Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska je láska - Fucking Amal

Láska je láska - Fucking Amal

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dánsko-švédský sní­mek reží­ro­va­ný Lukasem Moodyssonem zachy­cu­je život dvou lesbi­ček ve skan­di­dáv­ském malo­měs­tě Amalu. Odtud také ori­gi­nál­ní název fil­mu Fucking Amal (Zkurvený Amal) do čes­ké kine­ma­to­gra­fie pře­lo­žen roman­tič­tě­ji jako Láska je lás­ka.

 

 

 

 

Původní název přes­ně vysti­hu­je nála­du v napros­to nud­ném měs­teč­ku do kte­ré­ho se před dvě­ma lety nastě­ho­va­la šest­nác­ti­le­tá Agnes se svý­mi rodi­či a mlad­ším bráš­kou. Ani po dvou letech se nená­pad­ná, nespo­le­čen­ská a  uza­vře­ná ško­lač­ka nedo­ká­za­la začle­nit do míst­ní­ho kolek­ti­vu tee­nage­rů. Na nepo­ve­de­nou osla­vu jejích šest­náctých naro­ze­nin při­jde kro­mě neob­lí­be­né han­di­ca­po­va­né spo­lu­žač­ky, kte­rá po men­ší roz­trž­ce odchá­zí, její taj­ná lás­ka Elin se svou sestrou.

 

 

 

 

Holky se během osla­vy z agnesi­ný­ho dení­ku doví o osla­ven­či­ný ori­en­ta­ci a  uza­vřou sáz­ku, že se Elin s Agnes za dva­cet babek polí­bí. Elin ovšem nepři­pa­dá poli­bek tak nechut­ný, jak před­stí­rá před svý­mi kama­rá­dy a postup­ně obje­vu­je svo­jí homose­xu­a­li­tu… .


Film si zaru­če­ně najde své zastán­ce i odpůr­ce. Mezi ty prv­ní by nemě­li chy­bět divá­ci, kte­ré nene­chá v kli­du líbá­ní dvou dívek, pohled na lesbič­ku saha­jí­cí si pod kalhot­ky… . Snímek je vel­mi reál­ný a je nut­no dodat, že není náho­dou, že vzni­kl prá­vě ve Švédsku (a Dánsku), zemi, ve kte­ré je povo­le­né nejen regis­tro­va­né man­žel­ství homose­xu­ál­ních párů, ale i adop­ce dětí.

 

Cílem reži­sé­ra je zřej­mě upo­zor­ně­ní na pro­blémy homose­xu­á­lů, jejich opo­vr­že­ním od spo­leč­nos­ti, jejich všed­ní­mi sta­rost­mi a  na nut­nos­ti zamys­let se nad tím­to téma­tem. Režisér si pro­to vhod­ně zvo­lil  dvě mla­dist­vé lesbič­ky, kte­ré zřej­mě při­jme spo­leč­nost pozi­tiv­ně­ji, než kdy­by se vám na plát­ně zača­li líbat dva chláp­ci ve svých letech.

 

Ocenění : Cena Teddy na MFF v  Berlíně 1999, nej­ú­spěš­něj­ší švéd­ský film roku 1998,

     Zvláštní cena poro­ty, Cena divá­ků a Cena FICC na MFF Karlovy Vary 1999

 

Švédsko / Dánsko, 1998

Délka:  89 min

Žánr:    Drama

Režie:  Lukas Moodysson  

Hrají:    Alexandra Dahlstöm  

            Rebecka Liljeberg   

Erica Carlson

Mathias Rust  

Stefan Hörberg  

Lukas Moodysson  

 


Podívejte se na hodnocení Láska je láska na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79448 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71632 KB. | 16.06.2024 - 13:59:25