Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Pedro Pascal: Od Buffy po Mandaloriana a The Last of Us

Pedro Pascal: Od Buffy po Mandaloriana a The Last of Us

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 3,20 z 5)
Loading...

Pedro Pascal je zná­mý herec, kte­rý se pro­sla­vil rolí v seri­á­lech jako Narcos, Game of Thrones a The Mandalorian. Jeho prv­ní herec­ká zku­še­nost v Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů byla v roce 1999. Hrál Eddieho, spo­lu­žá­ka Buffy na vyso­ké ško­le , kte­rý byl une­sen a pro­mě­něn ve upí­ra Jeho role byla krát­ká, ale zapů­so­bi­la na fanouš­ky i na samot­nou Sarah Michelle Gellar .

V roz­ho­vo­ru pro Vulture, Pascal vzpo­mí­nal na svou zku­še­nost s natá­če­ním Buffy. Řekl, že byl vel­kým fanouš­kem seri­á­lu a že byl nad­še­ný z mož­nos­ti pra­co­vat s Gellarovou. Přiznal také, že musel pro­pást pre­mi­é­ru diva­del­ní hry, ve kte­ré hrál hlav­ní roli, aby mohl nato­čit scé­nu své smr­ti. “Měla ledo­vou kavu a já jsem si mys­lel: ‘To je tak cool.’ Byla tak milá a pro­fe­si­o­nál­ní,” řekl Pascal o Gellarové.

Pascal také sdí­lel video ze své­ho vystou­pe­ní v Buffy na svém Instagramu a podě­ko­val Gellarové za její las­ka­vost. “Bylo to jed­no z mých prv­ních tele­viz­ních natá­če­ní a ona mi pomoh­la být lep­ším her­cem,” napsal Pascal.

Gellarová odpo­vě­dě­la na jeho pří­spě­vek s kom­pli­men­tem: “Bylo mi ctí pra­co­vat s tebou. Bylo jas­né, že máš talent a cha­risma.” Také doda­la: “A teď jsi Mandalorian! To je úžas­né!”

Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů byla popu­lár­ní ame­ric­ký seri­ál o mla­dé dív­ce (Gellarová), kte­rá boju­je pro­ti upí­rům a dal­ším nad­při­ro­ze­ným stvůrám. Seriál běžel od roku 1997 do roku 2003 a měl sedm sérií. Pedro Pascal se obje­vil pou­ze v jed­né epi­zo­dě nazva­né “The Freshman”, kte­rá byla pre­mi­é­rou čtvr­té série.

Od té doby se Pedro Pascal stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti. Hrál agen­ta DEA Javiera Peñu v seri­á­lu Narcos o kolum­bij­ském dro­go­vém kar­te­lu. Hrál také Oberyna Martella v seri­á­lu Game of Thrones o poli­tic­kých intri­kách ve fan­ta­sy svě­tě. A nyní hra­je titul­ní roli v seri­á­lu The Mandalorian o osa­mo­ce­ném lov­ci odměn ve vesmí­ru Star Wars.

Pedro Pascal je půvo­dem z Chile, ale žil ve Spojených stá­tech od dva­nác­ti let. Mluví plyn­ně ang­lic­ky i špa­něl­sky. Je zná­mý svou cha­rismou, humo­rom a schop­nos­tí pro­mě­nit kaž­dou roli v něco zají­ma­vé­ho.

Pedro Pascal je pří­kla­dem toho, jak malý začá­tek může vést k vel­kým úspě­chům. Jeho prv­ní herec­ká zku­še­nost v Buffy mu pomoh­la roz­vi­nout svůj talent a zvi­di­tel­nit se mezi divá­ky i kole­gy her­ci.


Zdroje:

  • Vulture - Entertainment News - TV, Movies, Music, Books, Theater, Art
  • CBR - The World’s Top Destination For Comic, Movie & TV news


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41124 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71785 KB. | 19.06.2024 - 19:51:08