Kritiky.cz > Filmová místa > Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny

Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny

KralPristav
KralPristav
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Královo Přístaviště je krá­lov­ské hlav­ní měs­to Westerosu a Sedmi Království. Populace je při­bliž­ně 500 000 oby­va­tel.

Nachází se na Černovodě v mís­tě, kde popr­vé při­stál Aegon Dobyvatel. Město samot­né je obehná­no zdí, chrá­ně­no posád­kou měst­ské strá­že zná­mou jako Zlaté pláš­tě pod­le plášťů, kte­ré nosí.

Uvnitř zdí vévo­dí teré­nu tři kop­ce, pojme­no­va­né pod­le Aegona a jeho dvou sester. Chudší oby­va­te­lé si sta­ví pří­byt­ky mimo zdi. Královo pří­sta­viš­tě je vel­mi čas­to popi­so­vá­no jako vel­mi zalid­ně­né, nevzhled­né a špi­na­vé. Zápach ze stok a odpa­dů na uli­cích bývá cítit dale­ko za jeho hra­ni­ce.

Královský hrad, zva­ný také Rudá baš­ta, je vysta­věn prá­vě na Aegonově kop­ci. Je to síd­lo krá­lov­ské­ho sou­du a je v něm také Železný trůn. Aegon nechal trůn vyro­bit z mečů těch, kte­ré pora­zil. Podle legen­dy udr­žo­val meče ost­ré, pro­to­že věřil, že žád­ný vla­dař by neměl sedět pří­liš poho­dl­ně. O sta­le­ní poz­dě­ji se mno­ho krá­lů stá­le poře­že prá­vě o tělo trů­nu.

Obecně je roz­ší­ře­ná pově­ra, že kdo se o něj říz­ne, neho­dí se pro vlá­du a trůn ho nepři­jí­má.

Město je také síd­lem hla­vy Církve Sedmi a Nejvyššího Septona.

Slumům měs­ta se říká Bleší zadek, jehož oby­va­te­lé jsou nato­lik chu­dí, že se čas­to živí „duše­ni­nou“, zvlášt­ní polév­kou obsa­hu­jí­cí prav­dě­po­dob­ně i maso psů nebo zavraž­dě­ných.

George R. R. Martin při­rov­nal Královo pří­sta­viš­tě ke stře­do­vě­ké Paříži nebo Londýnu. Podle jeho vlast­ních slov ho inspi­ro­val výhled ze Staten Islandu, když v dět­ství pobý­val v Bayonne v New Jersey.

První série se toči­la v Mdině, hlav­ním měs­tě Malty. Jediný pro­blém je, že Mdina je měs­to vni­t­ro­zem­ní, tak­že se hodi­la pou­ze na inte­ri­é­ry a zábě­ry v uli­cích. Filamři pou­ži­li i rezi­den­ci pre­zi­den­ta Malty, Palác San Anton.

Mdina na Maltě (vpra­vo) a chor­vat­ský Dubrovník (vle­vo), kde se seri­ál natá­čel.

V dru­hé sérii byly pou­ži­ty his­to­ric­ké čás­ti Dubrovníku a Minčeta, Bokaru a Lovrijenacu – chor­vat­ských pev­nos­tí. Dovolovaly vyu­žít více exte­ri­é­ry sku­teč­né­ho stře­do­vě­ké­ho měs­ta obehna­né­ho zdí.

Na stej­ných mís­tech se natá­če­la i část tře­tí série Hry o Trůny stej­ně jako v neda­le­kém Trstenu. To má s fik­tiv­ním hlav­ním měs­tem hod­ně spo­leč­né­ho, hlav­ně si ucho­va­lo stře­do­vě­ký vzhle­de a atmo­sfé­ru včet­ně vyso­kých zdí a moře po stra­ně.

Podle pro­du­cen­ta Davida Benioffa může být Královo Přístaviště nej­dů­le­ži­těj­ším mís­tem celé­ho seri­á­lu, pro­to musí vypa­dat správ­ně.„Jakmile jsme se tu zača­li pro­chá­zet, věděl jsem, že je to ono. V kni­ze si pře­čte­te popis, ale tady to pří­mo vidí­te. Je tu třpy­ti­vé moře, slun­ce a krás­ná archi­tek­tu­ra.“


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98594 s | počet dotazů: 276 | paměť: 74905 KB. | 19.04.2024 - 01:26:50