Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 5 - Tahle série začínala růst do skutečně příliš velkých rozměrů.

Saw 5 - Tahle série začínala růst do skutečně příliš velkých rozměrů.

Saw5
Saw5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Hackl už měl zku­še­nos­ti s před­cho­zí­mi díly, pro­to­že dělal výpra­vu. Tentokrát se ale měl ujmout režie po Darrenu Lynn Bousmanovi, což pře­ce jen nebyl jed­no­du­chý úkol, a to i přes­to, že Saw IV by se moh­lo něko­mu jevit jako úpa­dek celé série. Já to chá­pu tak, že tvůr­ci nám kro­mě skvě­lých pas­tí a her chtě­li pre­zen­to­vat také pří­běh, a tak ho muse­li něja­kým způ­so­bem roz­ví­jet. A když jed­no­ho Jigsawa nechá­te zemřít, musí­te mít po ruce jiné­ho, aby série neskon­či­la.

Kde jsou rybičky?

Ve čtvr­tém dílu, pro shr­nu­tí, jsme se dově­dě­li, že exis­tu­je nový Jigsaw a že vraž­dy mohou smě­le pokra­čo­vat. I když prav­da, ony to nejsou vraž­dy, více méně. Používejme tedy pojem Hry. Abychom doká­za­li pocho­pit, jak vlast­ně došlo k tomu, že je novým Jigsawem ten, kdo jím je, je tu prá­vě pátý film, kte­rý nám všech­no hez­ky vysvět­lí. To zna­me­ná, že nás čeka­jí fla­shbac­ky, něja­ké ty opa­ku­jí­cí se scé­ny a pros­tě všech­no tak, aby nám to hez­ky zapadlo do sebe.

Má je na vodítku.

Snímek se tak sou­stře­dí z jed­né stra­ny na to, že nám uka­zu­je, jak došlo k tomu, že Jigsaw pře­dal žezlo, tak­že postup­ně sle­du­je­me ces­tu na vrchol. Druhá část se pak sou­stře­dí na dal­ší Hru, do kte­ré je opět zapo­je­na sku­pi­na osob, kte­rá má za úkol pře­žít, i když to bude hod­ně bolet. Nic moc se tedy nemě­ní a sché­ma zůstá­vá až moc stej­né, jen se to sna­ží tvůr­ci ješ­tě tro­chu kom­pli­ko­vat. Skládanka tak najed­nou zís­ká­vá tro­chu trh­li­ny a vy sami si nejste jis­tí, že to oprav­du doko­na­le sedí všech­no.

Ty pavouky musíme dostat všechny.

Co se fil­mu nemů­že vzít, tak to jsou násil­né scé­ny a jed­not­li­vé stro­je, kte­ré zde jsou pre­zen­to­vá­ny. Jejich funk­ce jsou oprav­du nepří­jem­né, ale na to si asi člo­věk zvyk­ne. Když se ale ti zby­lí ze sku­pin­ky dosta­nou do posled­ní míst­nos­ti a mají před sebou to, co před sebou mají, stej­ně vás z toho bude mra­zit. Zkuste se jen tro­chu vžít do jejich role a zjis­tí­te, že tyhle fil­my s vámi pořád doká­ží hod­ně otřást.

To pro ni nevypadá dobře.

„Saw V“ do série pat­ří, ale je to spíš vysvět­lu­jí­cí film, po kte­rém čeká­te, že při­jde něco vět­ší­ho, něco, co s vámi zase zamá­vá. Jestli je tím správ­ným pokra­čo­vá­ním prá­vě „Saw VI“, to už je zase na příš­tě. Tohle je pro mě v rám­ci série asi zatím nej­vět­ší zkla­má­ní, ale pořád si mys­lím, že je to film, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost. Funguje ale pou­ze v rám­ci série, jinak nemá smy­sl se na něj kou­kat.

Hodnocení: 50 %


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 5 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,51504 s | počet dotazů: 7116 | paměť: 75921 KB. | 24.02.2024 - 21:08:02