Kritiky.cz > Speciály > Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!

Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!

AndelPanePlakat
AndelPanePlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děj fil­mu zave­de Petronela s Uriášem do malé­ho měs­ta, kde se pot­ka­jí s hol­čič­kou Anežkou a její mamin­kou, krás­nou vdo­vou Magdalenou.

 V roli Anežky uvi­dí­me Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem hroz­ně ráda, že jsem si v tom fil­mu  moh­la zahrát. Byla to zatím moje nej­vět­ší role a mys­lím, že je to obrov­ská zku­še­nost a dou­fám, že to bude dob­rý.“  

Volbu dět­ské před­sta­vi­tel­ky si pochva­lu­je i reži­sér Jiří Strach:

„Anička to je pros­tě sen­zač­ní hol­ka. Nejenom, že je výbor­ná hereč­ka, ale i lid­sky. Já ji viděl v tako­vém naro­ze­ni­no­vém fil­mu, co Klárka Trojanová nato­či­la pro Ivana k pade­sá­ti­nám, a tam mi oči úpl­ně udě­la­ly čč... Možná i pro­to jsme film tak hna­li, pro­to­že kdy­bych ho musel odlo­žit, tak Anička už by mi vyrost­la, za rok by to neby­la hol­ka, ale sleč­na a já bych ve fil­mu tohle to její krás­ný herec­tví pros­tě neměl. Protože tam sku­teč­ně v dět­ský roli musí být špič­ko­vý hráč. To koli­krát vidí­me, děti hra­jou tak na půl ply­nu a musí­me nad tím mhou­řit oči. Nějaký dět­ský polo­he­rec­tví by to těm dvě­ma straš­ně kazi­lo, táh­lo by film dolů. Tím, že Andula je výbor­ná, ho pomá­há ješ­tě tahat naho­ru. Ti dva měli co dělat, aby tu její hra­vost před kame­rou dorov­na­li. Bylo straš­ně hez­ký sle­do­vat, jak vždyc­ky Ivan říkal: Andula je na pla­ce, tak musí­me při­dat!“

Co bylo při malou hereč­ku v rám­ci natá­če­ní úpl­ně nej­těž­ší? Jak Anička při­zná­vá, vydr­žet s jed­nou čás­tí kos­tý­mu: „No, urči­tě ty vou­sy, pro­to­že ony jsou z tako­vý­ho mopu - s tím se vytí­rá zem a pak už mi to bylo tro­chu nepří­jem­ný na pleť ješ­tě jsem se v tom i zapa­ři­la a do toho mi zvu­ka­ři vždyc­ky dáva­li port, a to bylo úpl­ně nej­slo­ži­těj­ší, pro­to­že port vedl po celým těle a drát vždyc­ky str­ka­li do těch vou­sů. Anebo jsem na sobě měla tako­vý postroj a vise­la jsem na háku, pro­to­že mě unes­li, ale to uvi­dí­te ve fil­mu…“

 Jak se Aničce spo­lu­pra­co­va­lo s Jiřím Dvořákem a Ivanem Trojanem?

„Ivan je hroz­ně hod­ný, já jsem ho nezna­la osob­ně, jen od vidě­ní, pozna­la jsem ho až tady. Jirka Dvořák je taky hroz­ně hod­nej, všich­ni byli hroz­ně hod­ní. A všich­ni vlast­ně byli tako­ví vtip­ní. My jsme toči­li a Ivan s Jirkou tam měli hroz­ně vese­lou scé­nu a naštěs­tí já jsem tam neby­la vidět, pro­to­že jsem se neu­dr­že­la a smá­la se, jak to bylo vtip­ný. To byla scé­na, kdy jsem jim uka­zo­va­la moji mam­ku, kte­rá byla v díl­ně, šli jsme k oknu a díva­li se na ni a oni tam říka­li, jak je krás­ná a tak ..a já jsem se tomu hroz­ně smá­la.“

Anežčinu mamin­ku hra­je Vica Kerekes, kte­rou uvi­dí­me v roli pros­té, chudé šva­dlen­ky, v hod­ně odliš­né polo­ze, od jejích dosa­vad­ních úloh.

Přesto při­zná­vá, že se vstu­pu do pro­jek­tu tro­chu obá­va­la. „Vlastně jsem tak úpl­ně netu­ši­la do čeho jdu. Miluju pohád­ky, hlav­ně ty čes­ké. Ale až potom jsem zjis­ti­la, že mož­nost hrát v Andělu Páně je to nej­víc, pro­to­že kaž­dý, komu jsem to řek­la, měl hned lesk v očích a wow, no to je něco! Všichni z toho byli doslo­va okouz­le­ni. Ale napros­to všich­ni. Nebylo jedi­né­ho člo­vě­ka, kte­rý by rea­go­val jinak. Když jsem se dozvě­dě­la, že to je tako­vý vel­ko­le­pý pro­jekt, tak jsem měla troš­ku strach, že jsem vstou­pi­la do týmu, kte­rý už je sehra­ný, a ta pohád­ka jim krás­ně vyšla, tak jsem se tro­chu obá­va­la, abych to nezka­zi­la. Ale pan reži­sér mi pomohl, odstra­nil ty moje zábra­ny. Jirka Strach je jak malé dítě, on se ze vše­ho radu­je, ví, jak pra­co­vat s her­ci, ví přes­ně a cítí přes­ně, co potře­bu­je udě­lat, aby herec poslou­chal, tak­že to setká­ní s ním je mys­lím zásad­ní,“ říká Vica Kerekes.

Ale nako­nec to s tou sou­hrou s kole­gy vůbec neby­lo těž­ké: „Byla tam řada her­ců, s nimiž jsem se ráda setka­la. S Ivanem Trojanem hra­ju popr­vé, a tak to bylo pro mě ohrom­né potě­še­ní, Jirku Dvořáka, toho mám v srd­ci, s tím jsem už hrá­la a Bolek Polívka, to je můj vnitř­ně oblí­be­ný člo­věk a herec, s ním jsme již sehra­ný pár,“ říká hereč­ka.

Obě spo­lu­hráč­ky si od Ivana Trojana vyslou­ži­ly pochva­lu: „S Vicou jsme se sezná­mi­li popr­vé, ale vlast­ně z toho vyply­nu­lo, jak kdy­bychom spo­lu už děla­li, pro­to­že to bylo fajn. A úpl­ně fas­ci­no­ván jsem z Aničky Čtvrtníčkové, já jsem to i nako­nec řekl, že pat­ří mezi nej­lep­ší kole­gy­ně, se kte­rý­mi jsem kdy dělal, a to mys­lím váž­ně. Doufám, že vydr­ží v té bez­pro­střed­nos­ti a prav­di­vos­ti, kte­rou v sobě má. Je neu­vě­ři­tel­ně pokor­ná a sluš­ná. Já jsem vždyc­ky skep­tic­ký, když se mě někdo ptá, jest­li by měl dělat herec­tví, ale u ní by to bylo fajn.“

Vica hra­je v čes­kých fil­mech pra­vi­del­ně, ale i tak se při­zná­vá, že občas s češ­ti­nou boju­je: „Už je to o moc lep­ší, to se nedá srov­nat s mými začát­ky, kdy to býva­lo vel­mi těž­ké.  Tedy i teď je to těž­ké, ale napří­klad sklo­ňo­vá­ní mi už jde mno­hem lépe... ve slo­ven­šti­ně se skloňu­je úpl­ně jinak, slo­vosle­dy jsou také zce­la jiné... Ale dnes už s češ­ti­nou v pod­sta­tě nemám pro­blém, jas­ně, že výslov­nost a akcent tam cítit jsou, ale už nad tím tolik nepře­mýš­lím jako na začát­ku, kdy jsem si vždyc­ky zou­fa­la: ježiš­marjá ta slo­víč­ka, jak to je ..teď je to mno­hem přirozenější…vždyť už to je taky něja­ký ten rok, co se s češ­ti­nou sezna­mu­ji.“

Další novou posta­vou, kte­rá se obje­ví v ději, ale také v živo­tě Magdaleny a Anežky je Párkař v podá­ní Vojtěcha Dyka.

„Můj prv­ní film byla sho­dou okol­nos­tí pohád­ka s panem reži­sé­rem Strachem, tak­že jsem se k tomu­to žán­ru rád vrá­til,“ říká Vojtěch Dyk. A reži­sér Jiří Strach má zase jas­no, kým by zase chtěl stát on…

„Já bych asi chtěl být ten pár­kař, kte­ré­ho hra­je Vojta Dyk. Ten by mě bavil. A mys­lím, že jsem i taky tro­chu tako­vá pova­ha. Takový zami­lo­va­ný, zakou­ka­ný, ale to vám nemůžu pro­zra­zo­vat, to až uvi­dí­te, tak mi dáte za prav­du,“ sli­bu­je Jiří Strach.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75737 s | počet dotazů: 237 | paměť: 71650 KB. | 14.06.2024 - 20:25:25