Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?

WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?

Wanda
Wanda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zvláštní okol­nos­ti během Halloweenu oddě­lí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), kte­rý vyšet­řu­je neob­vyk­los­ti ve Westview...

Šestá epi­zo­da WandaVision se ten­to­krát ode­hrá­vá v pro­stře­dí sit­co­mu z 90. let. A vše co se na seri­á­lu doteď dalo chvá­lit se dá úpl­ně v poho­dě chvá­lit i v rám­ci epi­zo­dy šes­té. Režisér Matt Shakman napros­to bra­vur­ně doká­že vystih­nout sit­co­mo­vou atmo­sfé­ru, záro­veň se mu výbor­ně daří pře­ska­ko­vat mezi Westview a svě­tem za Westview a her­ci při­tom hra­jí nesku­teč­ně super a napros­to bra­vur­ně se jim daří ztvár­nit jak sit­co­mo­vé tak i váž­né momen­ty. To vše se dá ale pro­za­tím u šes­té epi­zo­dy chvá­lit roz­hod­ně nej­ví­ce a to i pro­to, že se nadá­le skvě­le vysta­vu­jí puzz­ly celé sklá­dač­ky (ale při­tom pořád nejsou vyta­se­né všech­ny) a defi­ni­tiv­ně se uka­zu­je, že to do sebe celé zapa­dá pří­mo fan­tas­tic­kým způ­so­bem a v Marvel Studios se defi­ni­tiv­ně pus­ti­li do něče­ho tak tro­chu jiné­ho. A zaslou­ží si za to respekt.

V rám­ci šes­té epi­zo­dy napros­to bra­vur­ně fun­gu­je pře­ska­ko­vá­ní mezi měs­teč­kem Westview a vyšet­řo­vá­ním orga­ni­za­ce S. W. O. R. D. Celé to ve Westview nadá­le na prv­ní pohled půso­bí napros­tou poho­dou, čím dál tím více je ale nazna­čo­vá­no, že se hrát­ky Wandy s rea­li­tou tak tro­chu vymy­ka­jí kon­t­ro­le a má to vliv na spous­tu osob. Mezi Visionem a Wandou nadá­le vzni­ká pro­past, kde Vision čím dál tím více začí­ná tušit, že něco není v pořád­ku a to Wanda samot­ná nene­se nej­lé­pe.

Nadále pla­tí, že jsou Elizabeth Olsen a Paul Bettany napros­to per­fekt­ní a tenhle seri­ál jim koneč­ně dává v rám­ci MCU mož­nost pořád­ně zazá­řit. Pro spous­ty divá­ků se tak můžou Wanda a Vision defi­ni­tiv­ně stát mno­hem zají­ma­věj­ší­mi posta­va­mi než se moh­lo zdát a doka­zu­je, že i Wanda i Vision jsou sku­teč­ně kom­plex­ní cha­rak­te­ry. Olsen nadá­le půso­bí jako výbor­ná hlav­ní hrdin­ka sit­co­mu, díky tomu, že divák tuší, že vše není jak to celé půso­bí ale záro­veň půso­bí straš­ně mra­zi­vým dojmem. Wanda je straš­ně nevy­po­či­ta­tel­ná posta­va a divák nikdy nemu­sí být úpl­ně při­pra­ven na to, co Wanda najed­nou udě­lá. Nadále to celé půso­bí tak, že Wanda neta­há za nit­ky samot­ná, čím dál tím více se ale uka­zu­je, že by Wanda ve špat­ném sta­vu moh­la napáchat hod­ně pase­ky. A i díky tomu bude ona dost prav­dě­po­dob­ně jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav, jejichž pří­běh bude MCU v nad­chá­ze­jí­cích letech vyprá­vět.

Evan Peters je jako Pietro Maximoff/Quicksilver napros­to skvě­lý. Peters, kte­rý si už v X-Menech kra­dl všech­ny scé­ny pro sebe se zde za záhad­ných okol­nos­tí vra­cí, aby vystří­dal Aarona Taylora-Johnsona a i samot­ná Wanda vní­má, že její bra­tr není bra­t­rem, kte­ré­ho si pama­tu­je. Těžko říct, jak to celé s Petersovým Quicksilverem je, fak­tem ovšem zůstá­vá, že je Peters feno­me­nál­ní, má výbor­né kome­di­ál­ní nača­so­vá­ní, má vel­mi zají­ma­vý vztah se svý­mi synov­ci a záro­veň jsou jeho dia­lo­gy s Wandou nesku­teč­ně půso­bi­vé. Scenáristům se nadá­le daří vymýš­let funkč­ní sit­co­mo­vé gagy, záro­veň jim ale nedě­lá pro­blém pře­jít na váž­něj­ší tón. A dohro­ma­dy to fun­gu­je neče­ka­ně super způ­so­bem.

Dvojice Julian Hillard a Jett Klyne jsou jako Tommy a Billy Maximoffovi je straš­ně sym­pa­tic­ká a oni zatím půso­bí, že mají straš­ný poten­ci­ál pro budou­cí pří­běhy. Kathryn Hahn nadá­le půso­bí jako straš­ně zají­ma­vý cha­rak­ter, kte­rý navíc defi­ni­tiv­ně nazna­čí, že je s ní něco v nepo­řád­ku. A nemůžu se dočkat jak se s ní nadá­le bude pra­co­vat.

Především se ale výbor­ně těží nostalgie- Nejen výbor­né intro, kte­ré opět odka­zu­je na sit­co­mo­vá int­ra z 90. let, ale i osla­va Halloweenu, kde si posta­vy na sebe berou kos­týmy z jejich komik­so­vých před­loh. Jde o kos­týmy tak pře­hna­né, že se v MCU pocho­pi­tel­ně dočka­li úprav, prá­vě v rám­ci toho­hle už tak spe­ci­ál­ní­ho seri­á­lu se ale dočká­vá těch­to něž­ných eas­ter eggů, při­čemž kos­tým Scarlet Witch je jed­no­du­še výbor­ný. A dokon­ce pad­ne i odkaz na Kick-Asse! Nadále pla­tí, že to má straš­ně krás­ný vizu­ál, kde se napros­to bra­vur­ně pra­cu­je s barva­mi a dobo­vou atmo­sfé­rou (kla­sic­ká rekla­ma je šíle­ná jak se na rekla­my z 90. let pat­ří). Randall Park, Teyonah Parris a Kat Dennings ali­as Akta X v MCU jsou též nadá­le vel­mi fajn a prá­vě pak dojde na lámá­ní chle­ba. Finále epi­zo­dy defi­ni­tiv­ně uka­zu­je, že se vše začí­ná vymy­kat z kon­t­ro­ly a dost mož­ná bude hůř. A nadá­le tenhle seri­ál chvá­lím za to, že se mu daří nadá­le výbor­ně gra­do­vat a i přes­to, že mě mrzí, že se na dal­ší epi­zo­du musí čekat týden, tohle týden­ní hádá­ní toho, jakým smě­rem se to přes­ně vydá na seri­á­lech milu­ju a zrov­na u Netflixu mi při­jde, že vydá­vá­ní epi­zod v jed­nom dni divá­ka při­pra­ví o napros­té napě­tí a pře­de­vším jejich seri­á­ly nema­jí vět­ši­nou tako­vý poten­ci­ál rezo­no­vat (pokud zrov­na nejde o vel­ké pec­ky). A i pro­to má to týden­ní vydá­vá­ní své kouz­lo.....

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03849 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72308 KB. | 21.04.2024 - 22:15:13