Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!

WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!

WW09
WW09
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po udá­los­tech Avengers: Endgame začí­na­jí Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idy­lic­ký život na před­měs­tí ve měs­tě Westview. Začínají ale mít pode­zře­ní, že vše není tako­vé, jaké se zdá být...

V roce 2019 se Marvelu poda­ři­lo něco nesku­teč­né­ho. Od roku 2008 a prv­ní­ho Iron Mana, kdy postup­ně budo­va­li svůj Marvel Cinematic Universe ušli dlou­hý kus ces­ty, kte­rý se v roce 2019 dočkal své­ho vyvr­cho­le­ní v podo­bě Avengers: Endgame. Šlo o divác­ký úspěch, kte­rý se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem všech dob. Marvel ale nekon­čí a musel pře­de­vším doká­zat, že i po Avengers: Endgame bude mít nadá­le smy­sl v Marvel Cinematic Universe pokra­čo­vat. 2. éra MCU tak po Spider-Manovi: Daleko od domo­va defi­ni­tiv­ně star­tu­je a samot­ná WandaVision je pří­sli­bem, že nás urči­tě ješ­tě čeka­jí zají­ma­vé věci.

Wanda Maximoff v podá­ní Elisabeth Olsen a Vision v podá­ní Paula Bettanyho jsou prv­ní­mi hrdi­ny z MCU, kte­ří se dočká­va­jí vlast­ní­ho seri­á­lu na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney+. Vůbec popr­vé se tato dvo­ji­ce nepřed­sta­vu­je v týmo­vém fil­mu a pře­de­vším od začát­ku jas­né, že tahle dvo­ji­ce dosta­ne vět­ší pro­stor. Přitom všem exis­to­val oblak tajem­na vzhle­dem k tomu, jak přes­ně dopad­li udá­los­ti dvo­ji­ce fil­mů Avengers: Infinity War/Avengers: Endgame a jak to celé bude vypa­dat.

Už dlou­ho dopře­du tvůr­ci sli­bo­va­li, že WandaVision bude sit­com. To, že již prv­ní epi­zo­dou se ale atmo­sfé­ru sit­co­mu doká­že pro­dat tako­vým způ­so­bem nemohl čekat oprav­du nikdo. Napříč prv­ní­mi sed­mi epi­zo­da­mi WandaVision čer­pá a záro­veň vzdá­vá poctu sit­co­mům, kte­ré v USA vznik­li od roku 1950 až dopo­sud. Dochází k odka­zům nebo vylo­že­ným cita­cím sit­co­mů jako The Dick Van Dyke Show, Malcolm v nesná­zích nebo Taková nor­mál­ní rodin­ka. Většina seri­á­lu se při­tom sku­teč­ně natá­če­la před živým pub­li­kem, aby byl nádech sit­co­mu ješ­tě více auten­tic­ký a nej­lep­ší na tom celé je to, že se to sku­teč­ně doká­že pro­dat. Režisér celé mini­sé­rie Matt Shakman sku­teč­ně doká­zal prv­ní dvě epi­zo­dy nato­čit jako výteč­né epi­zo­dy sit­co­mů z 50. a 60. let. Celou dobu sice divák tuší, že je něco špat­ně a někte­ré momen­ty ješ­tě v tomhle ohle­du při­klá­da­jí pod ohněm, jinak ale prv­ní dvě epi­zo­dy sku­teč­ně bez­vad­ně fun­gu­jí jako kla­sic­ké sit­co­mo­vé epi­zo­dy.

Nadále se tu výbor­ně daří roz­ši­řo­vat myto­lo­gii a samot­ný svět MCU. V rám­ci MCU jsme se dopo­sud setka­li s nor­ský­mi bohy, mimo­zemš­ťa­ny a čaro­dě­ji a přes­to se oči­vid­ným sty­lem, kte­ré­ho se MCU drží daří sku­teč­ně daří vybu­do­vat pocit, že se vše ode­hrá­vá v jed­nom svě­tě. Televizní for­mát 4:3, ono vět­ši­nou spí­še otrav­né smě­jí­cí se pub­li­kum a typic­ké tele­viz­ní rekla­my, kte­ré pří­slu­ší své době a jsou něja­kým způ­so­bem napo­je­ni na minu­lost Scarlet Witch. Tímto vším WandaVision ze své­ho sit­co­mo­vo­vé­ho for­má­tu dostá­vá všech­no, humor fun­gu­je tak, jak by měl a pře­de­vším to má celé výteč­né obsa­ze­ní, kde tako­vý Paul Bettany po sérii váž­ných rolí dostá­vá mož­nost před­vést se v kome­di­ál­ní póze a je jed­no­du­še feno­me­nál­ní. A pak jsou tu výteč­ná int­ra, kte­rá jsou navíc dopro­vá­ze­na ori­gi­nál­ně vytvo­ře­ný­mi pís­ně­mi, kte­ré jsou nesku­teč­ně chytla­vé.

Je mož­ná ško­da, že v samot­ném závě­ru tenhle seri­ál defi­ni­tiv­ně ztra­tí to, co ho děla­lo tak spe­ci­fic­kou mar­ve­lov­kou. Jenže si to pořád drží výteč­nou kva­li­tu a pře­de­vším se uká­že, že všech­ny před­chá­ze­jí­cí udá­los­ti sku­teč­ně měli své opod­stat­ně­ní. Čtvrtý díl nabíd­ne pohled na udá­los­ti prv­ních tří epi­zod z reál­né­ho pro­stře­dí, při­čemž se i v násle­du­jí­cích dílech dočká­vá­me pře­ska­ko­vá­ním mezi těmi­to dvě­ma loka­ce­mi, osmý díl slou­ží jako skvě­lé roz­ta­že­ní myto­lo­gie život­ní­ho pří­bě­hu Wandy a devá­tý díl je zase výteč­ným finá­le, kte­ré je vel­ko­le­pé, ale pře­de­vším dojem­né. Ona výji­meč­nost toho­hle seri­á­lu se tak nikdy úpl­ně nevy­tra­tí a pořád obsa­hu­je spous­ty ele­men­tů, kte­ré ho bez­peč­ně oddě­lu­jí od zbyt­ku MCU. Za mě jsem tedy spo­ko­je­ný v tom ohle­du, že se zde sku­teč­ně někdo vydá­vá tak tro­chu jiným smě­rem a podob­né „ expe­ri­men­ty“ osob­ně dou­fám uvi­dí­me v budou­cích pro­jek­tech MCU jenom a jenom více.

WandaVision sází na tak tro­chu nespo­leh­li­vé­ho vypra­vě­če, kdy se i oči­vid­né věci lusk­nu­tím prs­tu sta­nou neo­či­vid­ný­mi. Osobně žiji v tom duchu, že v samot­ném seri­á­lu je tolik odka­zů na růz­né prv­ky prá­vě pro­to, aby fanouš­ci něko­ho oče­ká­va­li a pak jen byli pře­kva­pe­ni, že to oči­vid­ně nazna­čo­va­né nedo­ra­zí. Je to fika­né a nikdy si nemů­že­te být úpl­ně jis­tí, zda zde sku­teč­ně figu­ru­je mul­ti­vesmír, ces­to­vá­ní v časem nebo démo­ni. Mnoho fanouš­ků pak bude pocho­pi­tel­ně naštva­ných, že se jejich teo­rie nevy­pl­ni­li a nedo­sta­li tam­to a tam­to. Já osob­ně jsem ale nad­še­ný z toho, že si tu někdo pros­tě fika­ně hra­je s divá­kem, budu­je jeho oče­ká­vá­ní a pak je scho­pen oně­mi oče­ká­vá­ní­mi zce­la otřást. Tohle hra­ní s divá­kem je za posled­ní dobu jed­no z těch nej­lep­ších hra­ní s divá­kem, kte­ré jsem viděl a nesku­teč­ně jsem si uží­val, jak jsem byl sám někdy lapen v moři otá­zek. Disney+ navíc sází na týden­ní model vydá­vá­ní a seri­ál WandaVision u mě osob­ně způ­so­bil boles­ti­vě dlou­há čeká­ní na dal­ší týden, jen pro­to, abych si dopl­nil dal­ší dílek téhle fan­tas­tic­ké sklá­dač­ky.

WandaVision výteč­ně fun­gu­je i jaká­si for­ma psy­cho­lo­gic­ké son­dy, kdy se oprav­du dostá­vá­me na kobyl­ku cha­rak­te­ru Wandy Maximoff. Elizabeth Olsen zde dostá­vá šan­ci uká­zat, že umí hrát a napl­no to vyu­ží­vá. Její výkon je fan­tas­tic­ký a všem pochy­bo­va­čům vel­mi prav­dě­po­dob­ně zavře ústa. Kathryn Hahn jako Agatha Harkness též před­vá­dí fan­tas­tic­ký výkon a pře­de­vším kome­di­ál­ní hereč­ka zde dostá­vá chví­le­mi mož­nost se před­sta­vit i v tak tro­chu jiném svět­le. Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Randall Park jako Jimmy Woo, Kat Dennings jako Darcy Lewis, Josh Stamberg jako Heyward, Jullian Hillard a Jett Klyne jako Billy a Tommy Maximoffovi nebo Evan Peters jsou ve svých rolích také vel­mi fajn. Přitom všem se navíc funkč­ně roz­pra­co­vá­vá dosa­vad­ní myto­lo­gie MCU, záro­veň se roz­ši­řu­je, při­tom všem tu figu­ru­jí pomrk­nu­tí, kte­rá ale nejsou vylo­že­ně na sílu a pak to všech­no vede k výteč­né­mu finá­le, kde se defi­ni­tiv­ně potvr­dí síla pří­bě­hu napříč celou sérií. Je vel­mi snad­né si ten­to seri­ál zami­lo­vat, pro­to­že je vidět, že šikov­ní lidé z Marvel Studios nadá­le nepo­le­vu­jí. Tým sce­náris­tů sepsal sku­teč­ně sil­ný pří­běh s výteč­ný­mi posta­va­mi, bra­vur­ní­mi zvra­ty a funkč­ním pře­ska­ko­vá­ním mezi tóny. Všechny epi­zo­dy při­tom nejsou vylo­že­ně feno­me­nál­ní a někte­rým chy­bí něja­ké výraz­něj­ší momen­ty, přes­to je to ale v souč­tu nesku­teč­ně parád­ní a upřím­ně jsem rád, že něco tako­vé­ho vznik­lo. O to více prá­vě pod Marvel Studios, kte­ré defi­ni­tiv­ně nazna­ču­je, že bychom se v budouc­nu moh­li dočkat takhle výraz­ných pro­jek­tů.

WandaVision je skvě­lý seri­ál, kte­rý výteč­ně star­tu­je 4. fázi Marvel Cinematic Universe. Řemeslně feno­me­nál­ní, herec­ky skvě­le zahra­ný, má to výteč­ný soun­d­track Christophea Becka a pře­de­vším to doká­že napros­to pro­dat momen­ty o kte­ré se sna­ží. Když to má být kome­die, je to kome­die. Když to má být dra­ma, je to dra­ma. Když to má mít lehce horo­ro­vý tón, má ho. Krásně se na to dívá (s barva­mi to pra­cu­je krás­ně), výteč­ně to kom­bi­nu­je kla­sic­kou mar­ve­lov­ku s výteč­nou poctou sit­co­mům a je to pros­tě dal­ší důkaz toho, že seri­á­lo­vá tvor­ba Disney+ se vyví­jí tím správ­ným smě­rem. A ukáz­ko­vě to doká­že divá­ka (nejed­nou) okla­mat. A Wanda Maximoff se defi­ni­tiv­ně stá­vá jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav, kte­ré má aktu­ál­ně Marvel ve svém reper­toá­ru. Za tuhle odváž­něj­ší mar­ve­lov­ku jsem nesku­teč­ně rád a vlast­ně mě mrzí, že to s ní takhle uteklo.........

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35650 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72306 KB. | 24.04.2024 - 15:36:25