Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tom Yum Goong

Tom Yum Goong

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tony Jaa. Každý, kdo ale­spoň troš­ku fan­dí bojo­vým umě­ní ve fil­mo­vém prů­mys­lu musí děko­vat, že se ten­to mla­dík obje­vil na scé­ně. Jet Li, Jackie Chan i dal­ší stá­li­ce už poma­lu mys­lí na důchod a s oba­va­mi se oče­ká­va­lo, kdy sku­teč­ně pově­sí herec­tví na hře­bík. Přece jen, ješ­tě nedáv­no se zdá­lo, že není nikdo, kdo by je mohl nahra­dit. Ale nako­nec se uká­za­lo, že tak zle nebu­de. Zčista jas­na se do kin dostal titul Ong Bak a doká­zal, že i v době, kdy se bez závěs­ných lan a kla­dek téměř neu­dě­lá krok, může vznik­nout pro­jekt, kde si lidé vysta­čí s tím, co nabí­ze­jí jejich fyzic­ké dis­po­zi­ce.Ano, Ong Bak sice nena­bí­dl pro­myš­le­ný pří­běh ani úchvat­né dia­lo­gy, ale pro­to­že bojo­vé scé­ny téměř vyrá­že­ly dech, klid­ně jsme absen­ci sevře­něj­ší dějo­vé lin­ky pře­hléd­li. Tom Yum Goong se nevy­hnul stej­né­mu nedu­hu. Nad nai­vi­tou námě­tu se pros­tě musí­te usmí­vat. Jde o jeden z těch pří­pa­dů, kdy záplet­ku vystih­ne­te v něko­li­ka slo­vech – Kham (Tony Jaa) se musí vydat zachrá­nit své milo­va­né slů­ně, kte­ré­ho unes­li zlo­čin­ci. Mohli bychom si říct, že podru­hé už si moh­li scé­náris­té dát zále­žet, pro­to­že ten­to­krát by pře­hlíd­ka vyni­ka­jí­cích akč­ní sek­ven­cí nemu­se­la sta­čit. Jenže pro­ta­go­nis­té zašli v tom, co před­vá­dě­jí ješ­tě o něco dál, a kdo si mys­lel, že Ong Bak je vrcho­lem toho, co lid­ské tělo zvlád­ne, pak se hod­ně zmý­lil. Já osob­ně si mys­lím, že někte­ří z těch, kte­ří se obje­vu­jí v  Tom Yum Goong snad nema­jí pud sebezá­cho­vy. I  laic­ké oko divá­ka zachy­tí to, že z  vět­ši­ny sou­bo­jů si účast­ní­ci muse­li odnést pěk­ně vel­ké mod­ři­ny a odře­ni­ny a urči­tě se dost čas­to vyskyt­la i něja­ká zlo­me­ni­na.

Risk je zisk. Alespoň ten­to­krát to pla­tí. Viděl jsem mno­ho akč­ních fil­mů, ale to, co se obje­vu­je v tom­to nemá obdo­by. V někte­rých momen­tech jsem nevě­říc­ně zíral, co Tony Jaa a jeho kole­go­vé zvlád­nou, a co jsou ochot­ni pod­stou­pit, aby nabíd­li pub­li­ku co nej­lep­ší podí­va­nou. Kolena nará­že­jí­cí do hla­vy, úde­ry do všech ostat­ních čás­tí těl, pády, za kte­rých se vám bude sví­rat žalu­dek. Jen malý náznak toho, čeho se v Tom Yum Goong dočká­te.

Další věcí, kte­rá nad­mí­ru potě­ší je, že se ke slo­vu dosta­nou růz­né bojo­vé sty­ly. Samozřejmě, thaj­ský box, ale také capo­ei­ra, wrest­ling a nebo Wu-Shu. A je sku­teč­nou lahůd­kou sle­do­vat jak se Tony Jaa střet­ne napří­klad s mla­dým naděj­ným hercem/kaskadérem Jonem Foo, kte­rý se od dět­ství věnu­je Kung Fu a bojo­vé akro­ba­cii a v  sou­čas­né době je kaska­dé­rem v týmu Jackieho Chana.

To, že pří­běh jako tako­vý je tu jen pro­to, aby se „neřeklo“, už víme. Jenže máme tu ješ­tě jed­nu nepří­jem­nost, kte­rá někdy sku­teč­ně zne­pří­jem­ní sle­do­vá­ní. Je to střih. Během akč­ních scén je vel­mi sluš­ný, ale někdy (respek­ti­ve dost čas­to) na sebe nebo­jo­vé momen­ty nena­va­zu­jí a film bez jaké­ko­liv logi­ky ská­če z mís­ta na mís­to, aniž bys­te tuši­li, co se vlast­ně děje. I kdy by tu něja­ký pove­de­něj­ší děj byl, tak by ho stej­ně nepo­ve­de­ný střih zne­hod­no­til.

Vlastně bych se nebál při­rov­nat Tom Yum Goong k  počí­ta­čo­vé hře. Začne v jed­nom leve­lu, kde hrdi­na vymlá­tí kaž­dé­ho, koho může a pokra­ču­je do dal­ší­ho a dal­ší­ho. Čas od času nara­zí na důstoj­né­ho sou­pe­ře, se kte­rým strá­ví více času, a  poté, co ho pora­zí opět postu­pu­je. Nezní to nikterak láka­vě, ale jak už jsem něko­li­krát upo­zor­nil, tak cho­re­o­gra­fie sou­bo­jů je nato­lik výteč­ná, že nepo­ve­de­né aspek­ty pře­kousne­te a bude­te dou­fat, že se co nevi­dět dočká­te dal­ší akce.

Nevyhnutelně se blí­žím k  finál­ní­mu ver­dik­tu. Je téměř zby­teč­né vše nějak shr­no­vat, pro­to­že jest­li jste čet­li před­cho­zí řád­ky, tak asi tuší­te, jaký bude. Přesto ho vyne­su – fil­mo­vé kva­li­ty, jako je chytla­vý děj nebo střih jsou vel­mi spor­né, ale díky tomu, že herec­ký ansá­bl dis­po­nu­je neu­vě­ři­tel­ný­mi fyzic­ký­mi schop­nost­mi, kte­rých vyu­ží­vá, se z Tom Yum Goong stá­vá lahůd­ka pro kaž­dé­ho, kdo neu­s­ne dokud si nepus­tí něja­ký z kla­sic­kých fil­mů s Bruce Leem v hlav­ní roli.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96221 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71543 KB. | 18.07.2024 - 15:47:59