Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Z koně za výčep

Vinnetou - Z koně za výčep

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Známý chor­vat­ský bavič Antun Nalis (1911-2000), pře­zdí­va­ný Tonči, rád hrál jed­nu roli za dru­hou, aniž by se zají­mal, o jaký film jde - hlav­ně, že pení­ze prou­di­ly na kon­to. Protože čas­to spo­lu­pra­co­val s Vladimirem Tadejem, poprosil ho, aby se za něj při­mlu­vil u reži­sé­ra Reinla. Ten zrov­na potře­bo­val her­ce pro roli jezd­ce a tak se zeptal Tadeje, zda Nalis umí jez­dit na koni. Tadej při­svěd­čil, pro­to­že věděl, že Nalis byl v mlá­dí důstoj­ní­kem armá­dy Jugoslávského krá­lov­ství. Herec byl štěs­tím bez sebe, že roli zís­kal a pozval Tadeje na skle­nič­ku, což jinak dělal jen vzác­ně. Ale po něko­li­ka dnech Nalis svo­ji dobrou nála­du ztra­til. Nejenže po tak dlou­hé době zapo­mněl jez­dit, ale neu­dr­žel se ani v sed­le a o roli při­šel. Reinl přes­to shle­dal, že by ho jako her­ce mohl potře­bo­vat a nabí­dl mu roli hos­pod­ské­ho. Nabídku Nalis popa­dl obě­ma ruka­ma, neboť jest­li se někde cítil jako doma, pak to bylo v hos­po­dě! Tadej mu se smí­chem nad­ho­dil: „Poslouchej, Tonči, když člo­věk ztra­tí svo­ji pozi­ci, říká­me u nás, že pře­šel z koně na osla, což vlast­ně není kom­pli­ment. A tys teď pře­šel z důstoj­ní­ka na hos­tin­ské­ho a jsi tomu rád - z koně za výčep!“ Nalis se zamys­lel a moud­ře pra­vil: „Víš, Vlade, Einstein řekl: »Všechno je rela­tiv­ní!« Tak je to taky u nás, her­ců.“ A měl prav­du. Kvůli roli bar­ma­na musel do západ­ní­ho Berlína, kde Tadej dělal kuli­sy pro film, mimo jiné i pro salo­on, ve kte­rém Nalis hrál. S jeho poby­tem v Berlíně byly spo­je­ny také odpo­ví­da­jí­cí den­ní hono­rá­ře v mar­kách. To byla v dobách soci­a­lis­tic­ké­ho diná­ru výhra hlav­ně pro Tončiho, kte­rý penězům nikdy neřekl ne a kte­rý měl nad­to také mla­dou, hezkou ženu.

V blíz­kos­ti Rijeky, na hor­ských strá­ních a v údo­lích Plataku, byl posta­ven tábor Kiowů a na vápen­co­vém poli Grobničko polje se toči­la scé­na pře­pa­de­ní kolo­ny vozů Great Western. Díky své roz­leh­los­ti nabí­ze­lo Grobničko polje pro kame­ru nesčet­né mož­nos­ti a vel­kou vol­nost. Proto ho fil­ma­ři hoj­ně vyu­ží­va­li k natá­če­ní hro­mad­ných jez­dec­kých scén. V té době vlast­nil Jadran film něko­lik set koní, kte­ré v pade­sá­tých letech kou­pil od jugo­sláv­ské armá­dy a posta­vil pro ně v blíz­kos­ti dneš­ní­ho hipodro­mu u Záhřebu stá­je. Vedle stá­jí byla také kovár­na. Pilným ková­řem byl Albin Časni a jed­ním ze slav­ných ošet­řo­va­te­lů koní byl Salim Omerović (1934-2003), vše­o­bec­ně zná­mý jako Huso.

Natáčení fil­mu Vinnetou skon­či­lo v Chorvatsku scé­nou, v níž vůz s pra­chem vyle­tí do povět­ří. Zranilo se při tom pat­náct lidí. Část týmu se pak pře­su­nu­la do Berlína, aby tam doto­či­la něko­lik chy­bě­jí­cích scén. V době, kdy se natá­če­ly fil­my o Vinnetouovi, musel být totiž kaž­dý němec­ký kopro­dukč­ní film natá­čen pod­le němec­ké­ho záko­na ale­spoň zčás­ti v západ­ním Německu, jinak neměl nárok ani na němec­ký stát­ní pří­spě­vek, ani na ozna­če­ní „němec­ký film“. Obvykle se tedy v Německu sta­vě­ly kuli­sy inte­ri­é­rů, jejichž exte­ri­é­ry se natá­če­ly v Chorvatsku. Interiéry se zři­zo­va­ly ve fil­mo­vém stu­diu CCC, kte­ré se nachá­ze­lo na okra­ji Berlína, ve Spandau.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56430 s | počet dotazů: 228 | paměť: 71933 KB. | 29.02.2024 - 17:07:55