nevy­zpy­ta­tel­nou ženou. Kvůli své pro­tes­tant­ské víře je stá­le v nemi­los­ti celé kato­lic­ké Evropy. Má na ni spa­de­no nejen špa­něl­ský král Filip II., ale i intri­ku­jí­cí ang­lič­tí kato­lí­ci, jejichž cílem není nic men­ší­ho než zabít Alžbětu a dosa­dit na její mís­to skot­skou krá­lov­nu Marii Stuartovnu. Kromě neka­lých záku­lis­ních prak­tik však vystu­pu­je do popře­dí i lás­ka, krá­lov­na je okouz­le­na ošle­ha­ným moře­plav­cem Walterem Raleighem, ale vztah mezi ním a panen­skou krá­lov­nou je pocho­pi­tel­ně zce­la nemys­li­tel­nou zále­ži­tos­tí.

Námět fil­mu je skvě­lý, o tom není spo­ru, Alžbětina osob­nost je nato­lik zají­ma­vá, že divák pře­hléd­ne a odpus­tí hro­ma­du nedo­stat­ků. A že jich není málo. Kapur měl oči­vid­ně mno­hem vět­ší ambi­ce než u prv­ní­ho fil­mu. Usilovně se sna­ží o vel­ko­le­pý his­to­ric­ký film, ale měl by zůstat spí­še u komor­něj­ší­ho intri­ko­vá­ní, kte­ré se mu už jed­nou osvěd­či­lo. Zlatý věk se totiž tříští a roz­pa­dá a celá režie půso­bí lehce roz­pa­či­tě. Snahou zjev­ně bylo nacpat toho do fil­mu co nej­víc, ale pla­tí tu sta­ré zná­mé pra­vi­dlo, že méně je někdy více. Například celá roman­tic­ká linie půso­bí poně­kud nepa­t­řič­ně. Chápu, že zob­ra­ze­ní Alžbětiny tou­hy po muž­ské lás­ce a záro­veň její odda­nos­ti zemi, je pro tuto osob­nost důle­ži­té, ale přes­to se nemo­hu zba­vit poci­tu, že úpl­ně nej­lep­ší by bylo celý romá­nek vyne­chat. Kapurovi jde roz­hod­ně mno­hem lépe intri­ko­vá­ní a poli­ti­ka­ře­ní, a pro­to je ško­da, že se tomu plně nevě­no­val a lépe to neroz­pra­co­val. Ze Zlatého věku tak moh­lo být skvě­lé stře­do­vě­ké poli­tic­ké dra­ma a ne tako­vá nedo­pe­če­ná smě­si­ce, jakou nám před­klá­dá.

Pokud bys­te se na zákla­dě trai­le­ru domní­va­li, že uvi­dí­te vel­ko­le­pý his­to­ric­ký spek­tá­kl s námoř­ní­mi bitva­mi, musím Vás zkla­mat. Film se sice o vel­ko­le­post sna­ží krás­ný­mi kos­týmy a sem tam něja­kým tím půso­bi­věj­ším nájez­dem kame­ry, ale to asi dneska jen tak něko­ho neo­hro­mí. To by však neby­lo na ško­du, stej­ně je Zlatý věk nej­lep­ší v oka­mži­cích kon­ver­zač­ních, jen kdy­by se tvůr­ci tak neši­kov­ně nesna­ži­li sklou­bit komor­ní psy­cho­lo­gii s výprav­nos­tí. Co však sto­jí za pochva­lu je urči­tě herec­ký výkon Cate Blanchett, kte­rá bra­vur­ně ztvár­ni­la vrto­ši­vou panov­ni­ci, a opráv­ně­ně je její výkon vyzdvi­ho­ván jako nej­vět­ší klad sním­ku (navíc je zná­mým fak­tem, že role Alžběty I. plo­dí Oscary a Cate by si ho urči­tě zaslou­ži­la).
Z dal­ších her­ců ješ­tě zmí­ním Geoffreyho Rushe, jenž se s grá­cií vrá­til k roli krá­lov­ni­ny pra­vé ruky sira Walsinghama, a Samathu Morton, jejíž intri­kán­ka Marie je tak­též skvě­lá. Co se týče Clivea Owena v roli švar­né­ho moře­plav­ce, tak ten tu půso­bí tro­chu jako hezká tvář do počtu. Mně osob­ně ani zda­le­ka neo­kouz­lil tak jako Alžbětu a hra­vě ho tu zastí­ni­li jiní.
Verdikt: Námět fil­mu je vel­mi dob­rý, ale bohu­žel se tříští a roz­pa­dá a celá režie půso­bí poně­kud roz­pa­či­tě. Především milost­ná linie mi při­pa­da­la tak nějak málo nos­ná a ve výsled­ku mož­ná zby­teč­ná. Asi by neby­lo na ško­du, kdy­by se tvůr­ci více zamě­ři­li na intri­ky a boj o trůn a tuto linii důklad­ně­ji pro­pra­co­va­li. Celkově sil­né tři hvěz­dič­ky.


Podívejte se na hodnocení Královna Alžběta: Zlatý věk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42279 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72353 KB. | 19.05.2024 - 20:34:09