Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Poručík Backstrom

Poručík Backstrom

Back
Back
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizní kri­mi tvor­ba nás obda­ři­la už mno­ha aso­ci­á­ly, jejichž mozek je doko­na­le uspů­so­ben na řeše­ní zlo­či­nů, ale jinak jsou prak­tic­ky nepo­u­ži­tel­ní.

Poručík Everett Backstrom je alko­ho­lik se stra­vo­vá­ním Homera Simpsona, kte­rý neu­dě­lá ani krok bez dout­ní­ku, pla­cat­ky a sar­kas­mu. Je to ale vyni­ka­jí­cí vyšet­řo­va­tel s neo­myl­ným instink­tem a také výbor­ný psy­cho­log snad­no pro­ni­ka­jí­cí do moti­vů a jed­ná­ní pode­zře­lých, což obvykle začí­ná frá­zí: „Jsem ty, naru­še­ný jedi­nec, co bych na tvém mís­tě dělal?“

Bohužel se zají­ma­vý kon­cept zasta­vu­je někde na půli ces­ty a ačko­li pro­stře­dí, Everettovy úchyl­ky a libůst­ky mají poten­ci­ál, nejsou dále pří­liš roz­vi­nu­ty a zůstá­vá tak jen věč­ným dout­ní­kem mezi zuby. Přitom jeho živo­to­sprá­va mu moh­la nadě­lit nej­růz­něj­ší vlast­nos­ti jako odol­nost na dro­gy nebo orga­nis­mus, kte­rý pře­ži­je mno­hem vět­ší fyzic­ká zra­ně­ní.

Možnosti by tu prav­dě­po­dob­ně byly, jen nejsou vyu­ži­ty, tak­že seri­ál zůstá­vá u jed­né série sym­pa­tic­ké, ovšem neo­sl­ni­vé detek­tiv­ky na něko­lik veče­rů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,66441 s | počet dotazů: 8209 | paměť: 75380 KB. | 14.07.2024 - 06:29:44