Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nevyzpytatelné cesty Boží

Nevyzpytatelné cesty Boží

Photo © Warner Bros Pictures Spain
Photo © Warner Bros Pictures Spain
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Oriol Paulo je BŮH a je zpát­ky v mis­trov­ské for­mě!! Už to vypa­da­lo, že Španělé sláb­nou, ale potom při­jde na scé­nu Španělský David Fincher a nato­čí pro Netflix jeden z nej­lep­ších fil­mů roku. Contratiempo meets AHS:Asylum!!

Soukromá detek­tiv­ka si při­chys­tá inte­li­gent­ní plán jak se infil­tro­vat do blá­zin­ce, aniž by někdo znal její pra­vou identi­tu s úmys­lem vyře­šit vraž­du, kte­rá byla ozna­če­ná za sebe­vraž­du. Ovšem nepů­jde to úpl­ně dle její­ho plá­nu a může­te se těšit na pěk­ně ner­vy drá­sa­jí­cí záži­tek, kte­rý pře­krou­tí vaše správ­né teo­rie něko­li­ka­ná­sob­ně. Paulo hod­ně těží z atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí blázince- jeden z nej­lep­ších blá­zin­ců, co kdy byl mimo­cho­dem zfil­mo­ván. Někteří lidé jsou oprav­du správ­ně cre­e­py a něko­mu z nich může být lehce nekom­fort­ně. I při 155 minu­to­vé sto­pá­ži zde nedo­chá­zí k hlu­chým mís­tům, mou pozor­nost si reži­sér zís­kal oka­mži­tě a doko­na­le se mnou mani­pu­lo­val a vodil si mě za nos oprav­du pre­ciz­ně.

Výborná je Bárbara Lennie, kte­rá před­vá­dí obdi­vu­hod­né herec­ké doved­nos­ti, baví svým inte­lek­tem a mani­pu­la­cí a vzhle­do­vě i vyja­d­řo­vá­ním mi při­po­mí­ná Raqel z La Casa de Papel, ale i zby­tek her­ců odve­de kva­lit­ní prá­ci. Paulo tu přís­ně dodr­žu­je svůj rukopis- Zvrat na Zvrat, doko­na­lá mani­pu­la­ce s divá­kem, kde až do posled­ní minu­ty divák neví, čemu věřit,úžasná mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ra, kde je záhad­ná i kni­ha leží­cí na sto­le a více roz­je­tých dějo­vých linek naráz, kte­ré pěk­ně zapad­nou jak puzzle. Při sle­do­vá­ní jsem měl něko­lik pro­dě­la­ných infark­tů, spo­ce­nou prdel, mráz v zádech, husí kůži, úzkost a ote­vře­nou pusu doko­řán ( a to Paulo k mému uspo­ko­je­ní nepo­tře­bo­val ani GORE a tomu říkám true art).

Opravdu nemám žád­né výhra­dy, tady je mis­tr v per­fekt­ní for­mě a luxus­ní scé­nář zasa­ze­ný do nepří­jem­né­ho pro­stře­dí s atrak­tiv­ní záplet­kou a úder­nou hud­bou je tre­fa do čer­né­ho. Dokonalost sama.

10/10


Podívejte se na hodnocení Nevyzpytatelné cesty Boží na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
123

Prosím byl by někdo schop­ný vysvět­lit mi konec? Vůbec jsem nepo­cho­pi­la o co tam tedy na kon­ci šlo.

Marsec

Nakonec byla para­no­id­ní a všech­ny zma­ni­pu­lo­va­la kro­mě šéfa ústa­vu. Vše si tedy vymys­le­la.

zanet

Ale jak­to, vždyť to z té scé­ny neby­lo úpl­ně jas­né, nebo dle čeho usu­zu­je­te?

David

No sou­hla­sim s Marsec,bo klíč je na zacat­ku fil­mu a konec.bo všech­ny oblb­la krom toho posled­ní­ho kte­re­ho si tak přá­la poznat.a ten se stal štvancem.(neoblibeným).

Jan Novotný

Že to co říka­la neby­la prav­da

Nikola

To by me taky zají­ma­lo…

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

6
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56409 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72216 KB. | 19.04.2024 - 01:24:16