Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson.

Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson.

Opili
Opili
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesmělý sta­rý mlá­de­nec Barry Egan (Adam Sandler), kte­rý je maji­te­lem pro­dej­ny čis­tí­cích zvo­nů, je podi­vín a občas ho popad­ne záchvat vzte­ku. Není divu - má sedm sester, kte­ré ho neu­stá­le zatě­žu­jí svý­mi pro­blémy, a nej­spíš prá­vě pro­to zůstá­vá sám. Pak se však před jeho kan­ce­lá­ří obje­ví sym­pa­tic­ká nezná­má Lena (Emily Watsonová). Požádá ho, aby se posta­ral o její roz­bi­té auto, a toto náhod­né setká­ní je prv­ním kro­kem na roman­tic­ké ces­tě za lás­kou.

Co se sta­ne když se spo­jí reži­sér a sce­náris­ta Paul Thomas Anderson, herec­ké duo Adam Sandler a Emily Watson, kame­ra­man Robert Elswit a soun­d­track Jona Briona? Vznikne jeden z nej­krás­něj­ších roman­tic­kých fil­mů všech dob!

Především v posled­ní době se mlu­ví o výko­nu Adama Sandlera ve sním­ku Drahokam, kte­rý uká­zal, že mu váž­něj­ší polo­ha nedě­lá pro­blém. Mnoha lidí ale zapo­mí­ná nebo rov­nou neví, že ze Sandlera doká­zal maxi­mum ve váž­né roli vytě­žit už Paul Thomas Anderson o 18 let dří­ve. PTA v podo­bě Opilí lás­kou nato­čil jeden z nej­ná­pa­di­těj­ších roman­tic­kých fil­mů všech dob, kte­rý doká­že doko­na­le pen­dlo­vat mezi odleh­če­něj­ší a váž­něj­ší polo­hou a také je záro­veň nejen vel­mi ply­nu­lý ale vlast­ně i hod­ně rych­lý. Anderson zde vyu­ží­vá vel­mi výraz­ně lens fla­ry (pře­ko­nat ho v tako­vé míře může už jen J. J. Abrams) a prá­vě ty vel­mi sil­ně pomá­ha­jí výraz­né vizu­ál­ní strán­ce a je do detai­lů vypipla­né fil­mo­vé dílo.

PTA zde vytvo­řil zají­ma­vé­ho pro­ta­go­nis­tu, kte­rý je v Sandlerově podá­ní vel­mi výraz­ný a pře­de­vším zde Sandler měl šan­ci zahrát něco co obvykle nehra­je. Většina před­cho­zích či nad­chá­ze­jí­cích Sandlerových kome­dií jako Velký táta, Mr. Deeds, 50x a stá­lé por­vé nebo Trestná lavi­ce totiž Sandlera před­sta­vi­li v podo­bě cha­risma­tic­kých a sebe­vě­do­mých fra­jír­ků, zatím­co zde je Sandlerův Barry Egan více­mé­ně vel­mi uza­vře­ný podi­vín se sil­ný­mi výbuchy vzte­ku při kte­rém je schop­ný roz­mlá­tit vše kolem sebe. Jeho roman­tic­ký vztah s posta­vou Leny v podá­ní Emmy Watson je poté ukáz­kou napros­to výbor­ně budo­va­né­ho roman­tic­ké­ho páru a to pře­de­vším pro­to, že se Sandlerovi a Watsonové se dá vel­mi snad­no uvě­řit, že k sobě tíh­nou. I z posta­vy Barryho se časem více­mé­ně stá­vá nový člo­věk, vše ale není tak snad­né jak se zdá i pro­to, že se Barry před­tím zamo­tá do jed­no­ho pro­blé­mu s láka­vou nabíd­kou flir­to­vá­ní po tele­fo­nu za kte­rým sto­jí hlav­ní padouch v podá­ní Andersonova dvor­ní­ho her­ce Philipa Seymoura Hoffmana, kte­rý zde nemá zas tak výraz­ný cha­rak­ter, přes­to i zde ale Hoffman ze své rolič­ky dostá­vá všech­no a doka­zu­je, že je jed­ním z těch zesnu­lých her­ců, kte­ří Hollywoodu nej­víc chy­bí.

V rám­ci ška­tu­lek roman­tic­kých fil­mů je Opilí lás­kou těž­ko zařa­di­tel­ný a i v tom tkví jeho krá­sa. Nejde totiž o typic­ký roman­tic­ký film a dá se snad­no pocho­pit když zrov­na zde Andersonův pří­stup všem nevy­ho­ví. Anderson i zde ale doka­zu­je své sil­né sce­náris­tic­ké a pře­de­vším tvůr­čí ucho­pe­ní, kde se mu daří vyprá­vět skrz bra­vur­ně budo­va­ný scé­nář s bra­vur­ní­mi dia­lo­gy a záro­veň sil­né vizu­ál­ní ucho­pe­ní kde je něko­lik vol­ných zábě­rů sku­teč­ně jako z rámeč­ku. Je to film o člo­vě­ku, kte­rý má v živo­tě pech a pře­ce jen nara­zí na štěs­tí v momen­tě kdy už vlast­ně ani nic tako­vé­ho neče­ká a záro­veň je napros­to výraz­ný díky tak sil­né tvůr­čí ruce. Bez pochyb jeden z mil­ní­ků žán­ru roman­tic­kých fil­mů, kte­rý se napros­to bra­vur­ně vymy­ká zave­de­ným pra­vi­dlům a přes­to jsou z něj cítit ty pra­vé doja­té emo­ce. Společně s nád­her­nou kame­rou Roberta Elswita a doko­na­le pad­nou­cím soun­d­trac­kem Jona Briona tak sku­teč­ně vzni­ká jeden z nej­vý­raz­něj­ších zástup­ců roman­tic­ké­ho žán­ru (nejen) 21. sto­le­tí, kte­rý i ve člo­vě­ku, kte­rý už vlast­ně ztra­til nadě­ji na to, že ho někdy potká štěs­tí může pro­bu­dit pře­ce jen ješ­tě leh­ké nadě­je. Je to sice pořád jenom film, je to ale film se srdíč­kem na pra­vým mís­tě!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2002 Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Opilí láskou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
HB

Tak z této SRAČKY jsem ten­krát ode­šel z kina ani ne v půlce...Nedalo se na to dívat !!!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,27910 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72030 KB. | 25.02.2024 - 19:30:06