Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc

Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc

129058 1 350 0 fit
129058 1 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo vlast­ně nála­dov­níč­ci jsou? „Jsou to malin­cí skřít­ko­vé žijí­cí bez­peč­ně ukry­ti v tajem­ných cestách dět­ských hla­vi­ček a v zákou­tích jejich poko­jí­ků. Mají na sta­ros­ti jejich nála­dy, roz­ho­do­vá­ní, roz­ma­ry, cho­vá­ní a mno­ho dal­ší­ho. Pojďte se se mnou podí­vat na novin­ku Dagmar Medzvecové Kniha skřít­ků nála­dov­níč­ků. Budete nad­še­ní, tak jako já. 

Celkem 33 skřít­ků  nála­dov­níč­ků autor­ka vždy před­sta­ví, jaký je, jak se cho­vá, cha­rak­te­ri­zu­je ho a dále násle­du­je o nich krát­ká pohád­ka. Jaké skřít­ky může­te v této kni­ze potkat? V této pohád­ko­vé kni­ze najde­te mno­ho skřít­ků, kte­ří jsou hod­ní, šikov­ní a pra­co­vi­tí, což je např. Pomocníček kuchtí­ko­vý, Knihánek pro­hlí­ži­vý, Obrázkomil pas­tel­ko­vý či Objímálek lás­ky­pl­ný. Dále také ti nála­dov­níč­ky, kte­ří jsou zlo­bi­ví a nepo­sluš­ní a to je např. Odmlouvačník neu­stá­lý, Mrzutec odmí­ta­vý, Vztekálek vzpur­ný či Lakomníček nene­cha­vý.

Ukázka z kni­hy:

Knihánek pro­hlí­ži­vý kni­ha­mi lis­tu­je, dlou­hý­mi prs­tí­ky řád­ky sle­du­je. V poli­cích plných knih je jako doma. Nechte ho chví­li samot­né­ho, z knih bude na zemi pohro­ma. Místo vlás­ků má roze­vře­nou kni­hu. Ve vět­ru mu na hla­vě tře­pe­ta­jí lis­ty krás­né­ho same­to­vé­ho papí­ru. Jeho tělo je pose­té pís­men­ky a čís­li­ce­mi. Nosí vel­ké kula­té brý­le s čer­ný­mi obrouč­ka­mi, aby mu neu­nik­lo jedi­né pís­men­ko.

Miluje vůni nových knih a rád si v nich pro­hlí­ží obráz­ky. Pokud někdo neu­mí číst, ochot­ně mu pomů­že s vymýš­le­ním zábav­né­ho pří­bě­hu, kte­rý pak může vyprá­vět všem svým blíz­kým. Moc rád uka­zu­je kni­hy svým ply­šo­vým kama­rá­dům.

Vzbuzuje v dětech lás­ku ke kni­hám. Rozvíjí jejich před­sta­vi­vost a láká je k návště­vám kniho­ven.  

Musím říci, že ten­to skří­tek se u mě doma roz­hod­ně zabyd­lel. Knihy milu­ji od malin­ka a doká­žu si před­sta­vit, že se mě ten­to skří­tek hou­pe za krkem a vybí­zí mě k pro­hlí­že­ní a čet­bě knih. Toto je skří­tek, kte­rý mě nej­ví­ce zau­jal a mám s ním urči­tě co do čině­ní.

Celkem 33 pří­bě­hů o skřít­cích nála­dov­níč­cích vás bude bavit.

Tato kni­ha se mě moc líbi­la a bavi­la mě od začát­ku až do kon­ce. Netrpělivě jsem vyhlí­že­la dal­ší pohád­ku a jaké­ho skřít­ka to vlast­ně poznám. Po pře­čte­ní celé kni­hy jsem usou­di­la, že i u nás oprav­du žijí všich­ni jme­no­va­ní skřít­ci. Tuto kni­hu jsem „vyzkou­še­la“ na dětech nejen svých, ale těch škol­ko­vých. Jelikož mají moc rádi kni­hy a vždy se těší, jakou to vlast­ně budu mít v taš­ce, tato je roz­hod­ně nadchla. Rozhodla jsem jim pře­číst pohád­ku O Skřítkovi Sladkomilu lepi­vém, pro­to­že děti měly k odpo­led­ní sva­čin­ce roh­lík s más­lem a mar­me­lá­dou, tak jsem jim o tom­to skřít­ko­vi pře­čet­la. Smály se, že jsou také všech­ny ule­pe­né, ale pře­de­vším před­ško­lá­ci si uvě­do­mi­li, jaké pona­u­če­ní z pohád­ky ply­nu­lo. To že papá­me slad­ké nám způ­so­bí nejen upatla­né ručič­ky, ale také bola­vá bříš­ka, když toho sní­me mno­ho.

Kniha je pře­hled­ná, čte se veli­ce dob­ře. Je dopl­ně­na milý­mi ilu­stra­ce­mi autor­ky. Příběhy jsou krát­ké, ale pouč­né, Věřím, že se k těm­to skřít­kům budu čas­to vra­cet, jeli­kož ve mě zane­cha­ly oprav­du obrov­ský dojem. Střídání nálad, mrzu­tost, vztek, ale i smích, to vše pat­ří k dětem.

Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale pře­de­vším dětem, kte­ré milu­jí skřít­ky.

Dagmar Medzvecová je ilu­strá­tor­ka, kres­líř­ka, spi­so­va­tel­ka a máma dvou hol­či­ček. Svoji tvor­bu věnu­je pře­de­vším dětem. Nechává štět­ce, pas­tel­ky a gra­fic­ké pero utvá­řet fan­task­ní svě­ty plné pohád­ko­vých postav, les­ních víl, skřít­ků, zví­řat a pří­ro­dy.

Malování, kres­le­ní a psa­ní jí baví od dět­ství - nevy­ne­cha­la snad jedi­nou výtvar­nou sou­těž. Přestože je jejím vzdě­lá­ním kni­hov­nic­tví a infor­ma­ti­ka (tomu­to obo­ru se věno­va­la jak na střed­ní, tak vyso­ké ško­le), po něko­li­ka letech prá­ce ve Studijní a vědec­ké knihov­ně Plzeňského kra­je a násled­né prá­ce v sou­kro­mém sek­to­ru se vrá­ti­la ke své nej­vět­ší lás­ce - k pas­tel­kám, štět­cům a psa­cí­mu peru. Spojení knih a obráz­ků je pro ni tou nej­hez­čí mož­nou kom­bi­na­cí a inspi­ra­cí jsou jí její dvě malé dcer­ky. Svými tex­ty a obráz­ky pra­vi­del­ně při­spí­vá do dět­ské­ho časo­pi­su Dráček.

Autor: Dagmar Medzvecová

Ilustrace: Dagmar Medzvecová

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2905-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,45561 s | počet dotazů: 7749 | paměť: 75626 KB. | 13.04.2024 - 15:10:43