Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spiderhead - 60 %

Spiderhead - 60 %

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je fil­mo­vá pre­mi­é­ro­vá sezó­na pro onli­ne služ­by. Netflix nám při­ne­se mno­ho novi­nek se slav­ný­mi her­ci. Od akč­ních fil­mů natá­če­ných v Praze, po seri­á­lo­vé kome­die. Jednou z prv­ních novi­nek, kte­ré lze vidět ve svých 4K tele­vi­zích je dra­ma Spiderhead.

Jedná se o film momen­tál­ně nej­ví­ce hype reži­sé­ra  Josepha Kosinského, kte­rý si od natá­če­ní nej­no­věj­ší­ho Top Gunu odsko­čil k méně akč­ním fil­mů a k fil­mu s men­ším roz­poč­tem.

Napíšu to rov­nou, hlav­ní hvězdou, kte­rá urči­tě stá­la hod­ně mili­ó­nů dola­rů, je Thor Chris Hemsworth, kte­rý je momen­tál­ně jed­nou z nej­zá­ři­věj­ších hvězd sou­čas­nos­ti. Je neje­nom akč­ní hvězdou, ale pat­ří i vel­mi dob­ré her­ce, kte­ří zvlád­nou i kome­di­ál­ní ver­zi své posta­vy.

Druhou hvězdou je Miles Teller, kte­rý sto­jí na zro­du neno­věj­ší herec­ké gene­ra­ce, je mu 35 let a zrov­na urči­tě pat­ří mezi her­ce, kte­ří se buď­to pro­sla­ví nebo se sta­nou zapo­me­nu­tou hvězdou.

A teď něco o pří­bě­hu, v alter­na­tiv­ním věze­ní na ost­ro­vě se zkou­ší nové che­mic­ké lát­ky. Látky, kte­ré způ­so­bu­jí zami­lo­va­nost, depre­si a dal­ší poci­ty. Není to ale jenom o tes­to­vá­ní a časem se zkou­ší i lid­ská osob­nost a za dveř­mi zdí není vše, jak se zdá.

Scénaristé Rhett Reese a Paul Wernick napsa­li také scé­nář k uke­ca­ným Deadpoolům, a tak je vidět, že se film nesou­stře­dí na akci, ale na slo­va a činy. Je také vidět, že film byl původ­ní kni­hou od George Saunderse, a tak ješ­tě více vyční­vá kniž­ní před­lo­ha kni­hy.

Musím ale vytknout fil­mu, že to bohu­žel není akč­ní sní­mek, kte­rý by zau­jal přes­nou akcí. Režisérská sna­ha o psy­cho­lo­gic­ké pasá­že se reži­sé­ro­vi nepo­ved­ly, ne že by her­ci neu­mě­li hrát, hrát umí a Chris Hemsworth umí zvlá­dat pře­svěd­či­vě své polo­hy, ale urči­tě mu něja­ký kou­sek chy­bí k tomu, aby svo­ji posta­vu zahrál doko­na­le. Je to pře­ci akčně-komediální herec, kte­rý nehra­je Shakespearea.

Miles Teller hra­je svo­ji posta­vu, bohu­žel, stá­le stej­ně, vězeň, kte­rý je una­ve­ný svým ste­re­o­typ­ním živo­tem s tes­ty.

Ostatní her­ci jsou jenom do počtu, napros­to vyu­ži­tí. Jsou tam jenom pro účel dopl­ně­ní postav, pří­pad­ně jako „lás­ka“, pro kte­rou se musí trpět, pří­pad­ně umí­rat.

Prvotní půl­ka fil­mu se tvá­ří jako psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, ale jakmi­le se obje­ví prv­ní smrt a prv­ní pro­zře­ní věz­ně č. 1, tak vše začne mít spád. Bohužel až moc rych­lý a napros­to nud­ný, žád­né psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, pou­ze útěk a pár vel­mi nud­ných bitek.

Neznám moc tvor­bu Josepha Kosinského, vím, že mu jdou nej­ví­ce akč­ní scé­ny, nový Tron a Top Gun by mohl vyprá­vět, ale bohu­žel v dal­ších fil­mech už není tak šikov­ný. Jestli je to pou­ze pro­du­cent­ská sna­ha Toma Cruise, aby se Kosinského  něko­lik posled­ních fil­mů sta­lo kul­tov­ní­mi, to nevím, ale před­po­sled­ní film, Spiderhead, je napros­to prů­měr­ný, ve kte­rém ani není vidět „kul­tov­nost“ reži­sé­ra a pat­ří pou­ze ke sla­bé­mu prů­mě­ru onli­ne slu­žeb. Kdyby v něm nehrá­la akč­ní hvězda sou­čas­nos­ti, tak by byl ješ­tě slab­ší a urči­tě i méně úspěš­ný.


Podívejte se na hodnocení Spiderhead na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21742 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71921 KB. | 29.02.2024 - 18:07:49