Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Kouzelná Beruška a Černý kocour S6: Nový školní rok plný tajemství a emocí

Kouzelná Beruška a Černý kocour S6: Nový školní rok plný tajemství a emocí

Photo © Disney Channel
Photo © Disney Channel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fanoušci seri­á­lu Miraculous Ladybug  (Kouzelná Beruška a Černý kocour) se mohou těšit na dal­ší vzru­šu­jí­cí sezó­nu, neboť ofi­ci­ál­ní synop­se šes­té série byla koneč­ně odha­le­na. Beruška a Černý Kocour se vra­ce­jí, a ten­to­krát mají před sebou nové výzvy a nebez­pe­čí.

Hlavním stře­dem pozor­nos­ti této sezó­ny bude nový nepří­tel, tajem­ný, zne­po­ko­ji­vý a zdán­li­vě nepo­la­pi­tel­ný. Co je však ješ­tě zají­ma­věj­ší, je to, že ten­to nový nepří­tel je něja­kým způ­so­bem blíz­ký samot­ným hrdi­nům. Beruška a Černý Kocour budou muset čelit hroz­bě, kte­rá je záhad­ně spo­je­na s jejich osob­ním živo­tem, a tato hroz­ba se může skrý­vat téměř kde­ko­liv. Jejich schop­nos­ti a odva­ha budou posta­ve­ny na tvr­dou zkouš­ku, když budou čelit tomu­to nové­mu tajem­ství.

Ale to není jedi­né tajem­ství, kte­ré se v šes­té sérii odha­lu­je. Marinette a Adrien, kte­ří jsou záro­veň Beruškou a Černým Kocourem, se ocit­nou v situ­a­ci, kdy jsou ke sobě blíž než kdy jin­dy. Jejich vztah se bude vyví­jet, ale jejich kaž­do­den­ní život bude kom­pli­ko­va­ný tím, že si stá­le nejsou vědo­mi toho, kdo jsou jejich sku­teč­né super­hr­din­ské pro­tějš­ky. Toto tajem­ství jim bude stá­le uni­kat, a to i přes jejich blíz­ký vztah.

Série se ode­hrá­vá v novém a pří­klad­ně zele­ném Paříži, což je důsled­kem revo­luč­ní­ho pří­stu­pu ke zpra­co­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí. Toto nové pro­stře­dí při­dá­vá dal­ší vrst­vu zají­ma­vos­ti k pří­bě­hu a ote­ví­rá dve­ře pro nové pří­le­ži­tos­ti a záplet­ky. Marinette a Adrien navíc budou stu­do­vat na nové ško­le, kte­rá je nato­lik revo­luč­ní, jako sami hrdi­no­vé. Nové pro­stře­dí a noví spo­lu­žá­ci zna­me­na­jí nové vzta­hy a nové pří­le­ži­tos­ti pro roz­voj postav.

S šes­tou sérií Miraculous Ladybug mohou fanouš­ci oče­ká­vat vzru­šu­jí­cí a napí­na­vý škol­ní rok, plný emo­cí a odha­le­ní. Hrdinové se ocit­nou na kři­žo­vat­ce mezi svý­mi osob­ní­mi živo­ty a povin­nost­mi super­hr­di­nů, a to sli­bu­je spous­tu napí­na­vých momen­tů a pře­kva­pe­ní.

Zatímco fanouš­ci budou nad­še­ní z nových dob­ro­druž­ství Berušky a Černého Kocoura, budou také dou­fat, že se jim koneč­ně odha­lí jejich tajem­ství a že se jim poda­ří vyře­šit záha­du své­ho nové­ho nepří­te­le. Miraculous Ladybug S6 sli­bu­je být neza­po­me­nu­tel­nou sérií, kte­rá nás zave­de na nové úrov­ně vzru­še­ní a napě­tí.


Zdroj: Instagram: tales_of_ladybug_chatnoir


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46007 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72441 KB. | 19.05.2024 - 18:41:41