Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější

Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější

Zakl01
Zakl01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za dáv­ných časů, když ješ­tě exis­to­va­ly kouz­la, dra­ci a vše­mož­né pří­še­ry,  tak pro lov tako­vých tem­ných drav­ců byla jedi­ná mož­nost povo­lat Zaklínače, mutan­ta, kte­rý doká­zal jako jedi­ný odo­lat  všem tem­ným kouz­lům a pomo­cí své šikov­nos­ti, magie a růz­ných eli­xí­rů pora­zit všech­ny živé, mrt­vé, nemrt­vé … nepřá­te­le.

Netflix nám při­ne­sl osmi­díl­ný seri­ál Zaklínač, kte­rý má pro  fanouš­ky, nejen  ze Česka,  vel­ký pří­nos.  Hraje v něm „Superman“ Henry Cavill, pro kte­ré­ho to je  vel­mi slav­ný  návrat do  hvězd­né pozi­ce top  her­ců.  Pro Čechy  je ješ­tě jed­no vel­ké plus. Ihned v pre­mi­é­ře je seri­ál  dabo­ván do češ­ti­ny,  a tak je pro Českou Republiku  ješ­tě pří­stup­něj­ší.

Zakl02

Každá z osmi epi­zod stá­vá­jí­cí sezó­ny se věnu­je jed­not­li­vým poví­dám v kni­hách, kte­ré sepsal autor Andrzej Sapkowsky,  půvo­dem z Polska. Před něko­li­ka lety vyšla tře­tí hra (vel­mi úspěš­ná) a sám autor knih a poví­dek si pomo­cí poví­dek o Zaklínači vytvo­řil dost dob­ré jmé­no, kte­ré se úspěš­ný­mi hra­mi a ame­ric­kým seri­á­lem  pro­sla­vi­lo.

Americký  seri­ál Zaklínač doko­na­le navá­zal na seri­ál Hra o trů­ny, kte­rý skon­čil před půl rokem s kon­tro­verz­ním kon­cem. A hod­lá spo­či­nout na seri­á­lo­vém vrcho­lu. Je  ale limi­to­ván onli­ne služ­bou Netflix a pou­ze 8 díly, a tak se musí poku­sit během hodi­no­vých epi­zod hod­ně zaujmout. Opravdu se mu to daří.

Zakl03

Seriál nena­tá­čí žád­ní nezku­še­ní  tvůr­ci, a sám „Zímní král“ Vladimír Fudík  sto­jí za vším, co se týká sou­bo­jů s meči. Hlavní herec, celé­ho seri­á­lu Henry Cavill nesto­jí o to, aby jej spo­jo­va­li pou­ze se Supermanem, ale pro  roli Zaklínače (Geralt z Rivie) žije a stal se tou nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vou, kte­rou lze v seri­á­lech vidět.

Je sice vidět, že hlav­ní zdroj peněz tekl na výpla­tu „Supermana“, ale tri­ky jsou lep­ší, než se čeka­lo, a hlav­ně neo­če­ká­va­né obsa­ze­ní všech důle­ži­tých ved­lej­ších postav se poved­lo. Hlavní čaro­děj­ku Yennefer hra­je ang­lic­ká  hereč­ka Anya Chalotra, kte­rá má indi­án­ské před­ky. Její pře­rod ze zubo­že­né „hrba­té“ trosky do cha­risma­tic­ké čaro­děj­ky ji lze oprav­du uvě­řit. Příběh vzni­ku   Yennefer je  během seri­á­lu oprav­du roze­brán dost peč­li­vě.

Zakl04

Druhou důle­ži­tou posta­vou pro  Geralda je Ciri, dce­ra krá­lov­ny „Válečnice“, kte­rá se sta­ne v budouc­nu také Zaklínačkou. Její pří­běh sle­du­je­me oprav­du od začát­ku, kdy se její mat­ka vda­la za vel­mi zají­ma­vých okol­nos­tí.

Nesmíme  zapo­me­nout i na Marigolda  (cynik, prout­ník, kurev­ník, lhář), kte­rý Geralda pro­vá­zí během jeho bitev a  akcí.

A co dal­ší posta­vy,  ty jsou tro­cha epi­zod­ní, i když se mezi nimi obje­ví i slav­ní her­ci, jako je tře­ba Lars Mikkelsen, kte­rý hra­je Stregobora, slav­né­ho mága měs­ta Blaviken, ve kte­rém nako­nec sám Gerald vyvraž­dil všech­ny  vojá­ky. Díky tomu se Geraldovi pře­zdí­vá i „Řezník z Blavikenu“.

Zakl05

To jsou 4 nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vy, na  kte­rých celý seri­ál sto­jí a od nich se oče­ká­vá, že  doká­žou seri­ál pro­sla­vit.  Povedlo  se to a kaž­dý epi­zod­ní pří­běh v celém seri­á­lu oprav­du zaujme.  Hra o trů­ny to není, je to více siro­vé a krva­vé, ale jde o pří­běh, o čaro­děj­ni­ce, o lás­ku a samo­zřej­mě i  o čest. Zaklínač na Neflixu  to při­ná­ší ješ­tě  reál­něj­ší  a syro­věj­ší, než bychom  čeka­li. To je šile­né vel­ké  plus pro celý seri­ál.

A to je  vel­ký pří­nost, pro­to je Gerald ve ver­zi Henry Cavilla  vel­mi pove­de­ný mož­ná, že je to i  jeden  ze seri­á­lů  roku, na kte­rý by se měl kaž­dý podí­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76147 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71830 KB. | 18.06.2024 - 00:13:55