Kritiky.cz > Profily osob > Adam Sandler

Adam Sandler

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂

Adam Sandler

 „Nejsem pří­liš hez­ký, chyt­rý ani talen­to­va­ný, ale přes­to jsem mul­ti­mi­li­o­nář,“ říká o sobě herec Adam Sandler, kte­rý po baka­lář­ském stu­diu na newy­or­ské uni­ver­zi­tě (kte­rou úspěš­ně dokon­čil – a pro něko­ho mož­ná i pře­kva­pi­vě) jed­no­ho dne roku 1983 z donu­ce­ní své­ho bra­t­ra vyle­zl na pódi­um v baru a začal ze sebe dělat imbe­ci­la – což mu šlo vel­mi dob­ře a vydr­že­lo mu to celých sedm let.Sedm let, v jejichž prů­bě­hu si zahrál ve třech epi­zo­dách sit­co­mu Cosby Show a na jejichž sklon­ku byl obje­ven Dennisem Millerem, kte­rý Sandlera naver­bo­val do popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du Saturday Night Live Show.

 Tam zpo­čát­ku půso­bil spí­še jako scé­náris­ta a nahrá­vač, ale postup­ně se díky posta­vě Opera Mana (ital­ský pěvec, kte­rý ve svých ári­e­mi shr­no­val dění minu­lé­ho týd­ne) nebo růz­ným imi­ta­cím Bruce Springsteena a Axla Rose dostal až do popře­dí této veli­ce popu­lár­ní show.A odtam­tud až na stří­br­né plát­no, kde debu­to­val v Šišounech v New Yorku po boku býva­lé­ho tahou­na Saturday Night Live Show Dana Aykroayda.

 Pokračoval v kome­dii Steva Martina Blázni a polob­láz­ni a prv­ní nej­vý­raz­něj­ší rolí se pro něj pak stal rocko­vý zpě­vák Pip, kte­rý v kome­dii Rockeři se svý­mi dvě­ma kama­rá­dy pře­pad­ne míst­ní rádio a nutí jeho osa­zen­stvo, aby do éte­ru vypus­ti­li jejich demo nahrávky.Po úspě­chu s Rockery se Sandler pus­til do své vlast­ní tvor­by a s kama­rá­dem ze ško­ly – Timem Herlihym – napsal kome­dii o idi­o­to­vi Billy Madisonovi, kte­rý musí na rych­lov­ku vystu­do­vat zno­vu základ­ní a střed­ní ško­lu a doká­zat tak své­mu otci, že je schop­ný vést rodin­ný ponik.Snímek nato­če­ný za pra­chbíd­ný roz­po­čet se v ame­ric­kých kinech cel­kem sluš­ně pro­sa­dil – navíc malou roli si ve fil­mu zahrál i Steve Buscemi (Sandlerův „zná­mý“ z Rockerů), kte­rý se od té doby obje­vo­val sko­ro ve všech ostat­ních Sandlerových fil­mech.

 Dále pak pokra­čo­val (dal­ší) autor­skou kome­dií Rivalové o neú­spěš­ném ama­tér­ském hoke­jis­to­vi, kte­rý musí rych­le vydě­lat pení­ze na odkou­pe­ní babič­či­na domu (kte­rá pár desí­tek let nepla­ti­la účty…).A pro­to­že mu hokej moc nejde, vrh­ne se na golf, kde se brzy sta­ne oprav­do­vým rebelem…Menší roli sadis­tic­ké­ho pečo­va­te­le v domo­vě důchod­ců si zde zahrál Ben Stiller – ale to jen tak mimochodem!Snímek zazna­me­nal ješ­tě mno­hem vět­ší úspěch než Billy Madison a tak si Sandler po neú­spě­chu s akč­ní kome­dií (ale dobrou 🙂 Střelený zalo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Happy Madison (sklou­be­ní názvu jeho fil­mů Billy Madison a Rivalové – v ori­gi­ná­le pojme­no­va­ní Happy Gilmore) a začal si psát a hrát v řadě dal­ších sním­ků.

 Prvním z nich byla roman­tic­ká kome­die Píseň pro nevěs­tu, ve kte­ré se Sandler zami­lu­je do Drew Barrymore.Snímek se stal divác­kým hitem, nicmé­ně ješ­tě dvoj­ná­so­bek jeho tržeb vydě­la­la napros­to debil­ní kome­die Vodonoš.Ta vyprá­ví o jed­na­tři­ce­ti­le­tém pani­co­vi Bobbym, kte­rý je díky domi­nant­ní výcho­vě své mat­ky poně­kud zao­sta­lý a při­ži­vu­je se tím, že dělá „water­boye“ – tedy chla­pí­ka, kte­rý roz­ná­ší nápo­je hrá­čům ame­ric­ké­ho fot­ba­lu v prů­bě­hu zápasu.Je ovšem vyho­zen a tak se vnu­tí tre­né­ro­vi men­ší­ho ves­nic­ké­ho týmu, kde brzy začne dělat kari­é­ru jako fotbalista…Ačkoliv je tedy pří­běh okou­ka­ný jako nemě­ně­ný bill­bo­ard na výpa­dov­ce z Prahy, peně­žen­ky divá­ků si ces­tu do kin našli vel­mi lehce.Film ode­šel s trž­ba­mi 160 mili­ó­nů dolla­rů a divá­ci s jed­no­du­chým posel­stvím, že jak­ko­liv jste hlou­pí nebo ošk­li­ví, stá­le máte šan­ci a zít­ra už tře­ba bude­te hvězdou.

 Jakousi Sandlerovskou drs­něj­ší ver­zí naše­ho Kolji byl Velký táta, kte­rý vyprá­ví a flá­ka­či a neú­spěš­né­mu práv­ní­ko­vi, kte­rý se musí dočas­ně posta­rat a malé­ho syn­ka své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le – což jemu samot­né­mu dělá poměr­ně vel­ké pro­blémy, pro­to­že ani on sám ješ­tě pořád­ně nedospěl.A výsle­dek – 163 mili­ó­ny v kap­sič­ce Sandlerových producentů.A po Vodonošovi doce­la výraz­né zlep­še­ní – dokon­ce tu už jeden poměr­ně kul­tov­ní fórek v závě­ru fil­mů a Steve Buscemi v roli homelesáka.Mimochodem je tu posta­va míst­ní­ho opil­ce Herlihyho, jehož jmé­nem Sandler nará­ží na spolu-scenáristu všech jeho sním­ku, již zmí­ně­né­ho Tima Herlihyho.

 Nápad na dal­ší sní­mek dostal Sandler ve chví­li, kdy sle­do­val sata­nis­tic­ký thriller Angel Heart.A vzni­kl z toho Malý Nicky – Satan Junior, ve kte­rém se Sandler v roli Nickyho, Satanova syna (Harvey Keitel), musí vyjít z pek­la na Zem a zachrá­nit ji před „peklem na zemi“, kte­ré se sna­ží zpro­voznit jeho bra­tr (Rhys Ifans).Tentokrát ale neměl sní­mek tak main­stre­a­mo­vý pří­běh jako kdy­ko­liv před tím a v ame­ric­kých kinech moc nevidělal.Sandlera si ale výraz­ně povši­ml Quentin Tarantino (ve fil­mu hra­je roli sle­pé­ho kaza­te­le), kte­rý mu nabí­dl roli v jakési nověj­ší ver­zi Tuctu špi­nav­ců a P.T. Anderson se přihnal s nabíd­kou na dra­ma o zkra­cho­va­lém maji­te­li ero­tic­ké tele­fon­ní lin­ky.

 Zatím jeho posled­ní dokon­če­ný sní­mek je Mr.Deeds – náhod­ný mili­o­nář je doce­la dobrý.Je to sní­mek, roz­je­tý na kla­sic­ké šab­lo­ně san­dle­rov­ských sním­ků, jak oby­čej­ný pros­ťá­ček ke štěs­tí a lás­ce přišel.Sandler si teď dokon­ce mohl dovo­lit obsa­dit hvězdy a tak po jeho boku vystu­pu­je krás­ka Winona Ryder a v dal­ších rolích tře­ba Peter Gallagher (Americký krá­sa), Jon Turturro (Hráči) a samo­zřej­mě Steve Buscemi.Snímek je mimo­cho­dem rema­kem Caprovy Úžasné udá­los­ti z roku 1936…

 Mimochodem bych měl zmí­nit i to, že nej­vět­ším Sandelrovým vzo­rem byl komik Rodney Dangerfield (malá role v Takových nor­mál­ních zabi­já­cích), kte­rý byl ame­ric­ký­mi kri­ti­ky ozna­čen za nej­hor­ší­ho komi­ka na jejich kontinentu.Mimochodem kri­ti­ci nejsou pří­liš sho­ví­va­ví ani k Sandlerovým fil­mům a ani Sandlerovi samot­né­mu, ale jak doka­zu­jí trž­by jeho fil­mů, lidé v tom­to pří­pa­dě na kri­ti­ky kaš­lou a cho­dí se do kina jed­no­du­še, ale efek­tiv­ně poba­vit.
 
 A ješ­tě jed­nou mimo­cho­dem: Sandler vždy pra­cu­je se svý­mi kama­rá­dy ze ško­ly – což se mu zřej­mě vyplácí.Tim Herlihy, jak jsem se již zmí­nil pokaž­dé se Sandlerem pra­cu­je na scé­ná­ři, Dinnis Dugan reží­ro­val jeho Rivaly a vel­ké­ho tátu, Frank Coraci zase Píseň pro nevěs­tu a Vodonoše a Steven Brill jeho dva posled­ní sním­ky – Malého Nickyho a Deedse.A na post hudeb­ní­ho skla­da­te­le pra­vi­del­ně dosa­zu­je dal­ší­ho kama­rá­da – Tedda Castelluccihi.Mimo jiné Sandler svo­jí pro­du­cent­skou zášti­tou zvý­raz­nil např. her­ce Roba Schneidera (Suzanin plán, Kontraband), kte­ré­mu pro­du­ko­val Deuce Bigalowa a Zvíře a nedáv­no jste na videu moh­li vidět sní­mek Špinavého Joa, kte­rý Sandler tak­též pro­du­ko­val a kte­rý byl prv­ní vel­kou rolí Dana Carveye.

 I přes­to bych rád zdů­raz­nil, že Sandler je spí­še než dob­rým her­cem, vyni­ka­jí­cím obchod­ní­kem, kte­rý na sobě doká­zal vydě­lat hro­ma­du peněz.A kdo by mu to nepřál…I vy už tře­ba zít­ra bude­te hvězdou :))

Jakub Ďuraško ( moviejd@seznam.cz ) 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37493 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72086 KB. | 25.04.2024 - 16:47:19