Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Trója ( Troy )

Trója ( Troy )

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film nato­če­ný pod­le scé­ná­ře Davida Benioffa vyprá­ví pří­běh o legen­dár­ní troj­ské vál­ce.

Natáčení: Na roz­díl od mno­ha vel­ko­fil­mů, nespo­lé­ha­jí tvůr­ci Troje, pří­liš na počí­ta­čo­vé tri­ky. Bez nich se ovšem také neo­be­jdou! Natáčení se totiž zůčast­ni­lo kolem tisí­ce „lid­ských“ vojá­ků – pod­le Homérova popi­su ale oblé­ha­lo Troju sto tisíc řeků na 1086 lodích.
Kdo četl homé­ro­vu Iliu, dob­ře ví, že vel­kou roli zde hra­jí boho­vé. Těch se ovšem ve fil­mu nedo­čká­te! Klidnému natá­če­ní pře­ká­že­lo spous­ta pře­ká­žek. 300 kom­par­tis­tů z Bulharska stáv­ko­va­lo, když zjis­ti­ly, že jejich mexič­tí kole­go­vé mají vět­ší plat. Mezi hlí­da­či rekvi­zit se obje­vi­li zlo­dě­ji. Tou posled­ní, nej­vět­ší, pře­káž­kou byl huri­kán, kte­rý sto­t­ři­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vou rych­los­tí roz­me­tal všech­ny zbra­ně a brně­ní. Také si pohrál s dře­vě­ný­mi lodě­mi a poško­dil 20 met­rů vyso­kou a 150 met­rů dlou­hou zeď, což byla jed­na z nejdu­le­ži­těj­ších kulis natá­če­ní.
Děj: Nerozvážný princ Paris pod­leh­ne milost­né váš­ni a odve­de si do Troji krás­nou Helenu, man­žel­ku Menelaa. Spartský král Menelaus si ovšem toto Paridovo ges­to, jež zne­u­ctí­vá jeho čest, nene­chá líbit. To se hodí mykén­ské­mu krá­li Agamemnoovi, kte­rý chce brat­ru Menelaovi vrá­tit ženu Helenu, ale pře­de­vším chce ovlád­nout Troju. Celé řec­ké voj­sko, včet­ně nej­vět­ší­ho bojov­ní­ka své doby Achilla ( B. Pitt ) a hrdi­ny Odyssea ( Bean ) tedy putu­je do Troji. Zde svá­dí neu­vě­ři­tel­né bitvy – jak na moři, tak i na sou­ši.

Původní název: Troy
Český název: Trója
Premiéra: 27.května 2004
Režie: Wolfgang Pettersen
Scénář: David Beniof
Hrají: Brad Pitt (Achiles), Eric Bana, Orlando Bloom(Paris), Diane Kruger(Helena), Sean Bean(Odysseus), Brian Cox( bra­tr Menelaa), Peter O´Toole(Priamos), Brendan Gleeson (Menelaus)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64036 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72016 KB. | 19.04.2024 - 18:49:42