Kritiky.cz > Recenze knih > Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží

Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží

006
006
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cítíme se una­ve­ní, ničí nás stres či nemo­ci? Je nej­vyš­ší čas to změ­nit. Za pomo­ci této pub­li­ka­ce může­me zís­kat novou ener­gii, cel­ko­vé zdra­ví, cit­li­věj­ší vní­má­ní i psy­chic­kou vyrov­na­nost.

Zuzana Švédová při­po­mí­ná, že od rané­ho dět­ství bojo­va­la s mno­ha one­moc­ně­ní­mi. Když meto­dou poku­sů a omy­lů obje­vi­la, co člo­vě­ku pro­spí­vá, uzdra­vi­la se. Studovala nutrič­ní tera­pii, účin­ky byli­nek a vyzkou­še­la nej­růz­něj­ší meto­dy léče­ní. V kni­ze pře­dá­vá všech­ny infor­ma­ce potřeb­né k tomu, abychom se cíti­li lépe a zís­ka­li ztra­ce­nou sílu.

Podotýká, že stra­va lidí v minu­los­ti byla har­mo­nic­ká a tvo­ře­ná čis­tý­mi slož­ka­mi s množ­stvím výživ­ných látek. Jednalo se zejmé­na o celo­zrn­né potra­vi­ny, luš­tě­ni­ny, zele­ni­nu, ovo­ce i pří­rod­ní mléč­né pro­duk­ty. Oproti tomu maso bylo obvykle svá­teč­ní zále­ži­tos­tí. Dnešní stra­va ztrá­cí léčeb­ný ráz a vůbec se nedbá na to, že plod, zrno i byli­na v sobě ukrý­va­jí uzdra­vo­va­cí schop­nos­ti.

Jaké účin­ky má pohan­ka, jáh­ly, oves­né vloč­ky, ječ­né krou­py nebo bio rýže basma­ti? Proč zařa­dit do jídel­níč­ku luš­tě­ni­ny, batá­ty a bram­bo­ry? Co doká­že žit­ná, špal­do­vá, pohan­ko­vá, pše­nič­ná či oře­cho­vá mou­ka? I to se z této zají­ma­vé pří­ruč­ky dozví­me.

Zjistíme roz­díl mezi kvás­kem a drož­dím, jaká sla­di­dla jsou vhod­něj­ší, jak nasto­lit při­ro­ze­ný poměr kyse­lin a zásad v orga­nis­mu i to, na čem se podí­le­jí enzy­my. Při čem pomá­há med­vě­dí česnek, kopři­va dvou­do­má, sme­tán­ka lékař­ská, pope­nec břeč­ťa­no­lis­tý či bršli­ce kozí noha? Dozvíme se i to, kdy a jak je sbí­rat či ucho­vá­vat.

Pomocí této pub­li­ka­ce se nám poda­ří správ­ně zakom­po­no­vat do jídel­níč­ku omega-3 a omega-6 nena­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny, zvlád­ne­me dodr­žet dopo­ru­če­nou den­ní dáv­ku vlákni­ny, vyře­ší­me defi­cit žele­za a zaže­ne­me úna­vu. Naučíme se dodr­žo­vat správ­ný pit­ný režim, kte­ré teku­ti­ny zahr­nout, kolik kofei­nu smí­me vypít i jakou kávu zvo­lit.

Poslední kapi­to­la obsa­hu­je mno­ho nápa­di­tých recep­tů ze zdra­ví pro­spěš­ných suro­vin, mimo jiné bram­bo­ro­vý salát s kešu majoné­zou, hlí­vo­vý guláš s majo­rán­kou, jableč­né sušen­ky, dýňo­vý krém s raj­ča­ty, kori­an­dro­vé pes­to, man­go­vé košíč­ky, oře­cho­vou bábov­ku s jabl­ky, pohankovo-ovesnou pala­čin­ku s avo­ká­do­vým kré­mem i zdra­vé vánoč­ní cuk­ro­ví, kte­ré sto­jí za to vyzkou­šet.

Pusťme se spo­lu s autor­kou do změ­ny život­ní­ho sty­lu, jež nám pro­spě­je. Naše zdra­ví je pře­ce to nej­cen­něj­ší, co máme.


  • Autor: Zuzana Švédová
  • Název: Zdravou stra­vou pro­ti úna­vě
  • Datum vydá­ní: 16. 01. 2020
  • Nakladatelství: Grada
  • ISBN: 978-80-271-2022-2
  • Formát: 167×240
  • Počet stran: 200
  • Edice: Zdraví a život­ní styl
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 95 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39074 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72051 KB. | 25.04.2024 - 17:06:26