Kritiky.cz > Recenze knih > Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu

Náhodou- zimní romance o přátelství, nenávisti i basketu

a10130f0007446 nahodou 2d
a10130f0007446 nahodou 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi zim­ní pří­běhy? Chcete si pře­číst na prv­ní pohled pohád­ku, na dru­hý pohled vel­mi sil­ný pří­běh? Petra Martišková je autor­kou kni­hy Náhodou. Musím říci, že oprav­du náho­dou se mně její kni­ha dosta­la do ruky a měla jsem mož­nost si ji pře­číst. Zde je moje recen­ze a názor na tuto kni­hu. Musím říci, že se moc poved­la a roz­hod­ně to nebu­de posled­ní kni­ha, kte­rou si chci od této autor­ky pře­číst. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Elena a Nathan. Oba vyso­ko­ško­lá­ci. On bas­ket­ba­lis­ta. Ona prin­cez­na z boha­té rodi­ny. Na prv­ní pohled oba z růz­ných spo­le­čen­ských vrs­tev. On nesná­ší její luxus­ní domov, slu­žeb­nic­tvo a ochran­ku. On pro ni zna­me­ná bura­na, kte­rý nic neu­mí. Jednoho dne se jim ces­ty spo­jí. Nathan ji má dělat ochran­ku na uni­ver­zi­tě. Vzájemná nevra­ži­vost v nich nako­nec pře­ros­te v lás­ku, ale jen do té doby, než Elena zjis­tí, proč si jej její otec najal? Co pojí jejich otce dohro­ma­dy? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do této báječ­né zim­ní roman­ce o přá­tel­ství, nená­vis­ti, bas­ke­tu i prin­ceznách.

Román se mně moc líbil zau­jal mě od prv­ní stra­ny. Na prv­ní pohled jed­no­du­chá záplet­ka se pro­mě­ní v zají­ma­vou sho­du náhod a pří­běh nabe­re na obrát­kách. Kniha se čte vel­mi dob­ře, poba­ví a záro­veň vám umož­ní se zamys­let nad tím, že i to pozlát­ko boha­tých není vůbec jed­no­du­ché a při­ná­ší řadu potí­ží. Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Petry Martiškové, také těm, co mají rádi zim­ní roman­ce, nejen o lás­ce. Celkem 26 kapi­tol, 352 stran zakon­če­né epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky vás chyt­ne za srd­ce. Kapitoly stří­da­vě vyprá­ví Elena, stří­da­vě Nathan,což si mys­lím, že vás bude bavit. Mě roz­hod­ně, jeli­kož pohled na stej­nou věc muže a ženy  je roz­díl­ný. Taktéž vyprá­vě­ní z pro­stře­dí bas­ket­ba­lu vás roz­hod­ně zaujme.

Ukázka z kni­hy:

„Bavíš se?“

„Poslední týden ani ne, “ ušklí­bl se.

„Tak proč to neza­ba­líš? Ukaž, jakej jsi tvrďák, zahoď kari­é­ru a vykaš­li se tady na to.

„Věř mi, že jedi­ná věc, po kte­rý tou­žím, je vypad­nout z toho­hle pří­šer­ný­ho bará­ku a nikdy se sem nevrá­tit,“ ozná­mil mi ledo­vě a zve­dl se, aby po sobě ukli­dil prázd­ný hrnek. Sledoval jsem ho, jak pře­chá­zí přes kuchyň a otví­rá myč­ku.

„Proč to neu­dě­láš? Nemáš na to kou­le?

„Dal jsem své slo­vo.“

„Pche, jako by tvo­je slo­vo něco znamenalo,„ryla jsem do něj a sama sebe nepo­zná­va­la. Tohle jsem neby­la já. Takhle se k lidem nor­mál­ně necho­vám, ale Nathan ve mně vzbu­zo­val tou­hu mu ublí­žit. Zakroutit mu krkem.

Střelil po mně naštva­ným pohle­dem, jedi­ným trh­nu­tím zavřel myč­ku a pře­ko­nal vzdá­le­nost, kte­rá nás od sebe děli­la. Zastavil se tak blíz­ko u mě, že jsem cíti­la hor­ko, kte­ré sála­lo z jeho těla.

„Neprovokuj mě, prin­cez­no. Věř mi,tohle nechceš!“

V jeho hla­se zně­lo jas­né varo­vá­ní. Na mě však nepla­ti­lo.

Naštvaně jsem sje­la ze své židle a posta­vi­la se k němu čelem.

Pravda, muse­la jsem pořád­ně zaklo­nit hla­vu, abych mu vidě­la do obli­če­je, ale nehod­la­la jsem se nechat zastra­šit.

„Aha. A co přes­ně teda chci, pane Vímotoběvšechnoikdyžtevůbeneznám?“

Nathan neod­po­vě­děl.

Několik slov u autor­ce:

Petra Martišková se naro­di­la v roce 1977 v Chomutově. Vystudovala gym­ná­zi­um v Kadani a nástav­bo­vé stu­di­um obchod­ní aka­de­mie. Věnuje se účet­nic­tví, pra­co­va­la jako redak­tor­ka inter­ne­to­vých maga­zí­nů pro ženy.
Příběhy a kníž­ky milu­je od své­ho dět­ství. Přečetla téměř celou kni­hov­nu, a když už měla pocit, že nemá co dál číst, zača­la si osno­vat v hla­vě pří­běhy své vlast­ní. Odtud už byl jen krů­ček k tomu, aby je hodi­la na papír. Ty prv­ní, nezra­lé a nevin­né, psa­né na starém psa­cím stro­ji, kte­rý byl vysně­ným dár­kem od rodi­čů a kte­rý mého bra­t­ra dová­děl k šílen­ství, má scho­va­né dodnes.
Odhodlat se k tomu, aby zku­si­la své kníž­ky poslat do nakla­da­tel­ství, ji stá­lo nema­lé úsi­lí. Nakonec to, díky své­mu man­že­lo­vi, udě­la­la a v roce 2006 vyda­la svou prv­ní kníž­ku pod jmé­nem Petra Makoliová. Za rok násle­do­va­la dru­há s názvem Letní vzpla­nu­tí. V roce 2009 vyšla kni­ha Láska z kon­ce svě­ta a v roce 2010 pak dvě novin­ky Zůstaň se mnou, lás­ko a Nikdy neří­kej nikdy. Obě vyšly již pod jejím novým jmé­nem Petra Martišková (nejen v kníž­kách je spous­ta život­ních zvra­tů.

Autorka: Petra Martišková

Ilustrace: Barbora Žižková

Žánr: YA roman­ti­ka

Vydáno: 2023,  Nakladatelství COOBOO ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná

ISBN: 978-80-7661-819-0

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44216 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72093 KB. | 24.04.2024 - 01:43:46