Kritiky.cz > Speciály > Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI

Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není rema­ke, není to restart ani pokra­čo­vá­ní - je to vlast­ně nové poje­tí zalo­že­né na Cameronově zdro­jo­vém mate­ri­á­lu. Diváci vůbec nemu­sí znát před­cho­zí fil­my, ten­to pří­běh je na nich nezá­vis­lý. Ale na fanouš­ky, kte­ří vidě­li prv­ní dva fil­my, tu čeka­jí mno­há vel­ká pře­kva­pe­ní. Díky ces­to­vá­ní v čase se vydá­me na roz­bí­ha­jí­cí se časo­vé ose do zce­la nových smě­rů.”

Co se týče herec­ké­ho obsa­ze­ní, prv­ní na sezna­mu byla titul­ní posta­va. K živo­tu ji opět při­ve­dl Arnold Schwarzenegger.

“Nemyslím si, že je mož­né nato­čit Terminátora bez Arnolda,” nazna­ču­je Taylor. “Já osob­ně bych si ho bez něj nedo­ká­zal před­sta­vit. Něco na tom je, jak on a Cameron tuto posta­vu vytvo­ři­li a během prv­ních dvou fil­mů pro­zkou­ma­li růz­né strán­ky jeho cha­rak­te­ru. V pod­sta­tě tak nasta­vi­li para­me­t­ry toho­to fil­mo­vé­ho svě­ta, jeho myto­lo­gii. Bylo by pro mě oprav­du těž­ké pře­mýš­let o fil­mu Terminátor bez Arnolda.”

“Byl jsem vel­mi šťast­ný, že jsem se mohl zno­vu zapo­jit do toho­to fil­mu,” při­zná­vá Schwarzenegger. “Zavolali mi, aby mi sdě­li­li, že David a Megan Ellison zís­ka­li prá­va a prv­ní věc, na kte­rou jsem pomys­lel, byla: “Konečně děla­jí dal­ší pokra­čo­vá­ní! A koneč­ně jsem zase ve fil­mu! Zároveň mě potě­ši­lo, kdo psal scé­nář. Líbilo se mi, jakým smě­rem se ubí­ral hned od prv­ní strán­ky.”

Scenáristka Kalogridis říká: “Arnoldova posta­va je jako z ledu - jak se může stát zákla­dem a srd­cem pří­bě­hu, když v pod­sta­tě srd­ce nemá? Myšlenka, že Arnold hra­je Terminátora, kte­rý zestár­nul, byla láka­vá - čili nesna­žit se dělat žád­né šíle­né CG věci, ale respek­to­vat změ­nu v her­ci. Terminátor vždy pat­řil do své doby - tak­že odvy­prá­vět pří­běh v oka­mži­ku a ve věku, kte­rý Arnold žije… to zají­ma­lo nás všech­ny. Lidská tkáň, kte­rá kybor­ga pokrý­vá, stár­ne, ale věk se pro­je­vil i v jeho nit­ru díky jeho dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem s lid­mi. Měli jsme pocit, že by to bylo zají­ma­vé pro­zkou­mat.”

“Je to jako s jízdou na kole,” smě­je se Schwarzenegger. “Okamžitě se vám to vrá­tí. Vzpomínám si, když jsem si pře­če­tl scé­nář a začal se učit repli­ky. Znovu jsem mlu­vil jako stroj. Prostě do té posta­vy vklouzne­te.”

Producent Ellison dodá­vá: “Nemůžete nazvat film Terminátor bez Terminátora. V tom­to fil­mu Arnold hra­je posta­vu, kte­rá byla poslá­na zpět v čase, kdy bylo Sarah Connorové devět let. Nebyl schop­ný zachrá­nit oba její rodi­če, ale zachrá­nil ji a vycho­val ji. Stal se jejím opa­t­rov­ní­kem, stráž­cem a ochrán­cem. Bojovat po tak dlou­hou dobu ho tro­chu opo­tře­bi­lo, má pár nepa­tr­ných závad. Jeho vzdě­lá­va­cí pro­ce­sor byl celou dobu zapnu­tý, tak­že když ces­to­val dopře­du v čase, měl více než 30 let na zod­po­vě­ze­ní otáz­ky: může se ve sku­teč­nos­ti stát člo­vě­kem? Jak v této pozi­ci komu­ni­ku­je se Sarah? A když se pak na scé­ně obje­ví Kyle a zami­lu­je se do Sarah - jak ho to změ­ní? Arnold se také obje­ví v někte­rých úžas­ných akč­ních scé­nách, vždyť je to Arnold! Myslím, že lidé oce­ní, že je zpět a v lep­ší for­mě než kdy jin­dy.”

“Pokud máte k dis­po­zi­ci Arnolda, musí­te ho vyu­žít zce­la novým způ­so­bem,” tvr­dí Taylor. “Nemůžete pros­tě udě­lat zno­vu totéž. Takže pro mě bylo vel­mi důle­ži­té, že jsme na tuto posta­vu zau­ja­li úpl­ně jiný pohled. Že jsme ho vza­li na mís­ta, kam by se před­tím nikdy nemohl dostat. Víte, on se vyví­jí, dozrá­vá a to nás při­ved­lo ke zbru­su nové ver­zi této posta­vy.”

Vývoj této posta­vy byl něčím, co Schwarzenegger peč­li­vě pro­mys­lel: “Chráním Sarah Connorovou a vše, co ji ohro­žu­je, zlik­vi­du­ji. Takže jsem v někte­rých ohle­dech likvi­dá­tor, ale svým způ­so­bem i ochrán­ce. Musíte být vel­mi opa­tr­ní, jak vše v kaž­dém oka­mži­ku ztvár­nit. Myslím, že mi pomoh­lo, že mám dce­ry - moje prv­ní dce­ra se naro­di­la, když jsme děla­li Total Recall a teď jí je pět­a­dva­cet. Takže když dospě­je­te a sta­ne­te se otcem dvou dcer, hod­ně se nau­čí­te, včet­ně toho je neu­stá­le ochra­ňo­vat. Myslím si, že tato zku­še­nost mi hod­ně pomoh­la.”

Hluboké uzná­ní pro Schwarzeneggera a jeho osob­nost bylo stej­ně sdí­le­né mezi fil­ma­ři i her­ci. Jason Clarke vysvět­lu­je: “Hodně jsem se od Arnolda nau­čil nejen během natá­če­ní, ale i díky tomu, že jsem pros­tě mohl být s ním. Ne, že by si kla­dl za cíl být dob­rým uči­te­lem, ale je to pro­fík a má vel­kou radost ze živo­ta. Je to skvě­lý vypra­věč, má zájem o spous­tu věcí. Vidět ho zno­vu v této iko­nic­ké roli, bylo skvě­lé. On celý ten­to pro­jekt stme­lu­je.”

Do role Sarah Connorové fil­ma­ři vybra­li Emilii Clarke. “Známe se dlou­ho,” usmí­vá se Taylor, zjev­ně šťast­ný, že může zno­vu spo­lu­pra­co­vat s jeho hvězdou z Hry o trů­ny.

Producent Ellison pozna­me­ná: “Všichni máme rádi Hru o trů­ny. V Emilii je síla a smy­sl pro čest a vzne­še­nost. To jsou vlast­nos­ti, kte­rým se nedá nau­čit. Buď je máte, nebo ne. Myslím, že tyto atri­bu­ty se výbor­ně hodí pro Sarah Connorovou, kte­rou pova­žu­ji za klí­čo­vou žen­skou hrdin­ku v kine­ma­to­gra­fii.”

Emilia Clarke sou­hla­sí se svý­mi kole­gy, když říká: “Arnold je to prv­ní, co vám při­jde na mysl, když řek­ne­te Terminátor. Nemůžete to udě­lat bez něj. Na scé­ná­ři se mi nej­ví­ce líbil vztah mezi Sarah a jejím ochrán­cem. To je jádrem pří­bě­hu. Je to krás­né. Máme mož­nost vidět jeho posta­vu ve zce­la novém a nád­her­ném svět­le. Chránit ji po celou dobu ho obměk­či­lo, samo­zřej­mě, až na momen­ty, kdy se ji někdo poku­sil zabít. To ho neob­měk­či­lo vůbec!“

Zatímco opa­t­rov­nic­tví Sarah má vel­ký vliv na ochrán­ce, jeho pří­tom­nost také ovliv­ni­la Sarah. Jason Clarke se domní­vá: “V Emiliině žen­skosti se skrý­vá síla - Sarah, kte­rou vidí­me nyní, je jiná. Nemusela vyrůs­tat bez sil­né­ho vli­vu rodi­čů. Myslím, že má tro­chu více sebe­dů­vě­ry, nejen para­no­iu a strach, že se ji někdo sna­ží zabít. Je v ní tro­chu více ‘měst­ské ženy’, to mys­lím pomá­há - vidí­te, jak se zami­lo­vá­vá do Reese.”

Scénáristce/producentce Kalogridis se líbi­lo nejen tva­ro­vá­ní těch­to pozmě­ně­ných ver­zí postav, ale také tvor­ba odka­zů, kte­ré při­po­mí­na­jí původ­ní film. Vysvětluje: “V prv­ním fil­mu Kyle vez­me Sarah na jízdu autem a podá expo­zi­ci, teď to udě­lá Sarah. Je to pocta prv­ní­mu fil­mu, ale také jeho roz­ší­ře­ní - jaká by Sarah byla, kdy­by se její život radi­kál­ně ubí­ral jiným smě­rem. Kdyby si v mno­hem mlad­ším věku uvě­do­mi­la, kým je a jaký úkol má před sebou. Jaké by teh­dy bylo její prv­ní setká­ní s Kylem? Asi by bylo dost jiné. Zkoumat tuto alter­na­ti­vu mě moc bavi­lo.”

Goldbergová měla vztah mezi Sarah a Reeseem stá­le na mys­li, i když fil­ma­ři vyhlá­si­li kon­kurz na her­ce. Říká: “Natočili jsme film Jack Reacher s Jai Courtneym a zami­lo­va­li jsme si ho jako člo­vě­ka a pova­žo­va­li ho za báječ­né­ho her­ce. Ale neby­li jsme si jis­tí, že by mohl být Reese. Pak při­šel na zkouš­ku s Emilií. Vzpomínám si, že jsem stá­la na jeviš­ti a pozo­ro­va­la ho. Okamžitě jsem něko­mu posla­la e-mail: “Právě jsme našli Kyle Reese.” Bylo to jas­né během jejich prv­ní­ho spo­leč­né­ho čte­ní.”

“Když jsem sly­šel, že se chys­tá pátý díl této série,” říká Courtney, “nezpa­ni­ka­řil jsem. Přečetl jsem si scé­nář v zamče­ném poko­ji bez mobil­ní­ho tele­fo­nu. A napros­to mě to nadchlo. Uvědomil jsem si, že tvůr­ci fil­mu měli v úmys­lu udě­lat něco výji­meč­né­ho. A vlo­žil jsem se do toho. Získání této role byl doce­la legrač­ní pro­ces, natá­čel jsem jiný film v Austrálii, tak­že jsem v sobo­tu ráno sedl na leta­dlo, při­stál v Los Angeles, šel rov­nou na kon­kurz s Alanem, pro­du­cen­ty a Emilií, vrá­til se ješ­tě stej­ný večer leta­dlem zpět do Austrálie, pro­švih­nul nedě­li a uká­zal se v prá­ci v pon­dě­lí ráno. To, že jsem byl ochot­ný strá­vit 30 hodin ve vzdu­chu, doka­zu­je, že jsem o tuto roli měl vel­ký zájem a naštěs­tí to vyšlo.”

Obsazení role Johna Connora (obzvláš­tě toho­to Johna Connora, kte­rý oplý­vá mesi­áš­ský­mi a záro­veň mani­a­kál­ní­mi sklo­ny) před­sta­vo­va­lo pro fil­ma­ře vel­kou výzvu. Dana Goldbergová vysvět­lu­je: “Věděli jsme, že Johna Connora nebu­de leh­ké obsa­dit, pro­to­že má být cha­risma­tic­ký. Je to chla­pík, kte­ré­ho si zou­fa­lí lidé zvo­lí, pro­to­že je jejich jedi­nou nadě­jí. Tito lidé o všech­no při­šli. A přes­to, když se ten­to člo­věk posta­ví a řek­ne, že je nača­se bojo­vat, jsou ochot­ní ho násle­do­vat až na konec svě­ta.”

David Ellison pokra­ču­je: “John Connor se trá­pí. Pro někte­ré je pro­rok. Ale on v našem fil­mu při­zná­vá, že je pod­vod­ník, že ho vycho­va­la jeho mat­ka a řek­la mu o všem, co se sta­ne. To je obrov­ské bří­mě, něco, co nás na Johnu Connorovi fas­ci­no­va­lo. Povede všech­ny tyto lidi a ve sku­teč­nos­ti, ví, že vel­ká část z nich zemře.”

Goldbergová se při­dá: “John ve fil­mu v jed­nom momen­tě popře­je vojá­ko­vi štěs­tí a voják mu řek­ne, že nepo­tře­bu­je štěs­tí, že má Johna Connora. Když jsme tuto scé­nu toči­li, usmá­li jsme se na sebe s Davidem, pro­to­že jsme vědě­li, že Jason doká­že ten­to oka­mžik napl­nit vším, co se uvnitř jeho posta­vy děje - oce­ní, co mu voják řekl, ale záro­veň si pře­je, aby žil v jiném svě­tě, ve kte­rém nemu­sí napl­nit svůj slib. Domníváme se, že lidé budou Jasonem Clarkem une­še­ni.”

Clarke sám říká: “Jedna z věcí, kte­rá mě na tom­to pro­jek­tu láka­la, byla spo­lu­prá­ce s Alanem Taylorem. Je to vel­mi chyt­rý člo­věk. Rozumí pří­bě­hům a her­cům a sto­jí za nej­vý­raz­něj­ší­mi poči­ny v tele­viz­ní tvor­bě jako Rodina Sopránů, Hra o trů­ny, Mad Men. Je nesmír­ně hou­žev­na­tý, ale záro­veň mír­ný. Pustit se do tako­vé­ho pro­jek­tu zna­me­ná, že víte, jak to bude dlou­hé, vel­ké a slo­ži­té natá­če­ní. To chce reži­sé­ra, kte­rý vám bude opo­rou a všech­no bude mít pod kon­t­ro­lou a ujis­tí se, že je všech­no udě­lá­no správ­ně. Nikdy se nepouš­těl do dal­ší scé­ny, dokud jsme nemě­li jis­to­tu, že máme, co jsme potře­bo­va­li. Bylo mi potě­še­ním s ním pra­co­vat.”

Zachovat prv­ní fil­my v úctě, ale záro­veň se od nich osvo­bo­dit. Dana Goldberg bere na vědo­mí, že někte­ré z původ­ních fil­mo­vých momen­tů je téměř nemož­né zapo­me­nout. Říká: “Řeknete T-1000 a oka­mži­tě si vyba­ví­te Roberta Patricka v poli­cej­ní uni­for­mě. Nechtěli jsme to kopí­ro­vat. Může se zdát, že bylo jed­no­du­ché tuto roli obsa­dit, ale my jsme se muse­li posu­nout způ­so­bem, kte­rý je spe­ci­fic­ký, děsi­vý a ve stej­nou chví­li hro­zi­vý. Tělesnost je pro tuto roli důle­ži­tá a my jsme ze sním­ku G.I. Joe: Odveta vědě­li, že jí Byung-hun Lee oplý­vá. Ukázalo se, že je obrov­ský fanou­šek původ­ních fil­mů. Věděli jsme, že by v této roli byl skvě­lý, ale před­čil všech­na naše oče­ká­vá­ní. Když jsme toči­li jeho scé­ny, lidé na pla­ce ho pře­jme­no­va­li na “děsi­vé dob­ro”, pro­to­že na kaž­dé scé­ně, kte­rou dělal, bylo něco oprav­du stra­ši­del­né­ho a oprav­du dob­ré­ho.”

Byung-hun Lee při­pouš­tí: “Tento film byl pro mě důle­ži­tý. Jako tee­nager jsem jím byl hod­ně ovliv­něn. Když jsem byl na střed­ní ško­le, všich­ni mě pře­zdí­va­li Terminátor, pro­to­že si mys­le­li, že jsem vypa­dal jako on, a pro­to­že jsem byl šam­pi­o­nem v páce. Takže to byla doce­la náho­da dostat tuto roli v tom­to pro­jek­tu, bylo to oprav­du skvě­lé.”

Matt Smith, obsa­zen do role T-5000, má také vzpo­mín­ky na původ­ní fil­my z doby své­ho dospí­vá­ní: “Vyrůstal jsem v 80. letech. Myslím, že pro kaž­dé­ho, kdo je asi tak v mém věku, byly tyto fil­my zásad­ní, obzvláš­tě ty prv­ní dva. Opravdu před­běh­ly svou dobu. Když se naskyt­la pří­le­ži­tost, nemohl jsem se dočkat, abych se do pro­jek­tu zapo­jil.”

V roli san­fran­ciské­ho poli­cej­ní­ho důstoj­ní­ka (poz­dě­ji inspek­to­ra) O’Briena, kte­rý se popr­vé setká se Sarah, Reesem a Terminátorem v roce 1984 a pak se jejich ces­ty opět zkří­ží v roce 2017, se obje­ví J.K. Simmons. Vzpomíná: “Zavolali mi ohled­ně pro­jek­tu. Vyžádal jsem si scé­nář a ten se uká­zal být oprav­du skvě­lý. Věděl jsem o všech talen­to­va­ných lidech, kte­ří se do pro­jek­tu zapo­ji­li i o nových pří­růst­cích. A viděl jsem, že se Arnold vrá­til v roli Terminátora a líbi­lo se mi, že necha­li jeho posta­vu zestár­nout. Bylo to úžas­né, tak­že jsem se k nim při­dal. Moje posta­va byla posled­ních 33 let vše­mi v poli­cej­ním sbo­ru zesměš­ňo­vá­na. O’Brien ostat­ním vyprá­věl pří­běhy o robo­tech a podiv­ných lidech. Takže se mu toho hod­ně honí hla­vou, ale záro­veň je také jis­tým způ­so­bem spa­sen a to bylo skvě­lé hrát.”

“Dynamika toho­to fil­mu je sku­teč­ná, nalé­ha­vá a intim­ní,” říká Taylor. Naštěstí máme her­ce, kte­ří to doká­ží zpro­střed­ko­vat. Kyle a Sarah hra­jí mla­dí her­ci, kte­ří tepr­ve sbí­ra­jí celo­svě­to­vé uzná­ní a pak ‘střed­ní gene­ra­ce’, náš John Connor, v podá­ní Jasona Clarkea, kte­rý je mis­trov­ský herec, stej­ně jako J. K. Simmons. A pak tu máme Arnolda, kte­rý tak nějak drží všech­ny ostat­ní, pro­to­že on vám to dá pokaž­dé na prv­ní dobrou. Je to legrač­ní, on má tuto posta­vu tak zmák­nu­tou, že donu­til všech­ny ostat­ní, aby se do svých rolí vlo­ži­li stej­ným způ­so­bem.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45605 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71772 KB. | 19.06.2024 - 19:13:42