Kritiky.cz > Speciály > Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK

Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1984 na zem zaví­tal kyborg z budouc­nos­ti. Jmenoval se Terminátor.

Mezi mili­o­ny divá­ků okouz­le­ných tou­to novou fil­mo­vou iko­nou byli i pro­du­cen­ti David Ellison a Dana Goldberg, kte­ří měli svou vlast­ní fil­mař­skou budouc­nost zatím před sebou.

Ellison vzpo­mí­ná: “Terminátor a pře­de­vším James Cameron byli hlav­ním důvo­dem, proč jsem se roz­ho­dl dělat fil­my; pro mě je pros­tě jed­ním z nej­vět­ších fil­ma­řů všech dob. Myslím, že Terminátor 2 nasta­vil lať­ku tomu­to žán­ru. Dostat pří­le­ži­tost pra­co­vat na fil­mo­vé sérii, do kte­ré jsem se jako dítě zami­lo­val, a kte­rá mě při­mě­la stát se fil­ma­řem, je spl­ně­ným snem.”

Dana Goldberg dodá­vá: “Když bylo ozná­me­no, že byla prá­va k Terminátorovi k dis­po­zi­ci, samo­zřej­mě, že jsme se o ně zají­ma­li stej­ně jako mno­ho dal­ších. Je to neu­vě­ři­tel­ná fil­mo­vá série. Zejména prv­ní dva Terminátoři jsou fil­my, kte­ré David i já ctí­me. A ve Skydance dělá­me rádi fil­my ve vel­kém sty­lu. Oživit Terminátora jak pro divá­ky, kte­ří milo­va­li ori­gi­nál, tak pro zce­la nové pub­li­kum, byla pří­le­ži­tost, kte­rou jsme si nemoh­li nechat ujít.”

S autor­ský­mi prá­vy v kap­se duo ze Skydance Productions zača­lo hle­dat scé­náris­ty, kte­ří by se toho­to mamu­tí­ho pro­jek­tu uja­li. Oslovili scénáristku/producentku Laetu Kalogridis a Patricka Lussiera. Kalogridis vzpo­mí­ná: “David a Dana nás oslo­vi­li kolem Vánoc 2012 a naše prv­ní reak­ce byla ‘ne’, stej­ně jako naše dru­há i tře­tí. Řekli jsme ne, z úcty k fil­mo­vé­mu svě­tu Jamese Camerona. Pracovala jsem s ním něko­lik let, je mi inspi­ra­cí osob­ně i fil­mař­sky, a já jsem v žád­ném pří­pa­dě nechtě­la udě­lat nic, co by nere­spek­to­va­lo jeho tvor­bu. Terminátor je jeden z nej­ú­žas­něj­ších sci-fi pří­bě­hů a Cameron je jed­ním z nej­vět­ších žijí­cích fil­ma­řů.”

Ale spo­leč­nost Skydance byla vytr­va­lá. Takže se Laeta Kalogridis nako­nec spo­ji­la se  samot­ným Cameronem. Nejenže jí dal svo­le­ní a požeh­ná­ní, ale naho­dil myš­len­ku, kte­rá spus­ti­la řetě­zo­vou reak­ci, nevy­hnu­tel­nou v kaž­dé vel­ké pří­prav­né fázi. Poradil Laetě: “Udělej vše pro to, abys napsa­la dobrou roli pro Arnolda!” Patrick Lussier komen­tu­je: “Laeta se tou­to myš­len­kou naka­zi­la. Jakmile jsme zača­li pře­mýš­let o mož­nos­tech pří­bě­hu a zno­vu se podí­va­li na prv­ní dva Terminátory, pocho­pi­li jsme, jak k tomu­to svě­tu a jeho posta­vám z hle­dis­ka dneš­ní doby při­stu­po­vat.”

Kalogridis pokra­ču­je: “Cestování v čase je zakot­ve­no v DNA mate­ri­á­lu, kte­rý dává vznik­nout mož­nos­tem alter­na­tiv­ních vesmí­rů a růz­ných časo­vých rovin, aniž bychom měni­li původ­ní mate­ri­ál. Tyto pří­běhy exis­tu­jí a budou exis­to­vat i nadá­le. Již se ode­hrá­ly, ale může­te odvy­prá­vět jiný pří­běh, kte­rý z nich vychá­zí a vydá­vá se jiným smě­rem.”

Oba svě­ty - glo­bál­ní poli­ti­ky a fil­mo­vé tvor­by 80. let, kte­ré daly vznik­nout ori­gi­nál­ním fil­mům, se od té doby nesmír­ně změ­ni­ly. Necelých pět let před pádem Berlínské zdi Terminátor pro­hlá­sil: “Já se vrá­tím”. Využití plné­ho poten­ci­á­lu počí­ta­čem gene­ro­va­né gra­fi­ky a efek­tů bylo teh­dy ješ­tě na celá dese­ti­le­tí vzdá­le­né. Od prv­ní­ho pozem­ské­ho dob­ro­druž­ství T-800 uply­nu­lo mno­ho let a stej­ně tak se pro fil­ma­ře ote­vřel bez­po­čet mož­nos­tí, jak se cho­pit Terminatora Genisys.

“Cameronovy fil­my pro mě byly fil­my stu­de­né vál­ky,” pozna­me­ná­vá Ellison, “kdy ana­lo­gie, kte­rá slou­ži­la jako nad­stav­ba pří­bě­hu, byla vel­mi podob­ná hroz­bě, kte­rou lidé poci­ťo­va­li během této éry. Pokrok na poli umě­lé inte­li­gen­ce nám dává pří­le­ži­tost aktu­a­li­zo­vat tuto fil­mo­vou sérii pro dneš­ní­ho divá­ka. Namísto toho, abychom se osvo­bo­di­li od Skynetu, vzdá­vá­me se naše­ho sou­kro­mí, naší svo­bo­dy, našich infor­ma­cí. Stojíme ve fron­tách na nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a soft­ware. Základním pra­vi­dlem bylo, vyjá­d­řit se k tomu, co se vlast­ně dnes děje a to způ­so­bem, kte­rý je nový, zábav­ný i vzru­šu­jí­cí - což jsme udě­la­li. Podle mě je sci-fi nej­ví­ce efek­tiv­ní, když vyu­ží­vá sku­teč­ných svě­to­vých udá­los­tí a umís­tí je do fik­tiv­ní­ho pro­stře­dí.”

Filmaři Genisys cíti­li, že v jádru toho vše­ho se nachá­ze­la ‘dys­funkč­ní rodi­na’. Její pří­běh totiž Cameron umís­til mezi Terminátory, kte­ří hro­zí poten­ci­ál­ním vyhla­ze­ním lid­ské rasy. Stejný pří­běh zau­jal reži­sé­ra Genisys, Alana Taylora.

Producent Ellison říká: “Museli jsme najít reži­sé­ra, kte­ré­mu by zále­že­lo na posta­vách, ale i na této rodi­ně. Ano “Terminátor” je akč­ní film a my jsme byli roz­hod­nu­tí toto oče­ká­vá­ní napl­nit. Existuje spous­ta lidí, kte­ří umí skvě­le točit akč­ní fil­my, ale jen hrst­ka z nich doká­že z pro­ta­go­nis­tů dostat skvě­lé herec­ké výko­ny. My všich­ni máme rádi ‘Hru o trů­ny’ sta­ni­ce HBO a domní­va­li jsme se, že ‘Thor: Temný svět’ byl feno­me­nál­ní. Když se obje­vil reži­sér Alan Taylor, chtěl vědět, jak budou fil­my s Terminátory vypa­dat, kolik se jich chys­tá a jak zre­a­li­zo­vat bojo­vou scé­nu ve tře­tím děj­ství. Trval na tom, že milost­ný pří­běh a vzta­hy mezi posta­va­mi musí fun­go­vat. To vše nám sdě­lil během naše­ho prv­ní­ho setká­ní. Řekli jsme si: ‘Dobře, to je ten správ­ný člo­věk.’”

Taylora na tom­to fil­mu láka­la výzva - jak ho nato­čit: “Je to legrač­ní,” při­zná­vá Taylor, “zva­žo­val jsem něko­lik růz­ných pro­jek­tů, ale tohle byl prv­ní, kdy jsem nedo­ká­zal na začát­ku přes­ně říct, jak na to: byla to hádan­ka, kte­rou bylo nut­né vyře­šit a to pro mě bylo vzru­šu­jí­cí a zají­ma­vé. Je toho tolik, co si na Cameronově svě­tě oblí­bí­te a samo­zřej­mě i toho, co si divá­ci již oblí­bi­li. Zároveň se ten­to pří­běh vyví­jí - musí se stát vět­ším a pus­tit se do nových smě­rů. Na roz­díl od jiných fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní, mi toto při­pa­da­lo jako úpl­ně nově roze­hra­ná hra. Zajímalo mě, jest­li to zvlád­ne­me.”

Taylorova čas­tá spo­lu­pra­cov­ni­ce (a budou­cí Sarah Connorová), hereč­ka Emilia Clarke, vidí reži­sé­rův úspěch v jeho úctě k námě­tu a schop­nos­ti ho udě­lat rele­vant­ním. Emilia Clarke dodá­vá: “Alanovi se poda­ři­lo spo­jit sta­ré a nové, ale také tomu dodat vel­mi cit­li­vou, inte­li­gent­ní inter­pre­ta­ci. Myslím, že jed­ním z jeho cílů bylo, abychom se pta­li, co to zna­me­ná být sku­teč­ně svo­bod­ní a jaká roz­hod­nu­tí pro to musí naše posta­vy udě­lat. Myslím si, že původ­ní­ho Terminátora ctí­me a doká­že­me ho před­sta­vit i dneš­ní­mu, nové­mu pub­li­ku.”

Taylor vysvět­lu­je: “Snažili jsme se začít v časo­vé lin­ce, kte­rou zná­me a pak ji roz­vést do nových smě­rů, aby to dáva­lo smy­sl, abychom pozna­li budouc­nost, jejíž zábles­ky jsme postřeh­li již v před­cho­zích dílech. A pak jsme se pono­ři­li do minu­los­ti, jejíž zábles­ky jsme také vidě­li v minu­lých fil­mech, ale ten­to sní­mek se nás sna­ží zavést ješ­tě hlou­bě­ji, na nepo­zna­ná úze­mí, aniž bychom se dosta­li do roz­po­ru s někte­rou z věcí, kte­ré již z myto­lo­gie toho­to fil­mu zná­me.”

Producentka Goldberg dodá­vá: “Pro mě je skvě­lý sci-fi film vždy o něčem víc než jen o vel­kých explo­zích a efek­tech. Stále si pama­tu­ji, když jsem vidě­la Terminátora popr­vé a došlo mi ‘Oh wow, to je milost­ný pří­běh.’ Je to úžas­ný sci-fi film s Arnoldem Schwarzeneggerem jako robo­tem zabi­já­kem. Všechno to je nesku­teč­né a pro mě se to ome­zi­lo na jed­nu větu ‘Cestoval jsem v čase kvů­li Tobě, Sarah.’ Cameron při­šel na způ­sob, jak ten­to milost­ný pří­běh před­sta­vit maso­vé­mu pub­li­ku pro­střed­nic­tvím neu­vě­ři­tel­né­ho sci-fi fil­mu.

“Jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších momen­tů najde­te v Terminátorovi 2, kon­krét­ně ve vnitř­ním hla­su Sarah Connorové, když mlu­ví o tom, jak by byl Terminátor, kte­ré­ho tolik nená­vi­dě­la [v prv­ním fil­mu], per­fekt­ním otcem její­ho syna. Nikdy by ho neo­pus­til, nikdy by mu neu­blí­žil, vždy by tam byl pro něj. V Cameronových fil­mech najde­te obo­je, neu­vě­ři­tel­nou vizu­ál­nost i pev­né zasa­ze­ní v rea­li­tě a v jádru toho vše­ho emo­ci­o­nál­ní pří­běh.“

Úvodní scé­na Terminatora Genisys před­sta­ví finál­ní útok na zbý­va­jí­cí část lid­stva vede­né­ho Johnem Connorem a Kyle Reesem. Tato scé­na by se také dala nazvat sou­mra­kem lid­stva. Dana Goldberg vysvět­lu­je: “Film ote­vře­me Kyle Reesem jako chlap­cem, vysvět­lu­je­me, co se sta­lo před­tím, než se naro­dil. Že lidé byli lhos­tej­ní a dovo­li­li stro­jům, aby ovládly svět. Nakonec stro­je roz­hod­ly, že lidé jsou pro ně hroz­bou, pře­vza­ly kon­t­ro­lu sys­té­mů pro­tira­ke­to­vé obra­ny a během Soudného dne vyhla­di­ly tři mili­ar­dy lidí.“

Ve fil­mu se píše rok 2029. Příznivci hnu­tí odpo­ru se shro­máž­dí a věří, že pora­zi­li Skynet. Vzápětí ale zjis­tí, že stro­je vyvi­nu­ly a pou­ži­ly svou vlast­ní tak­tic­kou zbraň schop­nou časo­vé­ho posu­nu a ode­sla­ly Terminátora zpět v čase, aby zabil Sarah Connorovou, Johnovu mat­ku, ješ­tě před­tím, než otě­hot­ně­la a poro­di­la budou­cí­ho vůd­ce lid­ské­ho odbo­je.

Fanoušci fil­mo­vé série bez­po­chy­by pozna­jí Terminátorův pří­jezd do Los Angeles v roce 1984, ale také si brzy uvě­do­mí, že se ten­to fil­mo­vý pří­běh vydá­vá novým smě­rem.

David Ellison podo­tý­ká: “Rok 1984, do kte­ré­ho se naše posta­vy v čase vrá­tí, se od původ­ní­ho fil­mu liší. Vyšly totiž naje­vo sku­teč­nos­ti, kte­ré ho pohá­ně­jí zce­la jiným smě­rem. Filmy této série se vždy ode­hrá­va­ly v sou­čas­nos­ti, ne v budouc­nos­ti nebo v minu­los­ti. Náš film se tomu­to uspo­řá­dá­ní vymy­ká. A tak se skrz sled udá­los­tí naše posta­vy ocit­nou na ces­tě do roku 2017, ve sna­ze zabrá­nit tomu, aby Soudný den nikdy nena­stal.”

Dana Goldberg při­zná­vá: “Chtěli jsme zacho­vat respekt k posta­vám, kte­ré Gale [Anne Hurd] a James Cameron vytvo­ři­li. Když mlu­ví­te o svě­tě Terminátora, bez ohle­du na jeho časo­vou osu, vždy tu najde­te Sarah Connorovou, Kyle Reese, Johna Connora, Terminátora - i když ten­to­krát nebu­dou zce­la iden­tič­tí s lid­mi, kte­ré zná­te z před­cho­zích dílů. To je pří­stup, kte­rý jsme zau­ja­li a zůsta­li mu věr­ní i v prů­bě­hu vývo­je scé­ná­ře. Jsou tu všich­ni… jen ne přes­ně ti samí lidé, kte­ří se obje­vi­li ve fil­mech dří­ve.“

Filmaři se pono­ři­li hlu­bo­ko do své sci-fi fan­ta­zie, když poměr­ně peč­li­vě zno­vu vytvo­ři­li úvod­ní sek­ven­ci při­stá­ní Kyle Reese v roce 1984, včet­ně bez­do­mov­ce a psa. Ale spo­lu s tím dob­ře zná­mým se obje­ví i T-1000, kte­rý před­čí veš­ke­rá divác­ká oče­ká­vá­ní.

Goldbergová podo­tý­ká: “Reese se vra­cí do minu­los­ti, jako to udě­lal kdy­si před­tím, když mu bylo řeče­no, že je Sarah Connorová bez­moc­nou ženou, kte­rá pra­cu­je jako ser­vír­ka, ‘nebu­de mít poně­tí, o čem mlu­víš, ale musíš ji zachrá­nit, i když ti nebu­de věřit.’ Nejdříve ho pozdra­ví samot­ný Terminátor, což ho pře­kva­pí, a nako­nec se dosta­ví i Sarah. A je to její posta­va, kte­rá pro­ne­se slav­nou větu, ‘Jestli chceš žít, pojď se mnou.’”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42584 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71977 KB. | 20.07.2024 - 05:13:24