Kritiky.cz > Speciály > Teorie všeho - Stručná historie

Teorie všeho - Stručná historie

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brilantního ast­ro­fy­zi­ka Stephena Hawkinga vždyc­ky fas­ci­no­val čas: kdy vzni­kl vesmír, kdy zanik­ne, a taky všech­no mezi tím. Profesorovy slav­né kni­hy Stručná his­to­rie času se po celém svě­tě pro­da­lo více než 10 mili­ó­nů výtis­ků.

Pojem času ho však zasá­hl v nej­o­sob­něj­ší rovi­ně, když mu v roce 1963, v jeden­a­dva­ce­ti letech, léka­ři dia­gnos­ti­ko­va­li ALS (amy­o­t­ro­fic­kou late­rál­ní skleró­zu; poz­dě­ji zná­mou též jako Lou Gehrigova nemoc) s pro­gnó­zou dvou let živo­ta.

Hawking chtěl žít i s při­chá­ze­jí­cím ome­ze­ním řeči a pohy­bu. Chtěl lás­ku a chtěl ji pro­ží­vat s ženou, kte­rá se poz­dě­ji sta­la jeho man­žel­kou. A navzdo­ry vše­mu to vše, a víc, dostal.

Bez ohle­du na to, jak sil­nou měl vůli, nikdy by to nezvlá­dl sám. Na ces­tě ho dopro­vá­ze­la Jane Wilde, poz­děj­ší Jane Hawking. Žena bri­lant­ní­ho inte­lek­tu se roz­hod­la věno­vat Stephenovi a rodi­ně.

Stephen svou pro­gnó­zu pře­ží­val deká­du po deká­dě a dál zkou­mal vněj­ší hra­ni­ce teo­re­tic­ké fyzi­ky, což ved­lo k dal­ším výraz­ným posu­nům. Ve 21. sto­le­tí se jeho jmé­no vyslo­vu­je jed­ním dechem se jmé­nem Alberta Einsteina.

Profesor Hawking sce­náris­tu a pro­du­cen­ta Anthonyho McCartena fas­ci­no­val dlou­ho, zejmé­na to, kolik času a úsi­lí stá­lo váž­ně fyzic­ky posti­že­né­ho člo­vě­ka napsat svou klí­čo­vou kni­hu. „Otevřel fyzi­ku svě­tu a v tom je smy­sl a hloub­ka celé jeho prá­ce,” vysvět­lu­je McCarten. „To vše je zvý­raz­ně­no Stephenovou vlast­ní fyzic­kou situ­a­cí, kte­rá mu umož­ňu­je komu­ni­ko­vat zou­fa­lou rych­los­tí jed­no­ho slo­va za minu­tu; tady se v jed­nom člo­vě­ku snou­bí tak výji­meč­ná men­tál­ní zdat­nost a tak výji­meč­ná fyzic­ká neschop­nost, že to nemá obdo­by. Jeho zmo­zek stá­le ote­ví­rá jed­nu hra­ni­ci za dru­hou během vytr­va­lé­ho výzku­mu, kte­rý ješ­tě víc roz­ši­řo­val jeho zdán­li­vě neo­me­ze­né kapa­ci­ty– což sedí na muže, kte­rý svůj život zasvě­til stu­diu vesmí­ru.”

McCarten si pře­če­tl bio­gra­fii Jane Hawking Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephenem a pod­le svých slov obje­vil „úžas­ný milost­ný pří­běh dvou lidí, neu­vě­ři­tel­ně inten­ziv­ní a extrém­ně han­di­ca­po­va­ný: za prvé vzhle­dem ke stá­le se zhor­šu­jí­cí­mu fyzic­ké­mu ome­ze­ní, a pak také pří­cho­dem slá­vy a věhla­su do jejich živo­tů. Když se uká­za­lo, že léka­ři před­po­klá­da­ná doba Stephenovy smr­ti byla pře­hna­ná a ze dvou let se sta­lo deset a potom dva­cet, vyža­do­val jejich vztah, pokud měl pře­žít, sil­né a vel­mi neob­vyk­lé for­my. To, co zaži­li, byl milost­ný pří­běh, kte­rý napros­to nemá obdo­by.”

Více na Kritiky.cz
Borderlands 3 míří na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X. ... Borderlands 3 míří na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X. Upgrade slibuje hraní v 60 FPS ve ...
Hobit: Šmakova dračí poušť | The Hobbit: The Desolation of Smaug [40%] Jsou filmy, na které se těšíte i bez potřeby traileru. Jsou filmy, které vás prostě už j...
Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná post...
Quick Cuts | Philipp Grubauer (Germany) | 2022 #IIHFWorlds ...
Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu (1. díl) Tlupa banditů vedená Sammy Cookem unese z vesnice Arapahů mladého indiánského míše...

Napadlo ho vytvo­řit z pří­bě­hu této dvo­ji­ce celo­ve­čer­ní film a začal psát pod­le kni­hy scé­nář. Navštívil dokon­ce Jane v jejím domě, aby spo­leč­ně pro­jekt pro­bra­li: „Vždycky jí budu nesmír­ně vděč­ný za to, že na domov­ní zvo­nek rea­go­va­la, ote­vře­la a pozva­la mě dál. Ten den jsme si nic neslí­bi­li a náš dia­log pokra­čo­val dál,” vzpo­mí­ná McCarten.

Po něja­ké době ho jeho ICM agent Craig Bernstein před­sta­vil pro­du­cent­ce Lise Bruce. Ta o Stephenu Hawkingovi vědě­la jen to, že to je muž s bri­lant­ním moz­kem, kte­rý je upou­tán na moto­ri­zo­va­ný inva­lid­ní vozík a kte­rý se svě­tem komu­ni­ku­je pro­střed­nic­tvím mecha­nic­ké­ho hla­so­vé­ho zaří­ze­ní – a scé­nář pro ni byl zje­ve­ním.

Podle pro­du­cent­ky spous­tu lidí pros­tě nena­pad­ne pře­mýš­let o rodin­ném živo­tě Stephena Hawkinga a ješ­tě méně z nich ví, že cho­dil a mlu­vil – a lidé urči­tě nevě­dí, že má děti. „Když se zadí­vá­te na jeho život hlou­bě­ji, uvi­dí­te dale­ko víc než jen génia,” říká Lisa Bruce. „Najdete otce, man­že­la a – pod tím vším – věč­né­ho opti­mis­tu. Pro mě je ale nej­sil­něj­ším prv­kem celé­ho pří­bě­hu to, že by nikdy nedo­sá­hl toho, čeho dosá­hl, bez part­ner­ky jakou je Jane.”

Producentku pře­kva­pi­lo, jak je pří­běh vzta­hu Stephena a Jane záro­veň jedi­neč­ný a uni­ver­zál­ní. „Nikdo neza­žil to, co zaži­li Hawkingovi jako pár; byli to dva mla­dí lidé, kte­ří před sebou měli celý život plný pří­sli­bů a najed­nou na ně spadla bom­ba v podo­bě nemo­ci, kvů­li kte­ré dáva­li léka­ři Stephenovi dva roky živo­ta – v pod­sta­tě roz­su­dek smr­ti, kte­rý nad ním vynes­li ve 21 letech. Oni se ale roz­hod­li čelit tomu bez­na­děj­né­mu živo­tu spo­leč­ně – a mys­lím, že v tom­to ohle­du jde o jeden z nej­in­spi­ra­tiv­něj­ších milost­ných pří­bě­hů sou­čas­nos­ti.”

Manželství se vyví­je­lo a uzpů­so­bo­va­lo, zatím­co Stephen dělal ve své prá­ci význam­né pokro­ky. „Film uka­zu­je vztah Jane a Stephena v rozpě­tí 25 let a vidí­me, jak doká­ží věci, kte­ré si ti nej­schop­něj­ší z nás nedo­ká­ží ani před­sta­vit,“ říká Lisa Bruce. „V tom­to smě­ru je jedi­neč­ný. Zároveň ale téma lás­ky a péče o něko­ho je napros­to uni­ver­zál­ní.“

Více na Kritiky.cz
Můj tajný deník na zip Pokud váháte nad tím, čím potěšit svou malou dceru či vnučku pod stromečkem, tento tajný ...
Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spolu setkali poprvé pracovně při nahrávání video...
Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších we...
Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma. Hned první prázdninová sobota bude na Nově patřit zbrusu nové zábavné show 2 na 1, ve ...
Ukázka 1. epizody 7. série | Dům draka (HBO) ...

„Jane udě­la­la výji­meč­nou věc,” říká McCarten. „Řekla Stephenovi, že si ho vez­me a že v tom poje­de s ním. To bylo pro Stephena zásad­ní, pro­to­že, jak při­zná­vá, byl v té době na dně. Právě začal žít, když mu řek­li, že to brzy skon­čí. A tak navzdo­ry nejis­to­tě vstou­pi­li do man­žel­ství radost­ně a s opti­mis­mem.”

„Byl to vel­ký zlom v osob­ním i pro­fes­ním živo­tě najed­nou. S Janinou pomo­cí pře­ko­nal depre­se a vědo­mí brz­ké­ho kon­ce urych­li­lo jeho men­tál­ní akti­vi­tu. Ve vel­mi krát­kém čase obje­vil svůj poten­ci­ál jako ast­ro­fy­zik. Teorie vše­ho sle­du­je ten­to inte­lek­tu­ál­ní vze­stup při sou­čas­ném zhor­šo­vá­ní jeho fyzic­ké­ho sta­vu. Během toho vše­ho Stephen nějak najde kuráž a vnitř­ní sílu s tím nejen žít, ale v pod­sta­tě nad tím zví­tě­zit – což je úžas­né.”

McCarten a Bruce potře­bo­va­li něko­lik let na zís­ká­ní všech práv a na požeh­ná­ní a svo­le­ní Jane a Stephena, aby moh­li z roman­tic­ké­ho pří­bě­hu udě­lat film. Během těch­to let spo­leč­ně pra­co­va­li na pří­bě­hu, kte­rý sli­bo­val podat his­to­rii páru bez sen­za­cí nebo sen­ti­men­tu a vyjá­d­řit slo­ži­tost toho­to man­žel­ství.

McCarten tvr­dí, že „pro­dí­rat se tou těž­kou situ­a­cí spo­leč­ně a mít man­žel­ství trva­jí­cí celá dese­ti­le­tí pro ně neby­lo ničím jiným než pořád­ným tri­um­fem. Stephen a Jane nám uka­zu­jí, čeho jsou lid­ské bytos­ti schop­né, když se na něco zamě­ří. Ale při psa­ní scé­ná­ře jsem samo­zřej­mě musel nechat zaznít jejich nála­dy a frustra­ce, kte­ré byly zce­la pocho­pi­tel­né. Náš film Stephena osla­vu­je, ale nepo­kou­ší se z něj udě­lat mýtus; samo­zřej­mě v sou­vis­los­ti se ztrá­tou fyzic­kých sil pro­ží­vá vel­mi nega­tiv­ní poci­ty, což jsme uká­za­li, stej­ně jako vrcho­ly a pro­pas­ti jejich man­žel­ství. Teorie vše­ho je stej­ně tak o fyzi­ce lás­ky, jako o lás­ce k fyzi­ce.”

Do pro­jek­tu se zapo­jil Oscarem oce­ně­ný fil­mař James Marsh a dal­ší drži­te­lé Oscara, pro­du­cen­ti z Working Title Films Tim Bevan a Eric Fellner, s kte­rý­mi Lisa Bruce pra­co­va­la na tele­viz­ním fil­mu Mary and Martha.

Více na Kritiky.cz
Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapiv...
4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmov...
Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Day ...
Proti vlastní krvi | Trespass Against Us [50%] Dvorní režisér The Chemical Brothers a převážně seriálový řemeslník Adam Smith se let...
Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem...

„Tim s Ericem se hod­ně sta­ra­li jak o pří­běh samot­ný, tak o způ­sob, jakým prav­du a emo­ci­o­nál­ní sílu pří­tomnou v živo­tech Hawkingových podá­me,“ vzpo­mí­ná Bruce. „Podpora z Working Title byla obrov­ská. Všichni jsme to cíti­li a Jamesk, kte­rý měl vždyc­ky sla­bost pro reál­né předob­ra­zy svých hrdi­nu, vyza­řo­val pat­řič­nou empa­tii, pro ten­to pří­běh nezbyt­nou.”

Marsh, kte­rý zís­kal Oscara za doku­ment Muž na laně, pokra­čo­val v prá­ci na celo­ve­čer­ních doku­men­tech. O své reak­ci na scé­nář reži­sér při­zná­vá: „Měl jsem zafi­xo­va­nou před­sta­vu Stephena Hawkinga jako úžas­né­ho vědec­ké­ho moz­ku s koleč­ko­vým křes­lem a hla­so­vým zaří­ze­ním. Anthonyho pohled si mě ale oka­mži­tě zís­kal. Dokázal najít fas­ci­nu­jí­cí způ­sob podá­ní, kdy se celý pří­běh vyprá­ví z pohle­du ženy, kte­rá se zami­lo­va­la do zdra­vé­ho muže – a potom uči­ni­la klí­čo­vé roz­hod­nu­tí zůstat s milo­va­ným mužem, když mu dia­gnos­ti­ko­va­li smr­tel­nou nemoc. Dojemný a neob­vyk­lý milost­ný pří­běh, kte­rý Anthony napsal, ori­gi­nál­ním způ­so­bem uká­zal, jaké je žít s někým, kdo je nemo­hou­cí a záro­veň génius, a jakou zátěž to zna­me­na­lo pro Janinu kari­é­ru a pro ni samot­nou jako man­žel­ku a mat­ku. To je vel­mi boha­té téma.“

Režiséra při­ta­ho­va­la Teorie vše­ho také pro­to, že mu její pod­sta­ta při­po­mí­na­la Muže na laně; oba fil­my jsou o lidech, kte­ří se vze­pře­li běž­ným lid­ským hra­ni­cím a ome­ze­ním. „Je tam kaž­do­pád­ně vel­ká podob­nost a kus kos­mic­ké iro­nie: Stephen je fyzic­ky vel­mi limi­to­va­ný a přes­to men­tál­ně schop­ný jít kam­ko­liv chce. Jeho mysl může ces­to­vat a také ces­tu­je k vněj­ším hra­ni­cím vesmí­ru, ale tělo trpí vel­kým ome­ze­ním,” pře­mí­tá reži­sér.

Základní výzvou, na kte­rou se Marsh zamě­řil, bylo, že „pří­běh Stephena Hawkinga, jak­ko­liv hoř­ko­slad­ký, není žád­nou tragé­dií, i přes nevy­lé­či­tel­nou a téměř fatál­ní nemoc, kte­rá postih­la mla­dé­ho zdra­vé­ho muže. Klíčem k tomu je para­dox­ně prá­vě hlav­ní hrdi­na - to, jak své nemo­ci s humo­rem vzdo­ru­je a jeho vytr­va­lost a schop­nost zatnout zuby dělá z pří­bě­hu nako­nec přes­ný opak tragé­die. Padesát let poté Stephen stá­le žije – a to je neu­vě­ři­tel­né.”

Více na Kritiky.cz
Trójská válka Italská kinematografie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede...
Zvětšenina (Blow up) 1966 Zvětšenina je asi nejslavnějším dílem režiséra Antonioniho. Tento jeho vrcholný kousek nás...
Superhot Zdarma v Xbox Gold na Xbox One - Dostupné: 16/3 - 15/4...
Westworld 2. sezóna - epizoda 3-10 Krátký přehled o tom, co nás čeká v následujících 7 epizodách. ...
Full Game | Czechia vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds ...

Jako člo­věk, kte­rý pře­vrá­til naši před­sta­vu o vzni­ku vesmí­ru, pro nás nepře­stá­vá být pro­fe­sor Hawking výzvou a inspi­ra­cí i v novém tisí­ci­le­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10731 s | počet dotazů: 285 | paměť: 70547 KB. | 04.12.2023 - 21:41:23