Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film

Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film

T5 a
T5 a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není to sice nic nové­ho, ale budouc­nost lid­stva je hod­ně špat­ná. Svět ovlá­da­jí stro­je a velí jim počí­ta­čo­vý sys­tém Skynet. Lidé se však se svým údě­lem nespo­ko­jí a nadě­ji vklá­da­jí ve své­ho vůd­ce Johna Connora. Ten se roz­hod­ne poslat pomo­cí stro­je času do minu­los­ti mla­dé­ho Kyle Reese, jehož úko­lem je ochrá­nit Sarah Connorovou. Kyle je při­pra­ve­ný svůj úkol plnit na 100%, ale není při­pra­ve­ný na to, že Sarah se o sebe umí doce­la dob­ře posta­rat sama. Už totiž jed­no­ho ochrán­ce má. Je to „tať­ka“ Terminátor T 850.  A tak se musí tahle tro­ji­ce sehrát, aby se dílo poda­ři­lo. Sarah je sice posta­vou dro­bí­nek, ale se zbra­ně­mi to umí jako voják po základ­ním výcvi­ku. To Kyle rád uka­zu­je svou posta­vu a nej­ra­dě­ji má boj „muž pro­ti muži“. A nelé­pe je na tom Terminátor, kte­rý půso­bí svou vypra­co­va­nou posta­vou i tím, že jaká­ko­liv zbraň v jeho ruce vypa­dá jako párát­ko. K jeho doko­na­lé výba­vě pat­ří také neo­do­la­tel­ný úsměv a své­ráz­né komen­tá­ře.

T5_aJaká tedy bude budouc­nost? Je to tro­chu zma­te­né, ale něja­ké­ho pokro­ku naši hrdi­no­vé dosáh­nou. Nejdůležitější ale je, že Terminátor je báječ­ný “tať­ka“, kte­rý odve­de vždy skvě­lou prá­ci.

Hlavní hrdi­na Terminátor T 850 se před­sta­vu­je opět v podá­ní Arnolda Schwarzeneggera, kte­rý na svůj věk vypa­dá skvě­le. Narodil se 30. čer­ven­ce 1947 a v roce 1984 šel do kin prv­ní film, kdy se divá­kům v kinech před­sta­vil v roli andro­i­da. Už ten­krát se tvá­řil sve­ře­pě a ráz­ný­mi kro­ky si zís­ká­val respekt své­ho oko­lí. Pod vede­ním reži­sé­ra Jamese Camerona se posta­va Terminátora pro­sa­di­la u divá­ků a násle­do­va­ly dal­ší fil­my. Film Terminátor 2. Den zúčto­vá­ní, nato­če­ný v roce 1991 a reží­ro­va­ný opět Cameronem, zau­jal divá­ky robo­tem T-1000 se schop­nos­tí pro­mě­nit se v teku­tou hmo­tu. Triky dáva­ly posta­vám neob­vyk­lé schop­nos­ti a tím zís­ká­va­ly na zají­ma­vos­ti i sou­bo­je s andro­i­dy. Na scé­ná­řích obou fil­mů se podí­lel James Cameron a pokaž­dé měl jiné­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Při vzá­jem­ném porov­ná­ní obou fil­mů se poda­ři­lo ve dru­hém pokra­čo­vá­ní zvý­šit kva­li­tu tri­ků a dob­ře na sebe dějo­vě navá­zat. Výrazná posta­va andro­i­da Terminatora T 850 se dosta­la do popře­dí, zís­ka­la cha­rak­te­ris­tic­ké rysy a sta­la se popu­lár­ní také díky výraz­né herec­ké posta­vě Arnolda Schwarzeneggera. Už se zdá­lo, že vrchol slá­vy a popu­la­ri­ty byl dosa­žen.

T5_bJenže úspěch se jen tak lehce neo­pouš­tí a násle­do­va­la dal­ší pokra­čo­vá­ní, ve kte­rých zůstá­va­la nej­dů­le­ži­těj­ší a nej­po­pu­lár­něj­ší posta­vou Terminátor. Měnili se však spo­lu­hrá­či, kom­bi­no­va­ly se vzta­hy, časo­vé návaz­nos­ti děje, a to všech­no se spo­leč­nou myš­len­kou na záchra­nu Sarah Connorové, její­ho syna Johna a pocho­pi­tel­ně i celé­ho lid­stva. Na scé­ná­řích se vystří­da­lo něko­lik tvůr­ců a všich­ni pocho­pi­li, že nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou je Terminátor a jeho jedi­neč­ný před­sta­vi­tel. Ať se řeší situ­a­ce v jakém­ko­liv roce, musí to být on, kdo při­ne­se jis­to­tu, nadě­ji a pro­sa­dí se jako vítěz.

Film Teminátor: Genisys reží­ro­val ame­ric­ký tele­viz­ní a fil­mo­vý reži­sér Alan Taylor, kte­rý  zís­kal své zku­še­nos­ti pře­de­vším při natá­če­ní tele­viz­ních seri­á­lů (Thor.Temný svět, Hra o trů­ny). Dobrodružné sci-fi pro něj není ničím novým a když byla na natá­če­ní jis­tá pří­tom­nost Arnolda Schwarzeneggera, neby­lo co řešit. Magnet pro divá­ky byl jas­ný.

T5_cLaeta Kalogridis a Patrick Lussier napsa­li scé­nář, kde se před­sta­vu­je  mla­dič­ká Sarah Connorová  a  její ochrán­ce Kyle Reese. Obě posta­vy půso­bí odhod­la­ně a pře­de­vším svým věkem nej­ví­ce odpo­ví­da­jí cílo­vé divác­ké sku­pi­ně. Akční scé­ny se téměř pra­vi­del­ně stří­da­jí s klid­něj­ší­mi dia­lo­gy, kde se slo­ži­tým vysvět­lo­vá­ním posou­vá děj a objas­ňu­je minu­lost nebo budouc­nost. To aby bylo kaž­dé­mu jas­né, jak je všech­no zamo­ta­né a slo­ži­té. Víc slov však zna­me­ná ztrá­tu tem­pa a k objas­ně­ní pře­kom­bi­no­va­ných vzta­hů to moc nepři­spí­vá. Ale důle­ži­té je, že Terminátor si pone­chal svůj styl humo­ru!

Filmu pro­spě­lo, že se poda­ři­lo obsa­dit do rolí mla­dých hrdi­nů zají­ma­vé her­ce. Herečka Emilia Clarke si zahrá­la Sarah s mla­dic­kou ver­vou, kte­rá zaujme také půvab­nou tvá­řič­kou a drob­nou posta­vou. K tomu je dob­rým kon­tras­tem  Jai Courtney, kte­rý tro­chu vzdá­le­ně při­po­mí­ná mla­dé­ho Arnolda Schwarzeneggera.

Film se sna­ží navá­zat na před­cho­zí pří­běhy o Terminátorovi a rodin­ce Connorových. Další posta­vy děj jen tro­chu obo­ha­cu­jí, ale nijak zásad­ně se nepro­sa­dí. Budoucnost lid­stva zůstá­vá nadá­le ve hvězdách, ale hvězda Arnolda Schwarzeneggera zůstá­vá jas­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60633 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72434 KB. | 16.04.2024 - 18:31:21