Kritiky.cz > Speciály > Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ

Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během týd­nů před začát­kem natá­če­ní sním­ku Terminator Genisys všich­ni her­ci zapo­ča­li inten­ziv­ní tré­nink, aby se na své role fyzic­ky při­pra­vi­li - vel­mi nároč­ný natá­če­cí plán zahr­no­val kaska­dér­ské kous­ky, sou­bo­je, inten­ziv­ní scé­ny v závě­su na lan­kách a… zbra­ně.

Emilia Clarke vtip­ku­je: “Jo, kaž­dý den jsem měla tré­nink se zbra­ně­mi, se spous­tou zbra­ní a pak s dal­ší­mi zbra­ně­mi a s dal­ší­mi zbra­ně­mi. Nevěděla jsem o nich před natá­če­ním nic. A teď o nich vím hod­ně! V minu­los­ti jsem již něja­ké kaska­dér­ské výstu­py děla­la. Takže mi vysvět­li­li, co budou ode mne chtít. Tato Sarah byla vycho­vá­na Terminátorem jako bojov­ni­ce, tak­že má vel­ké zna­los­ti, pokud jde o boj a pře­ži­tí. Na natá­če­ní se pře­de­vším sna­ži­li, aby mi pomoh­li cítit se poho­dl­ně během ztvár­ně­ní mé posta­vy, abych byla neu­stá­le při­pra­ve­ná. Pracovala jsem s úžas­ným vojen­ským porad­cem a spe­ci­a­lis­tou na zbra­ně a pak jsem se věno­va­la kaska­dér­ské akci a fyzic­ké­mu tré­nin­ku.”

“Dva Australani na jed­nom fil­mu nemě­li čas dát si spo­lu pivo. To je, mys­lím, dob­rým důka­zem, jak tvr­dě všich­ni na tom­to nároč­ném natá­če­ní pra­co­va­li,” usmí­vá se Courtney.

Samozřejmě, že to neby­li jen ti před kame­rou, kte­ří se na fil­mo­vé natá­če­ní při­pra­vo­va­li. Rekvizitářka Diana Burton a mis­tr zbra­ní Harry Lu se během pří­prav téměř pro­mě­ni­li ve “stro­je”. Diana Burton říká: “Tento pří­běh pro­vá­zel fakt, že když stro­je navr­hu­jí zbra­ně pro stro­je, nesta­ra­jí se tolik o design ale o funkč­nost. Takže jsme se sami muse­li čás­teč­ně pro­mě­nit ve stro­je, když jsme vymýš­le­li, jaký druh zbra­ní by stro­je vytvo­ři­ly. Bylo tře­ba mít neu­stá­le na pamě­ti, že nevy­tvá­ře­ly nic este­tic­ké­ho, ale užit­ko­vé­ho, šlo pou­ze o funk­ci. Museli jsme se hlí­dat, abychom po designo­vé strán­ce pří­liš neu­le­tě­li.” Jejich zbroj­ní arze­nál nako­nec čítal vel­ké plazmo­vé zbra­ně vyro­be­né stro­ji, stej­ně jako zbra­ně vyvi­nu­té lid­mi, ale upra­ve­né, aby moh­ly stří­let plazmu.

Ve fil­mu se před­sta­ví tři různá časo­vá obdo­bí. Harry Lu komen­tu­je: “Potřebovali jsme zbra­ně odpo­ví­da­jí­cí kaž­dé­mu obdo­bí, aby byli his­to­ri­ci a nad­šen­ci zbra­ní spo­ko­je­ni.”

Diana Burton dodá­vá: “Dávali jsme si pozor na his­to­ric­kou přes­nost, ale také jsme chtě­li pře­nést někte­ré věci do budouc­na. Arnold měl samo­zřej­mě vel­ké slo­vo, co se týče zbra­ní, kte­ré chtěl ve fil­mu pou­žít.”

Lu a Burton uví­ta­li nové nápa­dy a pod­ně­ty a nako­nec skon­či­li se zbra­ně­mi: “Které byly krás­né a fun­go­va­ly bez jedi­né poru­chy.” Pro sek­ven­ci z roku 1984, Ochránce vyu­ží­vá Remington 1100, kte­rý Burtonová nazý­vá funkč­ní a pro­pra­co­va­ný. V roce 2017 je vyzbro­jen krás­nou bro­kov­ni­cí M3 a M4 Benellis, kte­rá repre­zen­tu­je tech­no­lo­gic­ky špič­ko­vou zbraň.”

Postavu Sarah tým potře­bo­val vyzbro­jit klí­čo­vou zbra­ní, kte­rá muse­la spl­nit dvě pod­mín­ky. Je potře­ba, aby fun­go­va­la jako puš­ka, kte­rá by doká­za­la sun­dat Terminátora z vel­ké dál­ky; ale scé­nář také poža­do­val, aby byla schop­ná z blíz­kos­ti vystře­lit zad­ní dve­ře obr­ně­né­ho vozu. “Vybrali jsme Barrett ráže 12.7mm, kte­rá se hodí do roku 1984,” vysvět­lu­je Diana.

Diana a Lu odha­du­jí, že koneč­ný výčet všech zbra­ní pou­ži­tých během natá­če­ní Terminatora Genisys čítal kolem 500 kusů, do toho se počí­ta­jí spe­ci­ál­ně vyro­be­né typy, repli­ky i dobo­vé sbě­ra­tel­ské kous­ky.”

Ve svě­tě Terminatora Genisys se prak­tic­ky coko­liv může stát zbra­ní - včet­ně žlu­té­ho škol­ní­ho auto­bu­su, kte­rý se v jed­né čás­ti fil­mu pře­vrá­tí a zůsta­ne viset z Golden Gate Bridge. Herci, kte­ří se ve scé­ně obje­vi­li, se muse­li při­pra­vit na to, že budou po jis­tou dobu zavě­še­ni. Filmaři věno­va­li vel­kou pozor­nost pří­pra­vě této sek­ven­ce, aby byla pro her­ce bez­peč­ná, ale záro­veň napí­na­vá pro divá­ky.

Filmaři nako­nec moh­li nechat auto­bus během natá­če­ní koly dolů, vyu­ži­li totiž chyt­ré­ho umís­tě­ní kame­ry a úhlů i vyna­lé­za­vých postro­jů pro závěs her­ců - spo­lu s post­pro­dukč­ní­mi kouz­ly. Ve finá­le to vypa­dá, že auto­bus (s posta­va­mi uvnitř) visí z mos­tu str­mě dolů.

Pro korej­skou akč­ní hvězdu, to ani tak neby­la kaska­dér­ská pří­pra­va, kte­rou pova­žo­val za nej­ná­roč­něj­ší. Lee říká: “Co se týče akč­nos­ti, byl pro mě ten­to film jiný, pro­to­že jsem se nemohl cho­vat jako člo­věk, ale jako stroj. Nesměl jsem mrk­nout, nesměl jsem dýchat. Většinou jsme s týmem kaska­dé­rů dis­ku­to­va­li, jak bych se měl pohy­bo­vat, a pro­to­že nee­xis­tu­je jed­no řeše­ní, tak jsme o tom dále dis­ku­to­va­li a při­chá­ze­li s nový­mi nápa­dy. A nako­nec jsme to udě­la­li způ­so­bem, jaký se nám všem zdál nej­lep­ší.”

Jason Clarke si uží­val fyzič­nos­ti, bojů a nad­lid­ských výko­nů své posta­vy, kte­ré musí před­vést. Říká: “Všichni jsme pra­co­va­li vel­mi tvr­dě, abychom zůsta­li věr­ní dědic­tví toho­to pří­bě­hu, ale také udr­že­li jeho nápa­di­tost. Je to jeden z nej­zá­bav­něj­ších akč­ních fil­mů, kte­ré jsem kdy točil - vel­ké bojo­vé pohy­by, otáč­ky, mané­v­ry, pros­tě to bylo moc fajn.“

V někte­rých scé­nách bylo zapo­tře­bí akce, kte­rá byla mimo lid­ské síly i pro ty nej­vět­ší akč­ní super­hvězdy nebo zku­še­né kaska­dé­ry. Pak fil­ma­ři vyzva­li Jasona Matthewse z Legacy Effects (spo­leč­nost byla zalo­že­na Stanem Winstonem, prů­kop­ní­kem fil­mo­vých efek­tů, jehož prá­ci je mož­no vidět v původ­ním Terminátorovi), aby vytvo­řil sili­ko­no­vou repli­ku Schwarzeneggera z roku 1984. Tento sili­ko­no­vý dvoj­ník byl vyba­ven oce­lo­vou arma­tu­rou a fyzi­o­lo­gic­ky přes­ný­mi klou­by. Využilo se Arnoldových těles­ných roz­mě­rů a odlit­ku tvá­ře z doby během natá­če­ní původ­ní­ho fil­mu. Dvojník se pou­ží­val během nebez­peč­ných scén, kte­ré zaka­zo­va­ly účast jaké­ho­ko­liv živé­ho per­for­mé­ra a také během scén, kdy se star­ší Arnold setká­vá se svým mlad­ším já v roce 1984. (Dvojník/kaskadér byl také vyro­ben, ale z měk­čí­ho pěno­vé­ho mate­ri­á­lu, aby mohl být vysta­ven nebez­peč­něj­ším situ­a­cím… a pře­žil je.)

Mike Manzel z Legacy Effects a dal­ší uměl­ci spo­lu­pra­co­va­li na vytvo­ře­ní aktu­a­li­zo­va­né ver­ze endos­ke­le­to­nu T-800 (model původ­ní­ho Terminátora). Moderní malíř­ské tech­ni­ky a kom­po­zit­ní kon­strukč­ní lát­ky (epo­xi­dy, prys­ky­ři­ce) se vyu­ži­ly pro výro­bu méně těž­ké kost­ry s povr­cho­vý­mi úpra­va­mi, kte­ré nahra­di­ly chro­mo­vá­ní T-800 z roku 1984. Finální ske­le­ton “hrdi­ny” zabral týmu 15ti uměl­ců něco málo přes měsíc. Za tu dobu zkom­ple­to­va­li a dokon­či­li více než 260 samo­stat­ných dílů, vše vymo­de­lo­va­né ruč­ně. A díky tako­vým ino­va­cím jako je 3D tisk, moh­ly být vyro­be­ny dupli­ká­ty. Namísto ruč­ní­ho mode­lo­vá­ní se kaž­dý kus vyno­řil z 3D tis­kár­ny (někte­ré kusy se tisk­ly až 48 hodin). Poté byly vytva­ro­vá­ny, brou­še­ny a podro­be­ny dokon­čo­va­cím pra­cím. Nicméně Manzel se domní­vá: “Ve sku­teč­nos­ti to vyža­du­je stej­nou zruč­nost, jako tomu bylo kdy­si, jen ten­to­krát s pomo­cí jiné­ho nástro­je.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21198 s | počet dotazů: 242 | paměť: 71616 KB. | 23.06.2024 - 07:23:12