Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X-Men 2

X-Men 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

1.5.2003 k nám do České repub­li­ky při­šel nový díl komi­xo­vé­ho pří­bě­hu od Marvelu

Tak jsme remi­zo­va­li se Slovakama, ale tohle není pře­ci ser­ver o hoke­ji, spí­še o fil­mu. Tak tedy, co je teď nové­ho v naších v kinech snad kaž­dý ví, a kdo neví, tak o mno­ho při­chá­zí. Nejen, že při­chá­zí o mno­ho fil­mů, ale při­cháa­zí o film, kte­rý sto­jí za všech­ny pra­chy, za těch 150 Kč, kte­rý jsem dal za to kino, za jeden dív­čí usměv, za jed­nou dív­čí setka­ní.

Tím fil­mem je X-MEN, tedy jeho dru­hý díl, kte­rý se mi poda­ři­lo vidět v nedě­li večer v jed­nom úchvat­ném veče­ru. Nejen že bylo vedro, ale i krás­ně. Před fil­mem snad popr­vé se uplat­nil autor­ský zákon, pro­to­že ve Slovanském domě, kam jsem šel dali před fil­mem nápis, že jaká­ko­liv repro­duk­ce toho­to autor­ské­ho díla je zaká­za­ná, nejen zaká­zá­no si natá­čet film na kame­ru, ale i na zvu­ky a ruchy, snad i psát o tom­to fil­mu je zaká­za­no, ale snad ne, tak o něm píšu.

Před něko­li­ka lety vstou­pil do našich kin film X-Men, kte­rý po dlou­hé době nesli­bo­val od komi­xu akci, ale psy­cho­lo­gic­ké dra­ma se vším mož­ným, jako jsou špat­né vzpo­mín­ky, zami­lo­va­né dvo­ji­ce či tro­ji­ce. Kvůli tomu byl anga­žo­ván reži­sér s ne-akčními zku­še­nost­mi - Bryan Singer. A ten­to reži­sér reží­ru­je i dru­hý díl, kte­rý je vlast­ně pokra­čo­va­ní před­chá­ze­jí­cí­ho dílu, ve kte­rém jsme se sezná­mi­li se vše­mi základ­ní­mi posta­va­mi, Worveline, Xavier, Storm, Magneto - jak se klad­ný­mi, tak zápor­ný­mi. A hlav­ně jsme se sezná­mi­li s naši­mi hrdi­ny, kte­ří mají své sla­bos­ti a jed­nu výho­du, opro­ti nám lidím jsou pros­tě lep­ší, umě­jí ovlá­dat poča­sí, mag­ne­tis­mus, myš­len­ky, zář ve svých očích, převtě­lo­vat se, dokon­ce i pře­mis­ťo­vat.

V prv­ním díle se jed­na­lo hlav­ně o pro­blém Xavier ver­sus Magneto, a teď ve dru­hém se jed­ná o pro­blém Xavier + Magneto Stryker - gene­rál, kte­rý chce zni­čit mutan­ty úpl­ně věech­ny, pros­tě je vyhla­dit ze země. Do toho se ješ­tě „vrtá“ Worveline, kte­rý se postup­ně se sezna­mu­je se svo­jí minu­los­tí, čím pro­šel, kvů­li čemu ztra­til paměť a kvů­li čemu má v rukou vystr­ko­va­cí drá­py a kost­ru z nezni­či­tel­né­ho kovu.

A teď hlav­ně k posta­vám, vrá­ti­li se do fil­mu tvá­ře zná­mé z prv­ní­ho dílu, Storm, Cyclops, Worveline, Magneto i Xavier, a tak je zadě­lá­no na dob­rý film. Stewart i McKelen hra­jí dobře,když to jsou vlast­ně diva­del­ní Shakesperovstí her­ci, Halle Berry je taky osca­ro­vá. A ani mlad­ší her­ci zvo­jí úlo­hu zvlá­da­jí o sto­šet.

A tak radím, chce KOMIX? - Jděte na X-Men 2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57574 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71963 KB. | 20.07.2024 - 05:44:40