Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii

Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé jako vy vymí­ra­jí.´´ „Možná ano, pane. Ale dneska ne´´. Poslední dvě věty z prv­ní­ho trai­le­ru na Top Gun: Maverick jako­by čás­teč­ně reflek­to­va­li kari­é­ru Toma Cruise a doká­za­li před­vést, že sku­teč­ně ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. V pro­sin­ci 2021 jako 48. film v his­to­rii mili­ar­du v kinech glo­bál­ně poko­řil Spider-Man: Bez domo­va, násled­ně se poté čeka­lo, že se v jeho sto­pách vydá i Doctor Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství a násled­ně i tře­tí Jurský svět s podti­tu­lem Nadvláda.

Nakonec se jako ovšem 49. mili­ar­do­vý film do his­to­rie neza­pi­su­je ani dru­hý Doctor Strange a ani tře­tí Jurský svět, ale Top Gun: Maverick, kte­rý do kin dora­zil 36 let po pre­mi­é­ře původ­ní­ho sním­ku. Po letech poté nejen, že dora­zi­lo to nej­lep­ší mož­né pokra­čo­vá­ní, ale pře­de­vším násled­né finanč­ní výsled­ky napros­to odpo­ví­da­jí­cí kva­li­tám fil­mu a vše tudíž fun­gu­je jako ide­ál­ní výměn­ný obchod. Diváci dosta­li ten nej­lep­ší mož­ný moder­ní fil­mo­vý záži­tek na vel­kém plát­ně a ade­kvát­ně ho tak odmě­ni­li obří­mi trž­ba­mi. Tom Cruise se tak mohl na pra­hu šede­sát­ky koneč­ně dočkat prv­ní­ho mili­ar­do­vé­ho hitu ve své kari­é­ře.

V roce 1986 doká­zal Tony Scott pod tak­tov­kou Jerryho Bruckheimera a Dona Simpsona poří­dit prv­ní Top Gun za 15 mili­o­nů dola­rů, v kinech při­tom při prv­ním uve­de­ní film vydě­lal cel­kem 353,8 mili­o­nů dola­rů (díky dvě­ma poz­děj­ším opě­tov­ným uve­de­ních v kinech v letech 2013 a 2021 poté film mohl své trž­by zao­krouh­lit na 357,3 mili­o­ny dola­rů). Z Toma Cruise se sta­la hvězda obřích roz­mě­rů, nábor lidí k letec­tvu po uve­de­ní fil­mu vzros­tl o 500% a o 5 let poz­dě­ji došlo i na paro­dii fil­mu s názvem Žhavé výstře­ly (v té si hlav­ní roli zahrál Charlie Sheen, kte­rý byl před­tím jed­ním z kan­di­dá­tů na roli Mavericka).

V roce 1986 doká­zal Top Gun zastí­nit Ocelového orla, kte­rý se též ode­hrá­val v pro­stře­dí ame­ric­kých pilo­tů, pro­du­cen­ti Bruckheimer a Johnson měli po Flashdance a Policajtu z Beverly Hills na kon­tě ješ­tě vět­ší hit a časem došlo i na sní­mek Bouřlivé dny, kte­rý měl v pod­sta­tě slou­žit jako Top Gun v pro­stře­dí závo­dů NASCAR (došlo i na návrat Toma Cruise v hlav­ní roli). Při pohle­du na obrov­ské teh­dej­ší trž­by se může zdát zvlášt­ní, že se pokra­čo­vá­ní zača­lo pořád­ně chys­tat až v roce 2010. Sám Tom Cruise se ovšem dušo­val, že chtěl pokra­čo­vá­ní rea­li­zo­vat až v ten pra­vý moment, kdy dostup­ná tech­no­lo­gie doká­že divá­ko­vi pořád­ně zpro­střed­ko­vat akci v kok­pi­tu.

Na dru­hý Top Gun tak nako­nec sku­teč­ně došlo a to i přes fakt, že Simpson v roce 1996 ve věku 52 let zemřel na infarkt (už v roce 1995 ovšem došlo mezi ním a Bruckheimerem k odstřih­nu­tí spo­lu­prá­ce) a Tony Scott v roce 2012 po zjiš­tě­ní o neo­pe­ro­va­tel­ném nádo­ru na moz­ku spáchal sebe­vraž­du sko­kem z mos­tu. Oběma dru­hý Top Gun ostat­ně vzdá­vá poctu (Scottovi v závě­reč­ných titul­cích, během úvod­ních log je uve­de­né pra­pů­vod­ní logo Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films).

Více na Kritiky.cz
Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její...
Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si nem...
Čmárací kniha pro nadějné umělce Nebaví vaše dítě omalovánky a zároveň už ho nenapadají žádné náměty, které by přenes...
„Vůni nebe“ si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprost...
Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou po...

Scottova náhra­da v podo­bě Josepha Kosinskiho při­tom na samot­ném počát­ku u spous­tu lidí nedo­ká­za­la vzbu­dit vylo­že­ně nadě­je, ty ovšem doká­zal vyvo­lat ale­spoň tak, že se na scé­ná­ři podí­lel Christopher McQuarrie (reži­sér a sce­náris­ta prv­ní­ho Jacka Reachera i páté a šes­té Mission: Impossible, dále i spo­lusce­náris­ta Na hra­ně zítř­ka, Mumie a Valkýry, tudíž zku­še­ný spo­lu­pra­cov­ník Toma Cruise). Již dáv­no bylo jas­né, že se Top Gun: Maverick pře­de­vším sve­ze na nos­tal­gii. Divácích původ­ní­ho fil­mu i nové gene­ra­ci. Už prv­ní trai­le­ry ostat­ně doká­za­li nalá­kat k vel­ko­le­pé­mu zážit­ku, kdy pachuť zhmo­t­ňo­va­li pou­ze dvou­le­té odkla­dy spo­je­né s COVIDEM-19. Diváci ovšem na Top Gun: Maverick při­šli. A ve vel­kém a v mno­ha pří­pa­dech i opě­tov­né (v mém pří­pa­dě napří­klad cel­kem 4 návštěvy kina a zárod­ky úva­hy o 5. návštěvě).

Nadšení z trai­le­rů doká­za­li ješ­tě před pre­mi­é­rou pod­po­řit prv­ní nad­še­né ohla­sy z Filmového fes­ti­va­lu v Cannes, kte­ré o pár týd­nů poz­dě­ji dopl­ni­li více­mé­ně vel­mi spo­ko­je­né až vylo­že­ně nad­še­né reak­ce všech ostat­ních fil­mo­vých kri­ti­ků. Paramount už teh­dy mohl začít dou­fat, že se inves­ti­ce ve výši 170 mili­o­nů dola­rů (bez započ­te­ní nákla­dů na rekla­mu) pořád­ně zapla­tí, mili­ar­du ovšem snad sku­teč­ně cíti­li pou­ze ve stu­diu Paramount.

To mělo ostat­ně během COVIDU-19 dostat nabíd­ku od růz­ných stre­a­mo­va­cích slu­žeb od Netflixu po Apple TV+, aby Top Gun: Maverick pro­da­li. V Paramountu ovšem teh­dy měli odmít­nout prá­vě kvů­li tomu, že údaj­ně věři­li v mili­ar­do­vý poten­ci­ál dru­hé­ho Top Gunu. Těžko říci, jak moc tomu sku­teč­ně věři­li a zda nešlo jen o pla­ce­bo efekt spo­je­ný s ide­ál­ní rekla­mou, v Paramountu musí pano­vat radost, že se nene­cha­li stre­a­mo­va­cí­mi služ­ba­mi zlá­kat. I když je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že Tom Cruise byl jed­no­du­še zásad­ně pro­ti.

Lepší před­čas­ný dárek ke svým 60. naro­ze­ni­nám (3.července 2022) si při­tom Tom Cruise nemohl přát. Herec, kte­rý sku­teč­ně milu­je fil­my, sna­ží se u svých pro­jek­tů posou­vat hra­ni­ce fil­mo­vé­ho zážit­ku (pře­de­vším skr­ze inspi­ra­ci u Jackieho Chana a prak­ti­ko­vá­ní vět­ši­ny kaska­dér­ských kous­ků při natá­če­ní vel­ko­le­pých bloc­kbus­te­rů typu Mission: Impossible) a dnes se sku­teč­ně jako jeden z mála může nadá­le ozna­čo­vat titu­lem „vel­ká herec­ká hvězda´´.

Více na Kritiky.cz
Marvel’s Iron Man VR obdržel bezplatnou aktualizací. Ta... Marvel’s Iron Man VR obdržel bezplatnou aktualizací. Ta přidává New Game+ mód, obtížnost U...
Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka May popsal svoji henryovku v různých variantách, aniž znal originál. Později, když této znal...
Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Z...
Lady Macbeth - 70 % Sňatek mladé Katherine je součástí kupní smlouvy stejně jako kus půdy, kterou si starý Bori...
Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by...

Má navíc zásad­ní roz­hod­nu­tí v tom, kdy se Top Gun: Maverick vydá na stre­am. Nedávno se obje­vi­la infor­ma­ce, že by chtěl Paramount zkrá­tit exklu­ziv­ní okén­ko pro kina ve výši 120 dní a Top Gun 2 na stre­am vypus­tit dří­ve. Tom Cruise ovšem upřed­nost­ňu­je kina nejen díky podí­lům ze zis­ku, ale pře­de­vším pro­to, že ide­ál­ní fil­mo­vý záži­tek jde v jeho očích nalez­nout čis­tě jen na fil­mo­vých plát­nech. Top Gun: Maverick by tak díky tomu mohl strá­vit čas v kině ješ­tě celé léto.

Cruise byl při­tom za svou kari­é­ru 3x nomi­no­ván na Oscara, krom akč­ních bloc­kbus­te­rů má ve své kari­é­ře zapsa­né i něko­lik dra­ma­tic­kých či kome­di­ál­ních rolí, v posled­ních letech při­tom spl­ňu­je pod­mín­ky akč­ní hvězdy. Kariéra Toma Cruise při­tom pocho­pi­tel­ně vždy též neby­la ide­ál­ní a někdy mu hro­zil vylo­že­ný pád na dno (pře­de­vším legen­dár­ní vystou­pe­ní u Oprah Winfrey). Cruise při­tom pořád vylo­že­ně nestár­ne a může začít dou­fat, že posled­ní dvě Mission: Impossible mu v násle­du­jí­cích dvou letech zapí­ší do kari­é­ry dal­ší dva mili­ar­do­vé záse­ky. Cruise je totiž sku­teč­ně jed­na z mála herec­kých hvězd, kte­rá se dá bez pře­há­ně­ní ozna­čit za pra­can­ta. A po všech těch letech by 3 mili­ar­do­vé hity za sebou moh­li při­nést ide­ál­ní satis­fak­ci.

Již nyní Top Gun: Maverick utr­žil přes půl­mi­li­ar­dy ame­ric­kých dola­rů pou­ze v ame­ric­kých kinech, zis­ky z mezi­ná­rod­ních trhů jsou při­tom v pod­sta­tě na stej­né úrov­ni. Top Gun: Maverick by se při­tom mohl zasta­vit někde u 1,1-1,2 mili­ar­dy dola­rů a to i přes absen­ci Číny, kte­rá by nor­mál­ně na Toma Cruise moh­la sly­šet, i kvů­li vyso­kým nákla­dům pro dvě posled­ní Mission: Impossible (jen sed­mič­ka měla stu­dio vyjít na 290 mili­o­nů dola­rů) ovšem stu­dio Paramount urči­tě dou­fá, že sou­dru­zi do svých kin pus­tí ale­spoň dvě posled­ní mise Ethana Hunta.

Při výhle­du na zby­tek vel­kých pre­mi­ér v letoš­ním roce a pohle­du na kra­pet zkla­mavší trž­by Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství (mís­to oče­ká­va­né mili­ar­dy se film nako­nec nej­spíš zasta­ví někde oko­lo 950 mili­o­nů dola­rů) při­tom není těž­ké uvě­řit, že by Top Gun: Maverick mohl vydr­žet jako finanč­ní jed­nič­ka letoš­ní­ho roku až do pre­mi­é­ry Avatara 2: The Way of Water, to ovšem prav­dě­po­dob­ně pou­ze v pří­pa­dě, že by se Thor: Láska jako hrom a Black Panther: Wakanda nechť žije vyda­li ve stej­ně zkla­mavších sto­pách jako prá­vě návště­va Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství.

Více na Kritiky.cz
SERIÁL: STRANGER THINGS (1. SÉRIE) Netflix znovu boduje! Tady prostě nemá cenu chodit kolem horké kaše a nějakým způsobem vás n...
Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě Když se řekne Mario Kart, tak se zkušenému pařanovi vybaví legendární arkádové závodění...
Jak porodit a nezbláznit se | What to Expect When You’re Expecting [30%] Jak porodit a nezbláznit se http://www.csfd.cz/film/301187-jak-porodit-a-nezblaznit-se/ http:/...
Nový svět - Nový svět - Recenze 10.1.2008 recenze Pře...
BTS: Vytvoření mostu v Dračím kameni | Dračí dům (HBO) ...

To samot­né bude fun­go­vat i jako skvě­lá zprá­va pro budouc­nost Hollywoodu. Už mili­ar­do­vé trž­by dru­hé­ho Top Gunu nej­spíš pove­dou k poku­sech o dal­ší lega­cy seque­ly, pře­de­vším se ovšem uká­že, že kva­li­ta a s ní spo­je­ná audi­o­vi­zu­ál­ní vyšper­ko­va­nost se někdy pro­dá sama. Joseph Kosinski ostat­ně slí­bil, že jeho dal­ší film s Bradem Pittem v hlav­ní roli, kte­rý se bude ode­hrá­vat v pro­stře­dí Formuli 1, bude mít za cíl zpra­co­vat závo­dy Formule 1 stej­ným způ­so­bem jako řádě­ní ve stí­hač­kách v dru­hém Top Gun: Maverick.

To, co původ­ně vzni­ka­lo jako exklu­zi­vi­ta pro Apple TV+ se ovšem nako­nec před uve­de­ním na stre­a­mo­va­cí služ­bu, kte­rá si pro­za­tím neple­te kva­li­tu s kvan­ti­tou, podí­vá i do kin v kla­sic­kém širo­kém nasa­ze­ní. Čísla dru­hé­ho Top Gunu při­tom Pittova Formule One nej­spíš neu­vi­dí ani z bal­kó­nu, přes­to se dá snad­no věřit tomu, že podob­ně sil­ný audi­o­vi­zu­ál­ní záži­tek jako Top Gun: Maverick si ces­tu k divá­kům najde vel­mi snad­no.

Rozum pra­vé­ho byz­ny­s­me­na by poté snad­no vedl k roz­hod­nu­tí o tom rea­li­zo­vat Top Gun 3 v nej­bliž­ších letech a vyu­žít fak­tu, že Tom Cruise nadá­le sko­ro nestár­ne. Tom Cruise se ovšem nachá­zí v pozi­ci, kdy může říct ne (odmí­tl tak napří­klad, aby pro Paramount+ došlo na seri­á­lo­vé spin-offy Mission: Impossible i Bouřlivých dnů, ale také boju­je za to, aby se Top Gun: Maverick i posled­ní dvě Mission: Impossible zdr­že­li v kinech po del­ší dobu než 45 dní). Do dru­hé­ho fil­mu Tom Cruise defi­ni­tiv­ně šel pro­to, že byl pře­svěd­čen, že šlo kon­cept Top Gunu obmě­nit, kdy by mohl Top Gun 3 maxi­mál­ně vést k dal­ším kon­flik­tům s admi­rá­lem Cainem v podá­ní Eda Harrise, kon­fron­ta­ci lid­ských pilo­tů s dro­ny a pře­de­vším důka­zem toho, že roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem vzduš­né bitvy není typ stí­hač­ky, ale kon­krét­ní pilot umís­těn v kok­pi­tu.

V letech 1996-2024 došlo na výro­bu cel­kem osmi dílů Mission: Impossible pře­de­vším pro­to, že šlo dle Cruise sérii někam posou­vat, moh­li se vymýš­let šíle­něj­ší a nápa­di­těj­ší akč­ní sek­ven­ce, při kte­rých mohl Cruise více a více hazar­do­vat se svým živo­tem. I přes mis­trov­ské kva­li­ty dru­hé­ho Top Gunu se neza­kry­je fakt, že Maverick dosá­hl mož­né­ho vrcho­lu a samot­ný kon­cept nikam nej­spíš sku­teč­ně posou­vat nejde. Minimálně ne v nej­bliž­ší době. Dojde snad po vzo­ru dru­hé­ho Top Gunu na tře­tí Top Gun někdy za 20 let, kdy bude Rooster v podá­ní Milese Tellera krá­čet v Maverickových sto­pách. To jsou vše otáz­ky, na kte­ré nedo­sta­ne­me odpo­věď ješ­tě hod­ně dlou­ho.

Více na Kritiky.cz
#1962: Divoši - 85 % DivošiVydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2011. Vydání má 152 stran a pr...
Jazyk R a tvorba grafů – důležité základy Volně šiřitelný programovací jazyk R se celosvětově využívá ke statistickým a matematick...
Chystaný Xbox event se má údajně uskutečnit 26. března. Na... Chystaný Xbox event se má údajně uskutečnit 26. března. Na akci bychom měli vidět i tituly, ...
CD Projekt má v plánu vyvíjet nové AAA hry ze světů Zaklínače a Night City od roku 2022. Oba projekty ve dvou odlišných franšízá... CD Projekt má v plánu vyvíjet nové AAA hry ze světů Zaklínače a Night City od roku 2022. Oba...
Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepti...

Stejně tak vlast­ně není jis­té, kdo se po Avatarovi, Titanicu, Avengers 1-4, Spider-Manovi: Daleko od domo­va a Spider-Manovi: Bez domo­va, Black Pantherovi, Iron Manovi 3, Captainu Americovi 3, Captain Marvel, Star Wars 1, 7-9 a Rogue One: Star Wars Story, prv­ním Jurském par­ku a prv­ním a dru­hém Jurském svě­tě, hra­ném Lvím krá­lo­vi, Ledových krá­lov­stvích 1-2, Rychle a zbě­si­le 7 a 8, Harry Potterovi 1 a 8, hra­né Krásce a zví­ře­ti, Úžasňákových 2, Mimoních, Já, padou­cho­vi 3, Aquamanovi, Pánovi prs­te­nů 3, Hobitovi 1, Transformerech 3 a 4, Skyfallu, Jokerovi, Temném rytí­ři s Temným rytí­řem povstal, Toy Story 3 a 4, Pirátech z Karibiku 2 a 4, hra­ném Aladinovi, Hledá se Dory, Alence v říši divů Tima Burtona a Zootropolis: Městu zví­řat zapí­še do his­to­rie jako jubi­lej­ní 50. film, kte­rý v kinech glo­bál­ně poko­ří hra­ni­ci 1 mili­ar­dy. Je ovšem jis­té, že i kdy­by Thor 4 či Black Panther 2 náho­dou selha­li, Avatar 2 to v pro­sin­ci jis­tí...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30090 s | počet dotazů: 328 | paměť: 70729 KB. | 01.12.2023 - 14:51:43