Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2

WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2

WV
WV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvě nesku­teč­ně moc­né bytos­ti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idy­lic­ký život na před­měs­tí měs­teč­ka Westview, ale začí­na­jí mít pode­zře­ní, že vše není tako­vé, jaké se zdá být...

Marvel Cinematic Universe odstar­to­va­lo prv­ním Iron Manem v roce 2008 a od té doby se postup­ně sta­lo nej­ú­spěš­něj­ší fil­mo­vou fran­ší­zou sou­čas­nos­ti. Do roku 2019 jsme se dočka­li 23 fil­mů, při­čemž Avengers: Endgame se v roce 2019 sta­li nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob. Právě v rám­ci Endgame se MCU dočka­lo zakončení/vyvrcholení jed­né vel­ké éry, to ovšem nezna­me­ná, že by MCU kon­či­lo. Právě naopak- COVID sice plá­ny stu­dia tro­chu zbrz­dil (kvů­li němu jsme se v roce 2020 nedo­čka­li od MCU jedi­né­ho fil­mu), kro­mě 4 fil­mů roč­ně se ale Marvel Studios nově pouš­tí do seri­á­lů, kte­ré budou umís­tě­ny na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+, budou mít stej­ně vel­ké roz­počty jako celo­ve­čer­ní fil­my, osob­ně na ně bude dohlí­žet ředi­tel stu­dia Kevin Feige a seri­á­lů se zde budou dočká­vat výraz­né ved­lej­ší posta­vy. První na ránu při­tom jdou prá­vě Wanda Maximoff/Scarlet Witch a Vision.

U seri­á­lů, kte­ré bude Marvel Studios vytvá­řet by mělo stu­dio nadá­le stří­dat žán­ry a sty­ly. Právě WandaVision sli­bo­va­la něco zce­la nové­ho a mož­ná tro­chu neočekávaného- WandaVision už od uká­zek uká­za­la, že se hod­lá inspi­ro­vat kla­sic­ký­mi sit­co­my z 50.-80. let a sku­teč­ně tedy v rám­ci MCU při­nést něco zce­la neví­da­né­ho. Zašlo to dokon­ce tak dale­ko, že po vzo­ru kla­sic­kých sit­co­mů se natá­če­lo před živým pub­li­kem a seri­ál se tak sna­žil zachy­tit pocit ze sle­do­vá­ní kla­sic­ké­ho sit­co­mu co nej­ví­ce to šlo. Stojí tedy seri­ál za to?

# EPIZODA 1:

Seriál, kte­rý star­tu­je 4. fázi Marvel Cinematic Universe reží­ro­val Matt Shakman (zku­še­ný tele­viz­ní reži­sér pár epi­zod seri­á­lů jako Dr. House Hra o trů­ny nebo Fargo) a sce­náris­tů Jaca Shaeffera (sce­náris­ta sólov­ky Black Widow) a Megan McDonnell (kte­rá pro MCU píše scé­nář ke Captain Marvel 2). Ze všech dosa­vad­ních pro­jek­tů, kte­ré Marvel Studios vytvo­ři­lo je poté WandaVision zatím dost mož­ná nej­uni­kát­něj­ší, více­mé­ně nej­vý­raz­něj­ší a vylo­že­ně nej­vtip­něj­ší. MCU už od svých počát­ků nemá s humor­ný­mi pasá­že­mi pro­blém, WandaVision se ale už ale díky fak­to­ru, že jde sit­com o humor­né pasá­že neo­de­jde. A potě­šu­jí­cí je, že je ten­to seri­ál sku­teč­ně spe­ci­ál­ní a už svým star­tem vzbu­zu­je vel­ký poten­ci­ál.

Už po úvod­ním logu MCU se obraz dočká roz­mě­rů kla­sic­kých sit­co­mů 50. let a hned po logu též odstar­tu­je zněl­ka, kte­rá sku­teč­ně půso­bí jako ze sit­co­mu z 50. let. A pak už se pros­tě na plno jede v duchu sit­co­mů z 50. let. At´ už sty­lem humo­ru, pra­cí s kame­rou, nebo prá­vě pří­tom­nos­ti živé­ho pub­li­ka. A Marvelu se sku­teč­ně poda­ři­lo tu atmo­sfé­ru pro­dat se vším všu­dy.

Tyhle seri­á­ly jsou dob­rý nápad pře­de­vším pro­to, že ved­lej­ší výraz­né posta­vy z fil­mů, kte­ré ovšem byli upo­za­dě­ni Iron Manem, Captainem Americou nebo Thorem se mohou dočkat výraz­něj­ší­ho pro­sto­ru. To pla­tí nejen o Wandě Maximoff, ale pře­de­vším Visionovi. Paul Bettany se po Infinity War pře­ce jen vrá­til a neče­ka­ně se Vision stá­vá jed­nom z nej­zá­bav­něj­ších postav v his­to­rii MCU. Bettanymu tahle kome­di­ál­ní póza sedí, Vision dosta­ne vět­ší pří­le­ži­tost před­vést své emo­ce a spo­leč­ně s Olsen Bettany vytvo­ří ide­ál­ní pár, kte­rý by se měl stát hlav­ní tvá­ří sit­co­mu. Fungují u toho poku­sí o roman­ti­ku, fun­gu­je u toho humor a i vizu­ál­ně se na to dívá pěk­ně.

WandaVision jinak (zatím) nepřed­vá­dí více­mé­ně žád­nou akci, což může být pro spous­ta lidí zkla­má­ní, pro­to­že jsou u MCU fil­mů zvyklí na vel­ko­le­pé bitvy a destruk­ce. Kdo jde ale do WandyVision s tím, že dosta­ne komor­ní sit­com, kte­rý jen ope­přen man­žel­ským párem tvo­ře­ný čaro­děj­ni­cí a andro­i­dem, vylo­že­ně zkla­ma­ný být nemů­že. A vše se samo sebou pořád může změ­nit, pro­to­že seri­ál by měl postup­ně měnit sty­ly s pří­stu­py k sit­co­mům a na něja­kou vel­kou akci může dojít poz­dě­ji. Trailer ale sli­bo­val více­mé­ně poctu kla­sic­kým sit­co­mům a kdo do toho jde s jakým­ko­liv jiným oče­ká­vá­ním, klou­že více­mé­ně po prask­lém ledě.

Elizabeth Olsen a Paul Bettany jsou jako hlav­ní dvo­ji­ce sku­teč­ně boží, potě­ší ale i ide­ál­ní cas­ting ved­lej­ších rolí. Kathryn Hahn si zatím kaž­dý svůj moment kra­de pro sebe a i man­žel­ský pár Heartových v podá­ní Freda Melameda a Debra Jo Rupp (kte­rá má se sit­co­my zku­še­nos­ti díky účin­ko­vá­ní v seri­á­lu Zlatá sedm­de­sá­tá) je ve svých úlo­hách fajn. Tahle epi­zo­da navíc vel­mi funkč­ně sta­ví na kla­sic­ké sit­co­mo­vé záplet­ce, kte­rá spo­čí­vá v nedo­ro­zu­mě­ní a více­mé­ně celou dobu pro­bí­há dle oče­ká­vá­ní. Jenomže pak je tu ten háček.

Od začát­ku je totiž divá­ko­vi jas­né, že tu něco nehra­je. Už tenhle díl to ostat­ně nazna­čí (ale dle oče­ká­vá­ní pro­za­tím neo­svět­lí) a prá­vě tyhle momen­ty tro­chu vyru­šu­jí z té sit­co­mo­vé atmo­sfé­ry. Jenomže tyhle dojmy se pře­ce jen vel­mi snad­no roz­ply­nou, pro­to­že je jas­né, že tu Marvel nedě­lá ret­con udá­los­ti Infinity War a záro­veň je ješ­tě dost mož­ná na mul­ti­vesmír na kte­rý MCU už láká. Hlavní pro­blém mož­ná tkví prá­vě v tom, že je háček snad­no roz­lousk­nu­tel­ný, prá­vě fak­ta ohled­ně toho ale tak snad­no odvo­di­tel­ná nejsou a i pro­to věřím, že se seri­ál vypla­tí pozor­ně sle­do­vat a urči­tě mini­mál­ně jed­nou dojde k vel­ké změ­ně ohled­ně pra­vi­dla hry.

A pak tu mož­ná bude ješ­tě jed­na zásad­ní otázka- Bude WandaVision fun­go­vat i pro divá­ky, kte­ří náho­dou nemě­li s MCU dosud zku­še­nost? Jak se to vezme- Zatím to tak urči­tě fun­gu­je, časem ale nevy­hnu­tel­ně dojde k navá­zá­ní na udá­los­ti posled­ních dvou Avengers a to může pár lidem vel­mi snad­no způ­so­bit výraz­né zma­te­ní. A záro­veň si divák dost mož­ná neu­ži­je vše­moc­né odka­zy, včet­ně reklam. Cože?! Seriál na stre­a­mo­va­cí služ­bě má rekla­my? A i v tom tkví ten háček- Seriál má rekla­my, ovšem jde o dobo­vé rekla­my, kte­ré navíc odka­zu­jí na šir­ší kon­text MCU. Těch odka­zů ale není zase tak tolik a tudíž divá­ka kdo­ví­jak výraz­ně nevy­ru­šu­jí.

Sečteno pod­tr­že­no, pilot WandaVision sto­jí za to a urči­tě nalá­kal. Nedá se říct, že bych si úpl­ně kou­sal neh­ty nedo­čka­vos­tí do vydá­ní dal­ší­ho dílu (což je do jis­té míry způ­so­be­né i tím, že Disney+ vyda­lo prv­ní dvě epi­zo­dy najed­nou), vypa­dá to ale krás­né, che­mie Olsen a Bettanyho je nesku­teč­ně kou­zel­ná a závě­reč­né titul­ky s vyni­ka­jí­cím soun­d­trac­kem Christophera Becka jsou jed­no­du­še super. Přičtěte tu nesku­teč­ně sála­jí­cí kou­zel­nou sit­com nos­tal­gic­kou atmo­sfé­ru a věřím, že i zby­tek seri­á­lu bude roz­hod­ně stát za to.

Verdikt: 4 z 5

# EPIZODA 2:

Druhá epi­zo­da WandaVision do jis­té míry dosud zave­de­né pořád­ky nemě­ní. Ano, z 50. let se pře­sko­čí do 60. let, zůstá­vá ovšem čer­no­bí­lý obraz, stej­ný for­mát a i atmo­sfé­ra a pří­stup k čer­pá­ní inspi­ra­ce ze sit­co­mů 50.-60. let se nemě­ní. Opět se tu pra­cu­je s typic­kou záplet­kou pro sit­co­my, kte­rá je ope­pře­na prá­vě nad­při­ro­ze­nos­tí titul­ní dvo­ji­ce a jedi­né co tak dru­hou epi­zo­du tro­chu odli­šu­je jsou ješ­tě vět­ší názna­ky toho, že je ve měs­teč­ku Westview něco špat­ně. Je to ale v zása­dě výraz­ný pro­blém?

Do jis­té míry ne, pro­to­že i dru­há epi­zo­da je svou atmo­sfé­rou a dobo­vým náde­chem okouz­lu­jí­cí a navíc závěr celé epi­zo­dy defi­ni­tiv­ně slí­bí prv­ní změ­nu pra­vi­dla hry. Do vel­ké míry tak dává smy­sl, že byli prv­ní a dru­há epi­zo­da vyda­né ve stej­né datum, pro­to­že jde více­mé­ně o siam­ská dvoj­ča­ta, kte­rá jsou si vel­mi podob­ná. Druhá epi­zo­da ovšem při­vá­dí nové posta­vy (Teyonah Parris) a opět z poten­ci­á­lu těží co to jde. Dosud mě vylo­že­ně baví zapo­jo­vá­ní nad­při­ro­ze­ných sil Wandy a Visiona do typic­ké­ho malo­měs­ta 60. let a nadá­le jsou jed­no­du­še půvab­ným párem. Chvílemi se navíc do téhle epi­zo­dy zapo­ju­je kom­bi­na­ce čer­no­bí­lé­ho a barev­né­ho obra­zu a defi­ni­tiv­ně si sto­jím za tím, že ten seri­ál je vizu­ál­ně krás­ný a Jess Hall je machr.

U dru­hé epi­zo­dy WandaVision se defi­ni­tiv­ně může spus­tit úva­ha nad tím, zda není ten­to seri­ál na pomě­ry MCU spe­ci­fic­ký až moc, defi­ni­tiv­ně ale oce­ňu­ji, že se opět před­vá­dí, že jde s komik­so­vý­mi adap­ta­ce­mi a pří­běhy zachá­zet růz­ně. A v pod­sta­tě jsem chví­le­mi začí­nal lito­vat toho, že Marvel rad­ši ten­to seri­ál nevy­pus­til jako film (i přes­to, že seri­á­lo­vý for­mát tomu mož­ná pře­ce jen sedí víc), pro­to­že se nemo­hu zba­vit poci­tu, že by to na vel­kém plát­ně stá­lo za to. Pak se ale opět musí­me začít bavit o tom, že do vel­ké míry bude ten­to seri­ál nepří­stup­ný fanouškům kla­sic­kých vel­ko­le­pých mar­ve­lo­vek a odka­zo­vá­ní na legen­dár­ní ame­ric­ké sit­co­my mu při­jde zce­la mimo. Celé je to ovšem na pomě­ry MCU tak zvlášt­ní, že je to vlast­ně záro­veň nesku­teč­ně půso­bi­vé.

Po dru­hém dílu vlast­ně též nepo­ci­ťu­ji co nej­vět­ší mož­nou nedo­čka­vost na tře­tí díl, pře­ce jen se ale na dal­ší vývoj těším víc a tuším, že se v násle­du­jí­cích epi­zo­dách defi­ni­tiv­ně začne topit pod kot­lem. Zároveň se i v rám­ci dru­hé epi­zo­dy opět poda­ří totál­ně feel-good atmo­sfé­ru na chvil­ku pře­klo­pit do thrille­ro­vé­ho náde­chu a fun­gu­je to. Těším se jak se to celé vyvi­ne rád a jsem pře­de­vším rád, že MCU nato­či­lo něco jedi­neč­né­ho. Jen je otáz­ka jak moc pří­stup­né to vlast­ně celé bude pro main­stre­a­mo­vé­ho divá­ka.

PS: Po před­cho­zí epi­zo­dě a jejím sty­lo­vém int­ru i zde při­chá­zí nové intro, ten­to­krát v ani­mo­va­ném kabá­tě. Jestli si i dal­ší epi­zo­dy takhle šikov­ně budou hrát s iko­nic­ký­mi sit­co­mo­vý­mi int­ry, je i v tomhle ohle­du roz­hod­ně na co se těšit.

Verdikt: 4 z 5

Trailer:


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?5. února 2021 WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes? Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) společně se svými dětmi nadále žijí ve Westview a užívají si rodinného štěstí. Visionovi ale definitivně dochází, že je něco špatně... Po […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - We Interrupt This Program (E04)29. ledna 2021 WandaVision - We Interrupt This Program (E04) Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Now in Color (E03)22. ledna 2021 WandaVision - Now in Color (E03) Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypořádat s neočekáváným těhotenstvím, které se ovšem vymyká klasické představě o délce těhotenství... Třetí epizoda seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29676 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72510 KB. | 18.05.2024 - 06:41:10