Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?

WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?

WwVe05
WwVe05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) spo­leč­ně se svý­mi dět­mi nadá­le žijí ve Westview a uží­va­jí si rodin­né­ho štěs­tí. Visionovi ale defi­ni­tiv­ně dochá­zí, že je něco špat­ně...

Po vzo­ru čtvr­té epi­zo­dy se pátá epi­zo­da WandaVision ode­hrá­vá ve dvou roz­díl­ných rovinách- Na jed­nu stra­nu jsme opět pře­ne­se­ni do pro­stře­dí sit­co­mu (ten­to­krá­te sit­co­mu z 80. let), na té dru­hé jsme poté opět svěd­ky vyšet­řo­vá­ní orga­ni­za­ce S. W. O. R. D., kte­rá se sna­ží Wandu a její řádě­ní ve Westview zasta­vit.

Týdenní model vydá­vá­ní výbor­ně budu­je divác­ké napě­tí a navíc vel­mi úče­lo­vé tvůr­ci čím dál tím více nazna­ču­jí, jaké jsou vlast­ně pra­vi­dla hry. Nadále tu na prv­ní pohled máme idy­lic­ké pro­stře­dí sit­co­mu, kte­rý jako by vypa­dl z tel­ky 80. let, čím dál tím více indi­cií ale defi­ni­tiv­ně uka­zu­je, že tu něco není v pořád­ku. A samot­ný Vision začne při­chá­zet na kloub tomu, co se vlast­ně ve Westview děje. Mezitím při­tom všem Wanda nej­pr­ve řeší záplet­ku, kte­rá jako­by vy padla z kla­sic­ké­ho sit­co­mu a sna­ží se své syny pou­čit o tom, že mít domá­cí­ho maz­líč­ka (kon­krét­ně psa) při­ná­ší pořád­nou dáv­ku zod­po­věd­nos­ti. Opět to celé výbor­ně pro­dá­vá atmo­sfé­ru tele­viz­ní­ho sit­co­mu z 80. let, Elizabeth Olsen, Paul Bettany nebo Kathryn Hahn jsou opět v kome­di­ál­ní póze nesku­teč­ně super (Bettany nadá­le fun­gu­je jako neče­ka­ný kome­di­ál­ní objev) a i dět­ští her­ci jsou vel­mi fajn. Jenomže čis­tě na sit­com už tenhle seri­ál defi­ni­tiv­ně nesá­zí a dochá­zí i k pohle­du z odvrá­ce­né stra­ny.

Tvůrcům v čele se sce­nárist­kou Jac Schaeffer a reži­sé­rem Mattem Shakmanem se bra­vur­ně poda­ři­lo napo­jit WandaVision na šir­ší dění MCU. Do celé­ho poza­dí jsou tak zapo­je­né detai­ly o Sokovijské doho­dě, dočká­me se shr­nu­tí živo­ta Wandy Maximoff a růz­ných pohle­du na ní. Padne i zmín­ka o tom, že je Wanda tero­rist­ka, to ovšem popí­rá posta­va Monicy Rambeau v podá­ní Teyonah Parris. Právě ta opět dostá­vá výraz­ný pro­stor a je oči­vid­né, že se Wandě sna­ží pomoct. Právě při pře­pnu­tí z kome­di­ál­ní for­my na váž­nou se výbor­ně pře­ta­ví změ­nit pří­stup a Elizabeth Olsen defi­ni­tiv­ně dostá­vá pří­le­ži­tost uká­zat, že je Wanda Maximoff kom­plex­ní posta­vou, kte­rou hra­je napros­to výbor­ně. To pla­tí i prá­vě o Paulu Bettanym a i díky němu je finá­le tak vyhro­ce­né, při­čemž jde vel­mi oči­vid­ně o dojem, kte­rý finá­le téhle epi­zo­dy chtě­lo při­nést.

Opět pla­tí, že se esen­ci sit­co­mu poda­ři­lo vytě­žit na maxi­mum, ať už v oblas­ti kos­tý­mů, kulis nebo nadá­le půso­bí­cí­ho živé­ho pub­li­ka. Tahle retro atmo­sfé­ra je to čím tenhle seri­ál nesku­teč­ně vyni­ká a i přes­to, že jsem nikdy kdo­ví­ja­ký fan­da živé­ho pub­li­ka nebyl, nut­no dodat, že prá­vě i to dopo­má­há k auten­ti­ci­tě sit­co­mo­vé atmo­sfé­ry.

Tvůrcům se nadá­le daří roz­krýt leh­ké záha­dy, záro­veň ovšem ale vše necpe do tvá­ře a je jas­né, že chy­bí ješ­tě spous­tu mož­ných odpo­vě­dí. Přitom všem si to nadá­le drží vyso­kou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku (vizu­ál pros­tě nemá chy­bu) a k tomu vrchol­né­mu zážit­ku vlast­ně seri­á­lu v téhle fázi chy­bí oprav­du straš­ně málo. Některé poku­sy o humor mož­ná nefun­gu­jí zas tak bra­vur­ně, jinak si jde ale sku­teč­ně těž­ko před­sta­vit, že to celé šlo zvlád­nout lépe.

Samotný závěr poté při­ne­se něco, co defi­ni­tiv­ně prav­dě­po­dob­ně ote­ví­rá nové dve­ře, kte­ré Marvel Cinematic Universe dosud nepo­o­tevře­lo. Uvidíme, jak závěr této epi­zo­dy bude mít dohru na násle­du­jí­cí děj seri­á­lu a i násle­du­jí­cí díla z MCU. Už jenom neče­ka­ná návště­va, kte­rá na kon­ci dora­zí je ovšem před­zvěs­tí toho, že to bude oprav­du zají­ma­vé.......

Verdikt: 4 z 5


Foto: Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - We Interrupt This Program (E04)29. ledna 2021 WandaVision - We Interrupt This Program (E04) Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Now in Color (E03)22. ledna 2021 WandaVision - Now in Color (E03) Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypořádat s neočekáváným těhotenstvím, které se ovšem vymyká klasické představě o délce těhotenství... Třetí epizoda seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12904 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72108 KB. | 20.07.2024 - 20:34:55