Kritiky.cz > Speciály > Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Zavaleni knihami: Výstavba Newyorské knihovny

Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Zavaleni knihami: Výstavba Newyorské knihovny

Screen
Screen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení Nevědomí bylo zahá­je­no v břez­nu 2012 v obrov­ských Celtic Studios v Baton Rouge v ame­ric­kém stá­tě Louisiana. Více než dvě tře­ti­ny natá­če­ní pro­bí­ha­ly prá­vě v těch­to jižan­ských ate­li­é­rech, při­čemž se neu­stá­le simul­tán­ně toči­lo v pěti ze sed­mi natá­če­cích hal posta­ve­ných ve stu­di­ích o plo­še téměř 100 tisíc met­rů čtve­reč­ních. V hale č. 4 se Kosinski spo­lu se štá­bem asi 350 lidí pus­ti­li do výstav­by repli­ky Newyorské veřej­né knihov­ny. V hale vyrost­la neu­vě­ři­tel­ná kopie sku­teč­né knihov­ny síd­lí­cí na rohu 42. uli­ce a Páté ave­nue, ovšem s posta­po­ka­lyp­tic­kým náde­chem, a kon­struk­ce zapl­ni­la obrov­ský pro­stor 2800 čtve­reč­ních met­rů.

Ačkoli pro­bí­hal tepr­ve prv­ní natá­če­cí týden, Cruise a tým kaska­dé­rů pod vede­ním koor­di­ná­to­ra ROBERTA ALONZA do toho doslo­va sko­či­li rov­ný­ma noha­ma. Cruise se z dvou­pa­t­ro­vé výš­ky, oble­čen do Jackova svět­le šedé­ho pra­cov­ní­ho odě­vu a s puš­kou v ruce, noří do tem­né pro­past­né hlu­bi­ny 16 met­rů před­sta­vu­jí­cí zni­če­né pod­zem­ní pro­sto­ry Newyorské veřej­né knihov­ny. Když se Jackovi pře­trh­ne lano, pro­pad­ne sto­lem. Pro Cruise to zna­me­na­lo třísk­nout do jed­no­ho z roz­bit­ných sto­lů, kte­ré byly po ruce.

Jako by toho neby­lo málo, scé­nář naplá­no­val výbuchy a Jack měl být vlá­čen po pod­la­ze poté, co mu noha uvíz­ne v pas­ti nastra­že­né mimo­zemš­ťa­ny. Všude po zemi se vále­jí spá­le­né časo­pi­sy, kni­hy a popel. Zatímco Cruise s Alonzem zdo­ko­na­lo­va­li kaska­dér­skou cho­re­o­gra­fii, akci natá­če­ly záběr po zábě­ru tři kame­ry Oscarem ověn­če­né­ho kame­ra­ma­na Claudia Mirandy. Speciálně upra­ve­ná kame­ra se nad pla­cem pohy­bo­va­la po oce­lo­vých lanech téměř tři­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vou rych­los­tí, aby stih­la akci zachy­tit.

Alonzo vysvět­lu­je, že to je pro film roz­sa­hu Nevědomí typic­ké: „Tento typ natá­če­ní a ten­to typ har­mo­no­gra­mu při­ná­ší řadu výzev. Tohle natá­če­ní bylo akč­ní­mi scé­na­mi nabi­té už od začát­ku. Jeden kaska­dér­ský kou­sek za dru­hým, což je pro film s Tomem Cruisem nor­mál­ní. Tom je jed­ním z nás: je to kaska­dér, o tom není pochyb... a navíc dob­rý kaska­dér.“

Producent Clark nava­zu­je: „Je důle­ži­té, aby lidi pocho­pi­li, že Tom kaska­dér­ské akce točí sám, a ve fil­mu, jako je ten­to, máte na jed­né stra­ně méně tech­nic­ky nároč­né kous­ky jako běh, sko­ky a rány do obli­če­je, a pak ty tech­nic­ky nároč­něj­ší, jako létá­ní a jíz­da na moto­cy­klu. A Tom je vyško­le­ný pilot, vyško­le­ný řidič motor­ky i auto­mo­bi­lu. To všech­no ovlá­dá. Ten film má něko­lik růz­ných slo­žek. Je to akč­ní dob­ro­druž­ství, což zna­me­ná, že se Tom obje­ví v celé řadě akč­ních scén, kte­ré jsou napí­na­vé a záro­veň nebez­peč­né.“

I ti nej­ostří­le­něj­ší kaska­dé­ři mají své hra­ni­ce. Producent vizu­ál­ních efek­tů Steve Gaub vysvět­lu­je svou roli, spo­čí­va­jí­cí ve vytvo­ře­ní sek­ven­cí, kte­ré by i tak­to schop­ný tým zkrát­ka nedo­ká­zal mimo vir­tu­ál­ní svět napo­do­bit: „To, co není v lid­ských silách před­vést v rám­ci kaska­dér­ské prá­ce, vytvo­ří­me my pomo­cí vizu­ál­ních efek­tů. Je tam něko­lik skvě­lých scén, kdy Jack před­vá­dí úžas­nou letec­kou akro­ba­cii a letec­ké mané­v­ry. Natočili jsme něko­lik sek­ven­cí na Islandu a pak jsme to ve vir­tu­ál­ním svě­tě dali dohro­ma­dy a pře­nes­li na plát­no.“

Scéna pro Newyorskou veřej­nou kni­hov­nu je gigan­tic­ká a ohro­mu­jí­cí a vedou­cí výpra­vy Darren Gilford se svým výtvar­ným týmem věno­val pozor­nost i tomu nej­po­sled­něj­ší­mu detai­lu. Ze stro­pu vise­lo dva­náct obrov­ských lustrů se tře­mi řada­mi ově­sů a do kaž­dé­ho z nich bylo namon­to­vá­no na 150 ruč­ně vyro­be­ných dře­vě­ných žáro­vek. Je to pro­stor pro hru s akč­ní scé­nou a Mirandu čeka­lo při jeho vyu­ži­tí mno­ho neob­vyk­lých výzev.

Kosinski s Mirandou se roz­hod­li, že zvý­raz­ní inten­zi­tu herec­kých výko­nů a scén, jako je knihov­na, tím, že film nato­čí na čer­stvou novin­ku, digi­tál­ní kame­ru Sony F65. Tato kame­ra natá­čí v roz­li­še­ní 4K, kte­ré posky­tu­je úchvat­nou hloub­ku a ost­rost zábě­ru vhod­nou k pro­mí­tá­ní na plát­na IMAX. Jedná se o čty­ři­krát vět­ší roz­li­še­ní než for­mát HD a fle­xi­bi­li­ta kame­ry F65 ji pro natá­če­ní doko­na­le před­ur­čo­va­la. Miranda říká: „Pracovali jsme se slab­ším osvět­le­ním a F65 je pro expo­zi­ce při tak­to sla­bém svět­le skvě­lá.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,12361 s | počet dotazů: 8177 | paměť: 75434 KB. | 19.06.2024 - 18:19:04