Kritiky.cz > Speciály > Teorie všeho - Přehled

Teorie všeho - Přehled

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ať už se zdá život být jak­ko­liv špat­ným, tam, kde je život, tam je nadě­je. – Stephen Hawking

Teorie vše­ho je mimo­řád­ný a povzná­še­jí­cí pří­běh jed­no­ho z nej­vět­ších žijí­cích moz­ků, pro­slu­lé­ho ast­ro­fy­zi­ka Stephena Hawkinga, a dvou lidí, kte­ří se vze­pře­li nej­hor­ší nepří­z­ni osu­du pro­střed­nic­tvím lás­ky. Film nato­če­ný na moti­vy bio­gra­fie Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephanem od Jane Hawking, reží­ru­je drži­tel ceny Akademie James Marsh (Muž na laně).

V roce 1963 Stephen, stu­dent kos­mo­lo­gie na věhlas­né brit­ské uni­ver­zi­tě v Cambridge (kte­ré­ho hra­je Eddie Redmayne z Les Misérables), tvr­dě pra­cu­je a je roz­hod­nu­tý najít “jed­no­du­ché, výmluv­né vysvět­le­ní” vesmí­ru. Jeho vlast­ní svět se ote­ví­rá, když se hlu­bo­ce zami­lu­je do spo­lu­žač­ky z Cambridge, stu­dent­ky umě­ní Jane Wilde (Felicity Jones zná­má z fil­mu Vášeň mezi řád­ky). Ve věku 21 let ale tenhle aktiv­ní zdra­vý mla­dík usly­šel dia­gnó­zu, kte­rá jeho svě­tem otřás­la – one­moc­ně­ní motor neu­ron dise­a­se postup­ně ovlád­ne jeho kon­če­ti­ny a schop­nos­ti a pone­chá mu ome­ze­nou schop­nost řeči a pohy­bu. Lékaři mu dáva­li dva roky živo­ta.

Janina lás­ka, sil­ná pod­po­ra a odhod­lá­ní jsou neo­chvěj­né – a ti dva se vza­li. S novo­man­žel­kou sto­jí­cí mu neú­nav­ně po boku odmí­tl Stephen svou dia­gnó­zu akcep­to­vat. Jane Stephena povzbu­zo­va­la, aby dokon­čil dok­to­rát, kte­rý obsa­hu­je Stehanovu prv­ní teo­rii stvo­ře­ní vesmí­ru. Založili rodi­nu a s nově zís­ka­ným dok­to­rá­tem se Stephen pouš­tí do své­ho nejam­bi­ci­óz­něj­ší­ho veděc­ké­ho díla, do stu­dia přes­ně toho, čeho sám má prá­vě teď vel­mi málo – času. Zatímco jeho tělo čeli­lo stá­le více limi­tům, mozek pokra­čo­val v obje­vo­vá­ní vněj­ších hra­nic teo­re­tic­ké fyzi­ky.

Společně s Jane vzdo­ru­jí nepří­z­ni osu­du, pro­zkou­má­va­jí nové obzo­ry v medi­cí­ně a vědě science, a zís­ká­va­jí víc, než o čem kdy vůbec sni­li – vstup do 21. sto­le­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79030 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72432 KB. | 24.05.2024 - 11:23:29