Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou

Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou

Photo © 2023 Disney Enterprises, Inc.
Photo © 2023 Disney Enterprises, Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malá moř­ská víla se vra­cí na vel­ké plát­no s novou fil­mo­vou adap­ta­cí, kte­rá při­ne­se kouz­lo pod­moř­ské­ho dob­ro­druž­ství do kin. Tento rodin­ný a dob­ro­druž­ný film se ode­hrá­vá ve svě­tě moř­ských víl a lid­ských prin­ce­zen. Jeho pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na 25. květ­na 2023.

Filmový pro­jekt Malá moř­ská víla při­ná­ší nový pohled na oblí­be­ný pří­běh Ariel, krás­né a zví­da­vé mla­dé moř­ské víly. Ariel je nejmlad­ší a nej­své­hla­věj­ší dce­ra krá­le oce­á­nů Tritona, kte­rá tou­ží po dob­ro­druž­ství a pozná­ní svě­ta na sou­ši. Přestože mají moř­ské víly zaká­zá­no stý­kat se s lid­mi, Ariel se roz­hod­ne poslech­nout své srd­ce a vyplou­vá na hla­di­nu. Během své­ho dob­ro­druž­ství se zami­lu­je do šar­mant­ní­ho prin­ce Erika.

Hlavní roli Ariel ztvár­ní talen­to­va­ná Halle Bailey, kte­rá se sta­ne stře­dem pří­bě­hu o lás­ce a odva­ze. Prince Erika před­sta­ví Jacob Tremblay, a Melissa McCarthy si zahra­je zálud­nou moř­skou čaro­děj­ni­ci Uršulu. V dal­ších rolích uvi­dí­me her­ce jako Javier Bardem, Daveeda Diggse, Awkwafinu, Jonaha Hauer-Kinga a dal­ší.

Režie se ujal Rob Marshall, kte­rý je znám svým talen­tem pro vytvá­ře­ní pohád­ko­vých svě­tů na fil­mo­vém plát­ně. Společně s ním se na fil­mu podí­le­li sce­náris­té David Magee, Rob Marshall a John DeLuca. Produkce byla svě­ře­na týmu vede­né­mu Johnem DeLucou, Robem Marshallem, Lin-Manuelem Mirandou a Marcem Platt.

Film Malá moř­ská víla nabíd­ne divá­kům boha­té vizu­ál­ní zážit­ky, kte­ré budou umoc­ně­ny tech­no­lo­gií 3D. Pro ty, kte­ří upřed­nost­ňu­jí čes­ké zně­ní, bude k dis­po­zi­ci také dabing ve 2D ver­zi. Délka fil­mu je sta­no­ve­na na 135 minut a zvu­ko­vý záži­tek bude pod­po­řen tech­no­lo­gií Dolby Digital.

Hudbu k fil­mu slo­žil Alan Menken, kte­rý je zná­mý svý­mi pís­ně­mi z dal­ších Disneyho kla­sik jako Alenka v říši divů, Kráska a zví­ře nebo Aladin. Film Malá moř­ská víla tak bude dopro­vá­zen melo­di­e­mi, kte­ré zane­cha­jí sto­pu v srd­cích divá­ků.

Malá moř­skská víla je pří­bě­hem o odva­ze, lás­ce a vnitř­ní síle, kte­rá umož­ňu­je Ariel pře­ko­nat pře­káž­ky a posta­vit se pro­ti zlu. Během své­ho dob­ro­druž­ství se Ariel ocit­ne v nebez­pe­čí, když uza­vře doho­du se zálud­nou moř­skou čaro­děj­ni­cí Uršulou. Uršula sli­bu­je Ariel, že jí umož­ní poznat život na sou­ši, ale záro­veň plá­nu­je zís­kat Arielin život a krá­lov­skou koru­nu její­ho otce Tritona.

Film Malá moř­ská víla je plný magie a fan­tas­tic­kých vizu­ál­ních efek­tů, kte­ré pře­ne­sou divá­ky do pod­moř­ské­ho svě­ta plné­ho barev­ných korá­lo­vých úte­sů, vod­ních bytos­tí a tajem­ných jes­ky­ní. Výtvarník John Myhre se posta­ral o vytvo­ře­ní úchvat­ných kulis, kte­ré při­ná­še­jí auten­tič­nost a pohád­ko­vou atmo­sfé­ru.

České zně­ní fil­mu bylo namlu­ve­no stu­dio Virtual® pod režij­ním vede­ním Vladimíra Žďánského. Natálie Grossová pro­půj­či­la Ariel svůj hlas, zatím­co Marek Lambora se stal hla­sem prin­ce Erika. Tereza Groszmannová vtě­li­la do posta­vy Uršuly svůj talent, a Miroslav Etzler se posta­ral o hlas krá­le Tritona. Celé čes­ké obsa­ze­ní při­spě­lo k vytvo­ře­ní auten­tic­ké­ho a pou­ta­vé­ho pří­bě­hu.

Film Malá moř­ská víla nabí­zí také skvě­lou hudeb­ní pod­po­ru. Alan Menken, drži­tel mno­ha oce­ně­ní za svou hud­bu k Disneyho fil­mům, slo­žil pís­ně, kte­ré dopro­vá­zí emo­ci­o­nál­ní oka­mži­ky fil­mu. Natálie Grossová se posta­ra­la o inter­pre­ta­ci hlav­ní pís­ně „Být lidem blíž“, kte­rá vysti­hu­je Arieliny sny a tou­hu poznat svět na sou­ši.

Film Malá moř­ská víla při­ná­ší nejen kla­sic­ký pří­běh, kte­rý milu­jí fanouš­ci Disneyho pohá­dek, ale také nové prv­ky a moder­ní vizu­ál­ní efek­ty, kte­ré oce­ní i divá­ci nové gene­ra­ce. Je to film, kte­rý při­ná­ší kouz­lo a fan­ta­zii na vel­ké plát­no a neza­po­me­nu­tel­né dob­ro­druž­ství pod­moř­ské­ho svě­ta.

Premiéra fil­mu Malá moř­ská víla je naplá­no­vá­na na 25. květ­na 2023 a divá­ci se mohou těšit na 135 minut plných vzru­še­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31558 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71832 KB. | 14.07.2024 - 22:43:40