Kritiky.cz > Domácí rady > Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět

Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět

IMG 20201112 103027 rotated 1
IMG 20201112 103027 rotated 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nádherná kni­ha vytvo­ře­ná s lás­kou (a nabi­tá infor­ma­ce­mi). Zdaleka v ní ale není to, co vyza­řu­je z Vládi Vytáska, to pros­tě papír není scho­pen pojmout, ač se moc sna­ží… ale je tu přes­ně to, co autor zamýš­lel: základ, mno­ho a mno­ho infor­ma­cí i o nových bylin­kách a rost­li­nách, tvo­ří­cí základ všem, kte­ří si chtě­jí oži­vit zna­los­ti, roz­zá­řit tu bylin­ko­vou lás­ku v sobě nebo posta­vit zákla­dy celo­ži­vot­ní váš­ni pro bylin­ky.

Je to pořád­ně pev­ný základ pou­ži­tel­ný v plné míře pro základ­ní ori­en­ta­ci i napros­to základ­ní zdra­vot­ní tra­ble, kte­ré nás mohou potkat.

Ovšem to něco mezi řád­ky mne uchvá­ti­lo víc

Z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka kni­ha nemá chy­bu. Krásné obráz­ky, kva­lit­ní papír, pře­hled­nost i parád­ní gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Hned nalis­tu­je­te, co potře­bu­je­te.

Počtete si i náhod­ným lis­to­vá­ním, je to jako výsta­va pří­rod­ní­ho bohat­ství, při­čemž oce­ňu­ji i vlo­že­ní rost­lin, kte­ré jsou nyní v módě, pou­ží­va­né a nové: rýmov­ník, kří­d­lat­ka japon­ská, kot­vič­ník, ale mís­ta dost je i pro krá­lov­ny růže, nebo pam­pe­liš­ky, bez nebo čer­no­hlá­vek. Ty sta­ré dob­ré a osvěd­če­né, o kte­rých se tře­ba dozví­te něco navíc.

A mezi řád­ky pro­sa­ku­je něha. Pro ote­vře­né oči a pro ty vzác­né chví­le, kdy lze svět kolem sebe pro­cí­tit. Tohle autor umí a sem tam to do někte­rých byli­nek vlo­ží, své dojmy, svůj názor, to, pro­zra­dí něco ze sta­rých her­bá­řů. Proto tu je to jem­né šaman­ství, to pro­lí­ná­ní se s ener­gií rost­lin s ener­gií lidí a času. To je to, co pova­žu­ju na této kni­ze za třeš­nič­ku na dor­tu, ale i důvod, proč se k ní stá­le vra­cím.

IMG 20201112 103027

IMG 20201112 103037

IMG 20201019 082853

Sem tam se dozví­te o něja­ké rost­li­ně, jak vyza­řu­je, kdy nás láká svou chu­tí, kdy poci­ťu­je­me nutká­ní si z ní uva­řit čaj, při­vo­nět k ní, nebo na ni tře­ba i mys­let. Nebo ji potká­me.

Můj bylin­ko­vý svět může být krás­ný zim­ní prů­vod­ce, kte­rým se pro­jde­te kří­žem krá­žem sto­krát a ješ­tě jed­nou, aby pak jaro uví­ta­lo naši duši osvě­že­nou a při­pra­ve­nou pojmout tu krá­su, puče­ní a vůni zele­ných přá­tel napl­no.

O auto­ro­vi:

Milovník růže sto­lis­té Vláďa Vytásek pra­cu­je v soci­ál­ních služ­bách a ve vol­ném čase se věnu­je bylin­kám, tvo­ře­ním a vede­ním kur­zů, na nichž učí lidi pozná­vat bylin­ky a nachá­zet si vlast­ní ces­tu ke zdra­ví.

NAVÍC: Krásný roz­ho­vor si může­te pře­číst na webu Eminentu: https://www.eminent.cz/clanek/13_vlada-vytasek-a-jeho-bylinkovy-svet

Knihu k vydá­ní při­pra­vi­la Pavlína Brzáková.

Vydal Eminent, 2020, https://www.eminent.cz/kniha/647_muj-bylinkovy-svet


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91291 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71560 KB. | 17.06.2024 - 22:45:02