Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Životní trefa – na koš přímo od srdce

Životní trefa – na koš přímo od srdce

Photo © Scott Yamano / Netflix
Photo © Scott Yamano / Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Adama Sandlera nej­spíš zná­te jako komi­ka z pro­s­to­du­chých a čas­to až otrav­ných kome­dií. Podobně ho vní­má i Filmfanatic, jen­že posled­ní dobou si znač­ně poupra­vu­je názor. Sandler totiž stá­le točí nená­roč­né kome­die pro Netflix, ale na stej­né stre­a­mo­va­cí plat­for­mě se občas uká­že i ve váž­né roli. A pří­jem­ně pře­kva­pu­je.

POSLEDNÍ BASKETBALOVÝ SKAUT
Pokud jste ješ­tě nevi­dě­li jeho Drahokam, tak roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji a dnes vám mile rád před­sta­vím i Sandlerovu dal­ší dospě­lou lát­ku. Životní tre­fa je pří­bě­hem bas­ket­ba­lo­vé­ho skau­ta, kte­ré­mu se celý život lepí smů­la na paty. Vše by mohl změ­nit objev mimo­řád­ně talen­to­va­né­ho ple­je­ra, jehož se Sandler poku­sí do NBA dostat i přes nesou­hlas své­ho zaměst­na­va­te­le – klu­bu Philadelphia 76ers.

ŽIVOTNÍ FORMA
Adam Sandler herec­ky vyzrál. Řada jeho vrs­tev­ní­ků na sta­rá kole­na stag­nu­je, ale on pro­ží­vá zřej­mě nej­lep­ší obdo­bí své kari­é­ry a já těž­ko věřím tomu, co teď napíšu. Těším se na jeho dal­ší fil­my! Životní tre­fa sice nepři­chá­zí s ničím novým, zato jde smě­rem k divá­ko­vi se srd­cem na dla­ni. Na fil­mu je zkrát­ka vidět, že Sandler bas­ket­bal oprav­du milu­je. Do desí­tek men­ších rolí byly obsa­ze­ny hvězdy NBA a vše tak půso­bí maxi­mál­ně auten­tic­ky.

BASKETBALOVÉ VYZNÁNÍ
Životní tre­fa při­ná­ší nauč­ný vhled do živo­ta bas­ket­ba­lo­vé­ho skau­ta, poza­dí draf­tu i fun­go­vá­ní celé orga­ni­za­ce. Basketbal u nás roz­hod­ně není nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tem, ale ten­to film, stej­ně jako tře­ba Jordanovo Poslední před­sta­ve­ní, popu­la­ri­tě klá­ní pod dvě­ma koši jed­no­znač­ně pomá­há.

Pro milov­ní­ky spor­tov­ních fil­mů bude Životní tre­fa podí­va­nou bez pře­kva­pe­ní, nicmé­ně kaž­dé­mu divá­ko­vi navo­dí dobrou nála­du. Filmy od Netflixu čas­to nechvá­lím, tak­že jsem rád, že tady mohu udě­lat výjim­ku a Sandlerovo bas­ket­ba­lo­vé vyzná­ní vře­le dopo­ru­čit. Dejte si ho!


Podívejte se na hodnocení Životní trefa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09775 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71905 KB. | 22.07.2024 - 17:08:37