Kritiky.cz > Recenze knih > PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU

PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU

396978424 10222806901993228 2867393501314644976 n
396978424 10222806901993228 2867393501314644976 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Konspirace nebo prav­da, kte­rou nikdo nechce vidět? Tak o tom se může­te na vlast­ní oči pře­svěd­čit pro­střed­nic­tvím obsa­ho­vě dost sil­né kni­hy od Jana Tománka „Průvodce krá­li­čí norou“. Ostatně kdo chce vidět, ten pro­zře, kdo niko­liv, zůsta­ne nadá­le ve své kom­fort­ní zóně scho­ván za těž­kou opo­nou.....

Jsem moc ráda, že se v dneš­ní době, kdy se člo­věk poma­lu bojí vyjá­d­řit svůj vlast­ní názor na všech­no, co se kolem nás děje, našel někdo, kdo se toho nebo­jí a odkrý­vá všech­ny kar­ty na dneš­ní „ože­ha­vá“ téma­ta, jež by kaž­dé­ho nor­mál­ní­ho člo­vě­ka měla zají­mat.

Autor čte­ná­ři posky­tu­je jakési drob­né stříp­ky nevi­di­tel­né mozai­ky na všech­ny zásad­ní téma­ta týka­jí­cí se nejen naší repub­li­ky, ale i v rám­ci kon­tex­tu celé­ho svě­ta, a je jen na čte­ná­ři, zda je ocho­ten to při­jmout a všech­ny stříp­ky si posklá­dat dohro­ma­dy. ane­bo před tím vším dál nechat zavře­né oči.

Myslím si ale, že je nesmír­ně důle­ži­té vidět svět v sou­vis­los­tech - kaž­dý detail nebo udá­lost se dají nějak omlu­vit, pří­pad­ně brát jako náho­da, ale bohu­žel sku­teč­ná prav­da je vidi­tel­ná, až když se vše posklá­dá dohro­ma­dy. Při spo­leč­ném pohle­du se totiž tyto jevy náho­dou téměř vylu­ču­jí, a ta ohrom­ná lež je nepře­hléd­nu­tel­ná. 

V kni­ze nalez­ne­te spous­tu hor­kých témat ovliv­ňu­jí­cí naše kaž­do­den­ní živo­ty, kte­ré sto­jí nejen za povšim­nu­tí, ale hlav­ně o to nemít strach o nich veřej­ně pro­mlou­vat, vyjá­d­řit svůj vlast­ní názor, a to bez ohle­du na to, jaké by to moh­lo nést dal­ší násled­ky, nene­chat se zastra­šit.

Nejsem scho­pen nechat někte­ré dve­ře zavře­né a spo­ko­je­ně si žít v té umě­lé věži... Ale při pozná­ní, jaká neu­vě­ři­tel­ná špí­na, faleš a bla­máž se za nimi skrý­vá, jsem je zase při­bouchl, pro­to­že jsem si říkal, že s tím stej­ně nic nemo­hu udě­lat, a hlav­ně že se nás to v té naší malé zemi pře­ce netý­ká.

Protože když jed­nou ty dve­ře ote­vře­te doko­řán a vstou­pí­te hlu­bo­ko do nit­ra nory, tak není bohu­žel ces­ty zpět a všech­ny ty malé nesrov­na­los­ti se vám začnou sklá­dat do hro­zi­vé mozai­ky pozná­ní a sou­vis­los­tí. Už nejste schop­ni vidět novi­no­vé zprá­vy tak, jak jsou  napsa­né a jak mají na čte­ná­ře půso­bit, ale už vidí­te důvo­dy, proč jsou tak napsa­né a kdo za kaž­dou zprá­vou sto­jí a co tím prav­dě­po­dob­ně sle­du­je... 

Králičí nora je vlast­ně tako­vé mís­to, kde si všich­ni spo­leč­ně ve spo­ko­je­nos­ti hoví­me v tep­le vlast­ních výka­lů a pro­blémy nechá­vá­me v kli­du vyhnít do ztra­ce­na, aniž bychom s tím něco děla­li, natož abychom se ozva­li, že se nám to nelí­bí...

Kniha je moc hez­ky napsa­ná v auto­ro­vě pří­znač­ném sty­lu, kde nechy­bí ani typic­ká nad­sáz­ka a špet­ka iro­nie popi­chu­jí­cí čte­ná­ře k „pro­bu­ze­ní se“. 

V samot­ném prů­vod­ci obje­ví­te všech­ny zásad­ní téma­ta, jež sto­jí oprav­du za povšim­nu­tí, a navíc jsou krás­ně popsá­na a vysvět­le­na tak, že si všich­ni „popí­ra­či pravd“  mohou všech­ny před­lo­že­né infor­ma­ce nezá­vis­le ově­řit z nej­růz­něj­ších zdro­jů nejen na inter­ne­tu. 

Průvodce krá­li­čí norou je kni­ha, jež by si měl roz­hod­ně kaž­dý pře­číst, a mla­dé gene­ra­ce by jej měli dostá­vat jako „men­to­ra“ při vstu­pu do své­ho samo­stat­né­ho živo­ta....

„Je to přes­ně jako s kou­zel­ní­kem, nikdy se mu nedí­vej­te na ruku, o kte­ré si mys­lí­te, že před­vá­dí kouz­lo. To oprav­du pod­stat­né se totiž děje v tu stej­nou chví­li v té dru­hé, nebo za opo­nou...“

 

PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU

Autor: Jan Tománek

Vydalo Art And Animation stu­dio

První vydá­ní, 2023

Počet stran: 184

ISBN: 978-80-908990-0-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet.27. srpna 2023 Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet. Cestujete rádi? Chystáte se na nějaký zajímavý výlet a nevíte kam? Průvodce Fenomén Rychlebské hory vás rozhodně naladí na příjemné cestování. Autorem je Pavel Macháček, jenž je […] Posted in Recenze knih
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů3. srpna 2023 HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů Pokud jste si již dříve oblíbili hororovou sérii V zajetí démonů, tak si určitě nenechte ujít knihu Hřbitov od autorů Eda a Lorraine Warrenových, kteří desítky let bojovali se silami zla a […] Posted in Recenze knih
  • DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci2. srpna 2023 DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci Až se v létě budete nudit, nezapomeňte si do kapsy přibalit malého průvodce SOUHVĚZDÍ a uvidíte, že hned bude o zábavu postaráno, a kdo ví, třeba se vám i zalíbí porovnávat a objevovat […] Posted in Recenze knih
  • Údolí snů- najde štěstí v novém domově?24. července 2023 Údolí snů- najde štěstí v novém domově? Máte rádi romány Anne Jacobsové? Chcete zažít napínavý příběh o velmi silné ženě? Pojďte se tedy společně se mnou podívat na tento velice emotivní román, který vás chytne za srdce a jen […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • Vyděšená k smrti19. prosince 2022 Vyděšená k smrti Koho vzrušuje strach druhých a proč si vybírá zrovna mladé dívky? První vražda vypadá skoro jako nepovedený únos, ale je tomu tak skutečně nebo zdání jen klame? Čtenář se seznamuje […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00446 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71950 KB. | 10.12.2023 - 18:37:11