Kritiky.cz > Speciály > Teorie všeho - Jaké je být Jane

Teorie všeho - Jaké je být Jane

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ke ztvár­ně­ní Jane Hawking potře­bo­va­li fil­ma­ři hereč­ku, kte­rá bude sice bojo­vat s méně fyzic­ký­mi pře­káž­ka­mi, ale se znač­ným počtem těch psy­chic­kých, když bude ztě­les­ňo­vat pilíř, kte­rý všech­ny nesná­ze usto­jí.

Režisér James Marsh tvr­dí, že „Janiny momen­ty v pří­bě­hu jsou všech­ny vel­mi emo­ci­o­nál­ní. Cítil jsem, že si budou Felicity Jones a Eddie Redmayne vel­mi dob­ře herec­ky rozu­mět, což se potvr­di­lo, a pro mě jako reži­sé­ra byla spo­lu­prá­ce s Felicity úžas­ná.”

“Točili jsme vel­mi obtíž­né scé­ny, ve kte­rých se Eddie bude pohy­bo­vat na hra­ně svých fyzic­kých mož­nos­tí a Felicity těch psy­chic­kých. Musela před­vést svým způ­so­bem schi­zofren­ní poci­ty, což je těž­ké. Musela v jed­nom oka­mži­ku vyjá­d­řit, jaké je milo­vat něko­ho, kdo trpí vysi­lu­jí­cím one­moc­ně­ním a záro­veň uká­zat zátěž, kte­rou pro ni zna­me­ná jako pro milen­ku a pro její kari­é­ru.”

Jones na scé­ná­ři obdi­vu­je „empa­tii s lid­ský­mi bytost­mi. Jako hereč­ka jsem byla vděč­ná za mož­nost hrát posta­vu v prů­bě­hu mno­ha let.”

Scenárista a pro­du­cent Anthony McCarten pozna­me­ná­vá, že, “Felicity doká­za­la pro­nik­nout až na dřeň posta­vy Jany a při­tom opa­tr­ně krá­čet po ten­ké stez­ce vedou­cí mezi sla­bos­tí a silou.”

Po pro­stu­do­vá­ní scé­ná­ře i bio­gra­fie bylo pro hereč­ku důle­ži­té brz­ké setká­ní s Jane Hawking. „Nikdy se nevzdá­vá,” popi­su­je Jones svou posta­vu. „Je odda­ná své­mu živo­tu se Stephenem, ale záro­veň si zacho­va­la smy­sl pro vlast­ní identi­tu. Bylo pro ni důle­ži­té ucho­vat si aspoň kou­sek vlast­ní­ho živo­ta, pro­to­že kvů­li tomu pokra­čo­va­la ve stu­di­ích, když o něj pečo­va­la, vycho­vá­va­la děti a sta­ra­la se o rodi­nu. Co ta žena doká­za­la!”

McCarten pozna­me­ná­vá, „Jane se s Felicity něko­li­krát potka­la a vím, že to mělo vliv na ztvár­ně­ní její posta­vy. Felicity doká­za­la vyjá­d­řit, jak mno­ho se toho v Jane ode­hrá­va­lo – ty boha­té, bou­ří­cí vnitř­ní emo­ce. Další a dal­ší opa­ko­vá­ní scén ji dostá­va­lo do Janina způ­so­bu myš­le­ní a do její sil­né schop­nos­ti držet věci pohro­ma­dě. Mám pocit, že Felicity přes­ně zachy­ti­la tu Jane, kte­rou jsem poznal. V jejím ztvár­ně­ní je auten­ti­ci­ta a dis­ci­pli­no­va­nost, kte­rá přes­ně odrá­ží Janiny vlast­ní sil­né strán­ky.”

Producentka Lisa Bruce dodá­vá, že „Felicity byla úžas­ná v tom, jak doká­za­la být sil­ná a křeh­ká záro­veň. V mno­ha ohle­dech je její role opo­rou celé­ho pří­bě­hu, stej­ně jako byla Jane opo­rou Stephenovi během celé­ho jejich man­žel­ství.”

Láska mezi Jane a Stephenem je srd­cem pří­bě­hu, a efek­tiv­nost jeho dru­hé půl­ky umoc­ňu­je záře počí­na­jí­cí roman­ce, zejmé­na scé­na Májového ple­su, kte­rý je krás­ným zla­tým hře­bem fil­mu. „Jejich man­žel­ství se postup­ně kom­pli­ko­va­lo, tak­že se může­me domní­vat, jak bláz­ni­vě do sebe byli oba od začát­ku zami­lo­va­ní,“ vysvět­lu­je Marsh. „Na obou stra­nách muse­lo být hod­ně zra­ni­tel­nos­ti a něhy.”

„Věřím tomu, že se mezi Stephenem a Jane obje­vi­la oka­mži­tá sexu­ál­ní při­taž­li­vost, ale záro­veň došlo k setká­ní mys­lí a k dušev­ní­mu souzně­ní,“ rea­gu­je na to Jones. „Myslím, že spo­lu také v pozi­tiv­ním smys­lu sou­tě­ži­li, což se mezi dvě­ma lid­mi, kte­ří jsou dost inte­li­gent­ní a dost roz­díl­ní čas­to stá­vá – a to vše mezi nimi tvo­ři­lo sil­né pou­to.”

Redmayne a Jones, kte­ří jsou přá­te­li a kole­gy, zjis­ti­li, že přes peč­li­vé pří­pra­vy musí počí­tat s náho­da­mi, kte­ré se na pla­ce občas při­ho­dí. Redmayne se smě­je: „Felicity někdy mimo kame­ru se scé­ná­řem impro­vi­zo­va­la nebo na mě něco kři­če­la, aby mě vyved­la z rov­no­váhy. Tohle může­te dělat oprav­du jen s někým, komu sku­teč­ně věří­te, a já jí věřím abso­lut­ně. Mám k Felicity vel­ký respekt.”

„Během natá­če­ní se obje­vi­ly dny, kdy naše prá­ce přes­ně odrá­že­la, čím Stephen s Jane sku­teč­ně pro­chá­ze­li. Musel jsem tře­ba říct Felicity, že ve sku­teč­nos­ti nemůžu udě­lat to, co mi pře­de­pi­su­je scé­nář, že mi musí ruku sama zved­nout. To bylo někde upro­střed už tak těž­ké emo­ci­o­nál­ně nabi­té scé­ny; jed­no­du­še pořád muse­la dbát na to, že moje posta­va má urči­tá fyzic­ká ome­ze­ní. Bylo to pro ni těž­ké, ale po skon­če­ní natá­če­ní Teorie vše­ho jsme k sobě cíti­li vel­kou náklon­nost.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36416 s | počet dotazů: 233 | paměť: 72443 KB. | 24.05.2024 - 12:37:21