Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Tinnitus

Tinnitus

IMG 20221209 093030
IMG 20221209 093030
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo zná, už se chy­tá za hla­vu. A to oprav­du doslo­va!  Ušní šeles­ty se čas­to stá­va­jí zdro­jem sil­né­ho stre­su, trá­pe­ní a bez­na­dě­je, pro­to­že mnoh­dy se dozví­te i to, že „když neví­me, od čeho to je, patr­ně to nevy­lé­čí­me.“

Autor se roz­ho­dl, že to tak­to  nene­chá. O ušním šeles­tu jsem pře­čet­la něko­lik dis­ku­zí, kde v pod­sta­tě vše vyzní­va­lo bez­na­děj­ně a jedi­ný lék byl snad tro­chu anti­de­pre­si­va. Ostatně, ve vší hrůze, prá­vě toto malin­ko uka­zu­je i na pří­či­ny, ke kte­rým navá­dí autor kni­hy Tinnitus Řešení exis­tu­je!

Dále jsem čet­la i dis­ku­zi, co vám ten­to šelest spus­ti­lo? Dominoval stres, čas­to sil­ný stres, náma­ha uší jed­no­rá­zo­vá (kon­cert), tak i trva­lá (křik malých dětí, hluč­né pra­cov­ní pro­stře­dí), men­ším dílem pak pro­blémy s krč­ní páte­ří. Zajímavé a roz­hod­ně ve chví­li, kdy si poři­zu­je­te rodi­nu nebo jde­te na kon­cert nepo­čí­tá­te s tím, že si může­te při­vo­dit něco tak šíle­né­ho.

Pro úpl­nost, tin­ni­tus může mít i orga­nic­ké pří­či­ny závaž­né i méně  závaž­né, kam pat­ří tře­ba nahro­ma­dě­ný  ušní maz. V kni­ze ale mlu­ví­me o pří­pa­dech, u kte­rých se pří­či­na nena­chá­zí a kte­ré patr­ně mají pří­či­ny v život­ních situ­a­cích, kte­ré jsou nad­měr­ně stre­su­jí­cí. Nebo byly.

A sama za sebe musím říct, že se mi v uších roz­hu­čí led­nič­ka čas­to jako před­zvěst zablo­ko­va­né krč­ní páte­ře a na kámen ztuh­lých šíjo­vých sva­lů. A čas­to šeles­tí více v tom uchu, na kte­ré stra­ně je sta­že­ní sva­lů vět­ší.  Nepříjemné, ale zda­le­ka ne tolik, jak popi­su­jí lidé trpí­cí oprav­du sil­ným tin­ni­tem, kte­rý nepře­chá­zí.

Proto ano, jsem z těch, kdož doká­ží pocho­pit, že z nepře­tr­ži­té­ho hlu­ku v hla­vě vás roz­bo­lí hla­va, zhor­ší se tenz­ní boles­ti hla­vy nebo migré­ny.

A dove­du si před­sta­vit, že bolest hla­vy dob­ře živí i huče­ní v hla­vě. 

Autor tvr­dí, že řeše­ní exis­tu­je!

A nabí­zí nám ho. A podti­tul už napo­ví­dá, o co tu půjde: Jak úspěš­ně vytěs­nit ušní šelest a zno­vu nalézt klid.

Ach, kéž by měl prav­du. Překvapilo mne veli­ce, že ušní šelest pod­le něj lze řešit, mini­mál­ně zmír­nit. A že jeho pří­či­ny jsou jen málo­kdy sku­teč­ně orga­nic­ké.  Zmiňuje v kni­ze výzkumy uka­zu­jí­cí, že se  uchu nemě­ní prů­tok krve ani se nezhor­šu­je sluch, tedy pokud není šelest záro­veň spo­jen s nedo­slý­cha­vos­tí. Potud jsem se divi­la, ale ono na tom oprav­du může něco být, při­čemž se vel­mi brá­ni­la tomu vysvět­le­ní, že čas­to na to pří­liš zamě­řu­je­me pozor­nost, tak ušní zvu­ky sly­ší­me víc. Jenže pak vychá­zí naje­vo, že oprav­du mozek sám je ten, kdo umí regu­lo­vat to, jak sly­ší­me. Umí vyrov­ná­vat hla­si­tost dle potře­by. To je urči­tě dob­ré vědět už ve chví­li, kdy se do boje se svým tin­ni­tem pouš­tí­te.

Snadným důkazem pak je třeba to, že si umíme zvyknout na rušivé zvuky, že je nevnímáme.

Že naopak nastražíme uši při nebezpečí, nebo když si chceme užít nějaké ASMR, mimochodem i to může být součástí léčby.

A i když opravdu rachot v uších zní jako náklaďák, měření neprokázala vyšší hlasitost než tu rovnou tikání náramkových hodinek.

Jak vidí­te, pro mne byla kni­ha plná pře­kva­pu­jí­cích infor­ma­cí. A pokud tin­ni­tem trpí­te, patr­ně už za sebou máte mno­ho způ­sobů léče­ní, mno­ho zku­še­nos­tí se zhor­šo­vá­ním i zlep­šo­vá­ním a mno­ho teo­rií. Pravdou je, že žád­ný tin­ni­tus není stej­ný, nemů­že tedy být stej­ná ani léč­ba. 

A pro­blém je vel­mi zača­ro­va­ným kru­hem. Zvonění stre­su­je, stres zvo­ně­ní pro­hlu­bu­je.

Cvičení, kte­rá autor v kni­ze uvá­dí, jsou vět­ši­nou zalo­že­na na vědo­měj­ším vní­má­ní  zvu­ků. Jednoduše řeče­no na pro­mě­nu vní­má­ní zvu­ků, kte­ré v uchu sly­ší­te. Mě se tře­ba líbil úkol vyhle­dá­vá­ní libých zvu­ků ve svém oko­lí během dne. Ptáci, šuš­tě­ní odě­vu, hud­ba… nebo úkol, kdy zkou­ší­me sly­šet svůj tin­ni­tus jako šumě­ní moře.

Když všech­no v hla­vě kři­čí!

Co mne však zau­ja­lo nej­ví­ce byla pře­cit­li­vě­lost na hluk, kte­rá sama o sobě spouš­tí neli­bé zvu­ky v uších. A to mohu potvr­dit. Když máte něja­ký zvuk spo­je­ný s emoč­ní zátě­ží, vzte­kem, stre­sem, spě­chem (křik dětí, hlas své­ho šéfa, zvuk auta, zněl­ku v tele­vi­zi) může se stát, že hra­jí roli dvě věci, vyš­ší stres a záro­veň ten zvuk ani nemu­sí být nahlas, ale ve vaší hla­vě kři­čí.

A podob­ně tedy může kři­čet tin­ni­tus.

Napětí a stres – jed­no­znač­ný vítěz­ný původ­ce tin­ni­tu. To dává nadě­ji, že začneme-li pra­co­vat na vní­má­ní slu­chu i na odstra­ně­ní stre­su, může se situ­a­ce zlep­šit. A

IMG 20221209 093057
IMG 20221209 093057

Markus Schwabbaur je němec­ký psy­cho­log a psy­cho­te­ra­peut. Po stu­diu psy­cho­lo­gie se zamě­ře­ním na psy­cho­a­kus­ti­ku a kli­nic­kou psy­cho­lo­gii v Eichstätu a ital­ském Milánu pra­co­val na něko­li­ka spe­ci­a­li­zo­va­ných kli­ni­kách. Než si v roce 2009 ote­vřel v Mnichově sou­kro­mou pra­xi, vedl psy­cho­so­ma­tic­ké oddě­le­ní ORL v taměj­ší nemoc­ni­ci, kde se sou­stře­dil na tin­ni­tus a poru­chy slu­chu. V sou­čas­né době půso­bí jako beha­vi­o­rál­ní tera­peut, před­ná­ší a pořá­dá semi­ná­ře. Vydalo nakla­da­tel­ství Kazda,

https://www.knihykazda.cz/tinnitus/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26931 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72091 KB. | 18.04.2024 - 04:13:48