Kritiky.cz > Speciály > Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE

Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Producent David Ellison říká: “Toto je nej­vel­ko­le­pěj­ší Terminátor, kte­rý kdy vzni­kl. Akční scé­ny jsou v Genisys vět­ší než v jakém­ko­liv před­cho­zím Terminátorovi. Uvidíte vál­ku z budouc­nos­ti, jakou nikdo nikdy nebyl scho­pen nato­čit, a uvi­dí­te nové Terminátory, kte­ří, dou­fej­me, budou mít stej­ně sil­ný efekt, jako když jste popr­vé vidě­li T-1000 v roce 1991. Nasadili jsme lať­ku hod­ně vyso­ko a dosáh­li jsme jí.“

Pro pro­du­cent­ku Danu Goldberg je veli­kost toho­to fil­mu v pří­mé úmě­ře k úrov­ni talen­tu fil­mo­vé­ho štá­bu. Poznamenává: “Je to vel­ký, vel­ký film. Natáčeli jsme od dub­na až do polo­vi­ny srp­na a z toho bylo mno­ho šes­ti­den­ních týd­nů. Měli jsme feno­me­nál­ní fil­mo­vý štáb, kte­rý se napros­to obě­to­val, aby ten­to film dostal na fil­mo­vá plát­na. Nikdo nikdy zce­la nepo­cho­pí, kolik prá­ce jde do vše­ho, co ve výsled­ku vidí­te, od masek, kaska­dér­ských výko­nů, vizu­ál­ních efek­tů, až po spe­ci­ál­ní efek­ty, gri­po­vou prá­ci, osvět­le­ní a tak dále a dále. Film toho­to roz­sa­hu je obrov­ským závaz­kem a potře­bu­je­te, aby všech­ny tyto díl­čí ele­men­ty fun­go­va­ly v sou­la­du. Měli jsme vel­ké štěs­tí, že náš fil­mo­vý štáb odve­dl svou prá­ci skvě­le.”

“Je to zají­ma­vé,” říká reži­sér Taylor. “Svým způ­so­bem divá­kům nabíd­ne­me, co od nás oče­ká­va­jí, ale pak ‘Frnk!’ [smích], všech­no oto­čí­me. A to je něco, co je vry­té hlu­bo­ko do DNA fil­mů z řady Terminátor. Cameronův prv­ní film pra­cu­je s Arnoldovou posta­vou urči­tým způ­so­bem a pak se úpl­ně všech­no obrá­tí, aniž by kdo­ko­liv tušil, že to při­jde. S posta­va­mi, kte­ré již dob­ře zná­te, si může­te dovo­lit zajít na nová úze­mí a ony vás nako­nec vždy zave­dou mno­hem dál, než jste čeka­li.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34328 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71591 KB. | 23.06.2024 - 08:02:28