Kritiky.cz >

V tento den roku 1973 byl do kin uveden film „Vymítač ďábla“

Vzhledem k tomu, že se jed­na­lo o horor, kte­rý výraz­ně pře­kro­čil roz­po­čet a v hlav­ních rolích se neob­je­vi­ly žád­né vel­ké hvězdy, nemě­la spo­leč­nost Warner Brothers od „Vymítače ďáb­la“ vel­ká oče­ká­vá­ní. Nepředstavilo film v před­pre­mi­é­ře... Read more »

Zodiac

Chce to mimo­řád­ný talent, abys­te doká­za­li udr­žet pozor­nost divá­ků po celou dobu sto­še­de­sá­ti­mi­nu­to­vé podí­va­né, kte­rá navíc nebu­de mít konec v typic­kém (holly­wo­od­ském) slo­va smys­lu. Fincher si ke zpra­co­vá­ní Zodiacova pří­pa­du vybral... Read more »

Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...

..., pro­to­že se sra­zí s aste­ro­i­dem veli­kos­ti Texasu. Je bez­pod­mí­neč­ně nut­né, co nejdří­ve při­stát na aste­ro­i­du, hlu­bo­ko pod jeho povrch zavr­tat sil­né jader­né nálo­že, odpá­lit je a pak se jen mod­lit,... Read more »

Vymítač ďábla - nejslavnější film Williama Friedkina (Francouzská spojka)

Film „Vymítač ďáb­la“ je zná­mý nejen mezi fanouš­ky horo­rů, a to i přes­to, že se o horo­ro­vý sní­mek sku­teč­ně jed­ná. Jsou zde scé­ny, kte­ré budí děs a kte­ré divá­ka donu­tí zadr­žet dech nebo... Read more »

Vymítač ďábla - nejslavnější horor z 70. let.

Klasika. Co jinak říci, kaž­dý fanou­šek horo­ro­vých sním­ku musí ten­to film veli­ce dob­ře znát. Read more »
Stránka načtena za 2,64211 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47284 KB. | 20.07.2024 - 11:18:36