Kritiky.cz > Recenze knih > DOPIS Z MNICHOVA

DOPIS Z MNICHOVA

439236267 10223531477107153 1370977302928250816 n
439236267 10223531477107153 1370977302928250816 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova. 

Tato kni­ha si mě hned na prv­ní pohled zís­ka­la svou obál­kou, kte­rá zachy­cu­je pro­stře­dí, v němž se samot­ný kri­mi román ode­hrá­vá tj. sta­rý dům v malé odleh­lé ves­ni­ci v západ­ní čás­ti švéd­ských jeh­lič­na­tých lesů, napros­to vysti­hu­jí­cí ponu­rou atmo­sfé­ru covi­do­vé doby plné šedi, nejis­to­ty, záka­zů a nesmy­sl­ných naří­ze­ní.

Samotný děj kni­hy se začí­ná roz­bí­hat v oka­mži­ku, kdy zná­mý malíř Ludvig Rute pozve své tři mlad­ší sou­ro­zen­ce na vánoč­ní svát­ky do honos­né­ho domu poblíž hra­nic s Norskem, jež si vypůj­čil od své­ho blíz­ké­ho pří­te­le.

Nic by na tom neby­lo podiv­né­ho, kdy­by však tato rodi­na fun­go­va­la tak jak má. Ovšem tito sou­ro­zen­ci se pohro­ma­dě nevi­dě­li bez­má­la pět­a­dva­cet let a po všech těch letech, kdy žili navíc i dale­ko od sebe, jejich vzá­jem­né kon­tak­ty nestá­ly vůbec za řeč.

A nyní po těch letech, kdy je Ludvig těž­ce nemoc­ný, umí­rá a nezbý­vá mu již moc času, shro­máž­dil tuto bizar­ní rodin­nou sešlost za úče­lem zno­vushle­dá­ní či poká­ní, nebo je nao­pak v sáz­ce vidi­na tuč­né­ho dědic­tví a změ­na závě­ti? Proč je toto setká­ní sou­ro­zen­ců pro Ludviga tak důle­ži­té?

„Mezi Ludvigem a jeho sou­ro­zen­ci bylo něco nevy­ře­še­né­ho a on to chtěl dát do pořád­ku, pova­žo­val to za napros­to nezbyt­né. Myslím, že asi nepři­pouš­těl dis­ku­si a komen­tá­ře, nej­spíš na ně nalé­hal, aby mu vyho­vě­li.“

Zdá se, že viní­kem je jakési rodin­né tajem­ství, jež bylo před pět­a­dva­ce­ti lety zako­pá­no na slav­nos­ti Slunovratu a nyní se dere o Vánocích poma­lu a jis­tě na povrch. Tajemství, pro kte­ré se někte­ří neští­tí i vraž­dit... a mrt­ví při­bý­va­jí.

Vyšetřování toho­to zapekli­té­ho pří­pa­du se ují­má zku­še­ný komi­sař Gunnar Barbarotti spo­lu se svo­jí part­ner­kou Evou Backmanovou. Prostřednictvím jich máme mož­nost nahléd­nout pod poklič­ku samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní, sesta­vo­vá­ní pomy­sl­né­ho okru­hu pode­zře­lých, jed­not­li­vých výslechů, roz­ho­vo­rů a úvah mezi Gunnarem a Evou, a hlav­ně sklá­dá­ní jed­not­li­vých indi­cií dohro­ma­dy.

Ve vzdu­chu však stá­le visí otáz­ka: Opravdu vraž­dil někte­rý z čle­nů rodi­ny, nebo někdo jiný? Bylo moti­vem dědic­tví, a nebo je v sáz­ce mno­hem víc? Nevyřešená zále­ži­tost? Dávné tem­né tajem­ství rodi­ny? .... Může jeden dopis z Mnichova vnést koneč­ně svět­lo do celé­ho pří­pa­du a odha­lit viní­ka?

„Život se vyjas­ní až v zrca­dle smr­ti. A když ne smr­ti, tak nemo­ci. Někdo by se mohl zeptat: Proč? Proč potře­bu­je­me tmu, abychom vidě­li svět­lo?“

Dopis z Mnichova je kni­ha, kte­rá si vás zís­ká nejen pro skvě­le pro­pra­co­va­nou a důmy­sl­nou záplet­ku celé­ho pří­bě­hu, ale i pro myš­len­ko­vé pocho­dy jed­not­li­vých postav, roz­sáh­lé roz­ho­vo­ry mezi nimi a neko­neč­né výsle­chy, díky nímž se může­te stát sou­čás­tí vyšet­řo­va­cí­ho týmu a poku­sit se odha­lit vra­ha.

Kniha je roz­dě­le­na do 8 čás­tí s pře­hled­ným uspo­řá­dá­ním do jed­not­li­vých kapi­tol. Šest čás­tí kni­hy zahr­nu­je časo­vý úsek od 22. pro­sin­ce 2020 do až úno­ra 2021, v nichž se věnu­je udá­los­tem, jež před­chá­ze­li vraž­dě den po Štědrém veče­ru a popi­su násled­né­ho vyšet­řo­vá­ní. Naopak dvě zbý­va­jí­cí čás­ti se vra­cí zpět do minu­los­ti k udá­los­tem z červ­na roku 1995.

Čtení této kníž­ky jsem si si uží­va­la od prv­ní do posled­ní strán­ky, a ráda se k ní zno­vu vrá­tím. Je to napí­na­vé čte­ní, kde o pře­kva­pe­ní není nou­ze. 

O auto­ro­vi:

Haken Nesser (*1950, Švédsko) je autor neza­mě­ni­tel­né sever­ské kri­mi pró­zy. Po uni­ver­zit­ním stu­diu, kdy se ori­en­to­val pře­de­vším na skan­di­náv­ské jazy­ky, ang­lič­ti­nu, lite­ra­tu­ru, his­to­rii a filo­zo­fii, pra­co­val dlou­ho jako uči­tel. Prózu pub­li­ku­je od roku 1988, jeho detek­tiv­ní pří­běhy zazna­me­na­ly řadu význam­ných úspě­chů (mj. tři­krát zís­ka­ly cenu za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku) a byly vydá­ny ve více než 25 zemích.

Nesser doká­zal vytvo­řit neo­by­čej­ně živé posta­vy detek­ti­va Van Veeterena a inspek­to­ra Barbarottiho, kte­ří se pohy­bu­jí v pre­ciz­ně zachy­ce­ném pro­stře­dí, inspi­ro­va­ném zejmé­na švéd­ský­mi, nizo­zem­ský­mi, němec­ký­mi a pol­ský­mi reá­li­e­mi. Po něko­li­ka letech v Londýně a New Yorku žije Hakan Nesser s ženou a dět­mi stří­da­vě ve Stockholmu a na Gotlandu a je úspěš­ným spi­so­va­te­lem na vol­né noze. 

Dopis z Mnichova

Autor: Hakan Nesser

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Brno, 2024

Vydání prv­ní

Počet stran: 334

ISBN: 978-80-279-1296-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Panenka – je původcem všeho zla?24. července 2022 Panenka – je původcem všeho zla? Již popáté se na scéně objevuje dvojice detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja a tentokrát příběh začíná odpudivou panenkou, kterou jakožto úlovek z moře si vezme domů malá Rosa. […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66198 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72341 KB. | 20.05.2024 - 05:16:51