Kritiky.cz > Recenze knih > ZLATÁ

ZLATÁ

336274933 894703778467434 8492222684252192963 n
336274933 894703778467434 8492222684252192963 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lhát se nevy­plá­cí a při­krášlo­vat si i tu nejmen­ší lež, to se může pěk­ně vym­stít a obrá­tit pro­ti vám. O tom všem, ale i více, pojed­ná­vá tak tro­chu tem­ná a duchař­ská kni­ha „Zlatá“ od Marissy Meyerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT.  

Kniha začí­ná vyprá­vě­ním mla­dé dív­ky Serildy, kte­rá ráda vyprá­ví stra­ši­del­né pří­běhy pro „své“ děti ze ško­ly, a to tem­ným pří­bě­hem (tak tro­chu z její­ho živo­ta) o tom, jak kdy­si dáv­no pro­kle­lo bož­stvo lží mly­ná­řo­vu dce­ru a obda­ři­lo jí schop­nos­tí spřá­dat fan­tas­tic­ké a kou­zel­né pří­běhy, o nichž jen těž­ko mohl říci, že jsou prav­di­vé. 

„Jenže kaž­dý pří­běh zahr­nu­je pro­ti­kla­dy. Hrdinu a padou­cha. Světlo a tem­no­tu. Požehnání a pro­kle­tí. A mly­nář nevě­děl, že bož­stvo pří­bě­hů je také bož­stvem lží. Božstvem pod­vo­dů. Dítě požeh­na­né tako­vým­to kmo­trem bude navě­ky ozna­če­no nedů­vě­ry­hod­ný­ma oči­ma - bude mít čer­no­čer­né zor­nič­ky se zla­tým stře­dem a osmi zla­tý­mi paprsky. Jako kolo štěs­tě­ny a osu­du. Pokud jste moud­ří, víte, že to je ten  nej­vět­ší pod­vod ze všech. Díky tomu­to podiv­né­mu vzhle­du věděl kaž­dý, kdo dív­ku spat­řil, že při­šla do sty­ku s pra­sta­rou magií. Když vyrůs­ta­la, čas­to ji pode­zí­ra­ví ves­ni­ča­né kvů­li zvlášt­ním očím vyhá­ně­li, a zdá­lo se, že ruku v ruce s ní krá­čí i neštěs­tí. Strašlivé zim­ní bou­ře, žha­vá let­ní sucha. Neúroda a zatou­la­ný doby­tek. A jed­né noci zmi­ze­la bez vysvět­le­ní i její mat­ka. Vina za všech­ny tyto straš­né věci se dala jed­no­du­še sva­lit na zvlášt­ní dítě bez mat­ky a s bezbož­ný­ma oči­ma. ...!“

Jedné tma­vé noci, když se Serilda sna­ži­la pomo­ci dvě­ma pohád­ko­vým bytůstkám, se tak tro­chu dosta­la sama do prů­švi­hu. Lhát a vymýš­let si pří­běhy před Králem duchů a jeho mrtvých lov­ců se jen tak nevy­plá­cí, kord když o sobě pro­hlá­sí­te, že umí­te spřá­dat ze slá­my zla­to. Ostatně vyprá­vět pří­běhy je jako příst zla­to ze slá­my, vytvo­řit z niče­ho něco záři­vé­ho.

To samo­zřej­mě neu­nik­lo pozor­nos­ti Krále duchů, a když už něko­ho on dosta­ne, nerad ho pouš­tí na svo­bo­du. Serilda se tak oci­tá v tem­ném svě­tě plné­ho duchů, pří­zra­ků a mrtvých lov­ců a jejím jedi­ným úko­lem je příst zla­to ze slá­my, jinak kvů­li své­mu lha­ní ji Král duchů zabi­je.

Naštěstí zou­fa­lé a na smrt vydě­še­né Serilde při­chá­zí na pomoc záhad­ný mla­dík, kte­rý kro­mě pomo­ci ji i pad­ne do oka, a postu­pem času zjiš­ťu­je, že ji k němu něco při­ta­hu­je.... ško­da jen, že magie mění­cí slá­mu na zla­to poža­du­je urči­tou cenu..... Co všech­no je Serilda pro záchra­nu své­ho živo­ta ochot­ná obě­to­vat a udě­lat?

Serilda se zača­la více zají­mat o hrad. Chtěla vědět prav­du. Co se doo­prav­dy sta­lo s lid­mi, kte­ří tam kdy­si žili? Proč jejich duše nedo­šly poko­je? A proč si ho Král duchů při­svo­jil jako své úto­čiš­tě a opus­til svůj hrad Gravenstone hlu­bo­ko v Aschenském lese? Chtěla se dozvě­dět o Zlatovi, chlap­ci, co spřá­dat ze slá­my zla­to. Chtěla se dozvě­dět o své mat­ce a měla spous­ty otáz­ky, na kte­ré nezna­la odpo­vě­di. Podaří se jí zís­kat aspoň někte­ré z nich?

Jakými skry­tý­mi tajem­ství­mi jsou opře­de­ny polo­roz­pad­lé hrad­ní zdi? Jakou pra­sta­rou klet­bu musí Serilda zlo­mit, pokud by se chtě­la nadob­ro vyma­nit z tyran­ské vlá­dy Krále duchů a  ukon­čit tak jeho krva­vé „divo­ké hony“?

Jedno je však jis­té, osud kolem ní sta­ho­val smyč­ku a ona vůbec netu­ši­la, jak z ní ven. Moc dob­ře totiž vědě­la, že Králi duchů nikdy neu­nik­ne, pokud se sám neroz­hod­ne nechat ji jít....

„ZLATÁ“ je vel­mi doko­na­le pro­pra­co­va­ný tem­ný pří­běh, do něhož autor­ka skvě­le zakom­po­no­va­la útrž­ky nejen z his­to­rie, ale i samot­né­ho pát­rá­ní hlav­ní hrdin­ky. Zápletka je skvě­le posta­ve­ná a díky neu­stá­lé­mu napě­tí udr­žu­je své čte­ná­ře stá­le ve stře­hu.

Ze všech strá­nek na vás sálá tajem­ná a tak troš­ku stra­ši­del­ná magie, zlo­du­cho­vé, pří­zra­ky a ducho­vé. Samozřejmě nechy­bí ani detail­ní popis ponuré­ho pro­stře­dí a atmo­sfé­ry, díky kte­ré­mu si doká­že­te živě vše před­sta­vit, a mož­ná pro­to vás pak i více mra­zí....

Moc se mi líbi­lo doko­na­le popsa­né pro­stře­dí stra­ši­del­né­ho hra­du a jeho jed­not­li­vých oby­va­tel, ať už to byly nad­při­ro­ze­né posta­vy, ducho­vé, padou­ši, ale i jed­not­li­vé záha­dy, oby­va­te­lé z ves­ni­ček a okol­ní pro­stře­dí.

Pokud se chce­te začíst do zají­ma­vé­ho a tajem­né­ho pří­bě­hu, kte­rý je napí­na­vý až do samot­né­ho kon­ce, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Zlatá“. Jediné minus za mě je asi to, že závěr kni­hy zůstal ote­vře­ný a bude­me si tak muset počkat na vol­né pokra­čo­vá­ní, abychom zjis­ti­li, jak to vlast­ně všech­no dopadlo....

„Ale když při­jde na sta­ré dob­ré vyprá­vě­ní pří­bě­hů, potře­bu­ješ tem­no­tu, abys lépe oce­nil svět­lo.“

ZLATÁ

Napsala: Marissa Meyerová

Překlad: Petra Jelínková Babuláková

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Praha, 2023

První vydá­ní

Počet stran: 416

ISBN: 978-80-252-5257-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09331 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72031 KB. | 21.02.2024 - 17:22:38