Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!

Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!

Sarlatan Ivan Trojan 039
Sarlatan Ivan Trojan 039
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Mikolášek má milu­jí­cí rodi­če, sest­ru a bra­t­ra. Jeho otec je zahrad­ník a Jan mu v prá­ci pomá­há, tak­že jeho budouc­nost se zdá být jas­ná. Jeho sest­ra má ale zdra­vot­ní pro­blémy s nohou a lékař nako­nec dopo­ru­čí ampu­ta­ci. Janovi se ale poda­ří na posled­ní chví­li smí­chat směs z bylin, jimiž potře sestře nohu a tím ji zachrá­ní. Jeho zjiš­tě­ní, že má zvlášt­ní schop­nost na bylin­ky je pro něj dobrou zprá­vou, ale už ne tak pro jeho rodi­nu. Po nepří­jem­ném roz­ho­vo­ru s otcem o budouc­nos­ti se vydá­vá ke zná­mé léči­tel­ce Josefě Mühlbacherové, kde se učí dia­gnos­ti­ko­vat cho­ro­by lidí pozo­ro­vá­ním moči. Díky této schop­nos­ti se tak jeho život bude ubí­rat nety­pic­kým smě­rem - bude léčit lidi pomo­cí byli­nek. Protože ale vyrůs­tá na počát­ku 20.let a jeho život­ní pouť kon­čí až v roce 1973, ovliv­ňu­jí jeho život i dal­ší udá­los­ti 20tého sto­le­tí. A to jak v pozi­tiv­ním smys­lu, tak i v nega­tiv­ním smys­lu. Jeho pra­cov­ní i lid­ské úsi­lí je pro mno­hé lidi štěs­tím, ale mno­zí lidé mu nepře­jí úspěch a na vše nako­nec Mikolášek dopla­tí.

Scénář k fil­mu napsal Marek Epstein, kte­rý má za sebou boha­tou sce­náris­tic­kou fil­mo­gra­fii (Roming, Václav, Ve stí­nu, Wilsonov, Anděl Páně 2, ad.). K napsá­ní scé­ná­ře inspi­ro­val Epsteina fas­ci­nu­jí­cí osud čes­ké­ho bylin­ká­ře a léči­te­le Jana Mikoláška. Toho v dobo­vém tis­ku nazý­va­li Šarlatán, i když to byl úřed­ně zkou­še­ný zna­lec léči­vých bylin.

Režisérkou sním­ku je pol­ská reži­sér­ka Agnieszka Holland (Ve stí­nu Beethovena, Přes kos­ti mrtvých, přes kos­ti mrtvých, Hořící keř, ad.). Ta se pro nato­če­ní fil­mu roz­hod­la poté, co ji zau­jal scé­nář Marka Epsteina a zača­la o něm uva­žo­vat. Při prá­ci na fil­mu se navíc potka­la i s lid­mi, kte­ří buď s Janem Mikoláškem při­šli do sty­ku, nebo zna­li něko­ho, koho Mikolášek léčil.

Do hlav­ní role Jana Mikoláška obsa­di­la reži­sér­ka Ivana Trojana, kte­rý ztvár­nil Mikoláška jako upja­té­ho, pový­še­né­ho a sobec­ké­ho muže, kte­rý ale záro­veň má pro­blémy se smí­řit s tím, kým vlast­ně je. Mladého Mikoláška pak zahrál Josef Trojan, díky jehož vizá­ži, ges­ty a into­na­ci poznal divák mlad­ší­ho Mikoláška. Propojení těch­to her­ců v jed­né posta­vě je pod­le mě vel­mi dob­rým reži­sér­ským tahem. Mikoláškova asi­s­ten­ta, a záro­veň i part­ne­ra, si zahrál slo­ven­ský herec Juraj Loj, kte­rý je ve dvo­ji­ci tím mla­dým, jis­kr­ným a ener­gic­kým člo­vě­kem, pros­tě dru­hou polo­vi­nou morou­so­vi­té­ho Mikoláška.

Důležitou roli ve fil­mu hra­je kame­ra, za kte­rou stál Martin Štrba (Je tře­ba zabít Sekala, Masaryk, Pokoj v duši, Tlumočník). Jeho zábě­ry na pří­ro­du jsou uklid­ňu­jí­cí, scé­ny ve věz­ni­ci dra­ma­tic­ké a nej­ví­ce magic­ké jsou oka­mži­ky, kdy Mikolášek dia­gnos­ti­ku­je moč svých paci­en­tů.

Film Šarlatán není živo­to­pis­ný sní­mek, ale kom­bi­na­cí his­to­ric­kých fak­tů a tvůr­čích fik­cí, kte­ré divá­ka zave­dou do růz­ných časo­vých obdo­bí 20. sto­le­tí. Divák tak může sle­do­vat život výji­meč­né­ho člo­vě­ka, se svý­mi nadě­je­mi a trá­pe­ní­mi stej­ně jako by to bylo dnes.

Snímek je pří­stup­ný divá­kům až od 12 let, což je vzhle­dem k někte­rým scé­nám odpo­ví­da­jí­cí, stej­ně jako by mlad­ší divá­ci nemu­se­ly rozu­mět někte­rým sou­vis­los­tem ve fil­mu.

Hodnocení: 75 %foto kre­dit: Marlene Film Production/Zuzana Panská, Alžběta Jungrová


Podívejte se na hodnocení Šarlatán na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42129 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72122 KB. | 25.07.2024 - 15:02:01