Kritiky.cz > Recenze knih > Anička a Velikonoce- šestá kniha příhod osmileté Aničky

Anička a Velikonoce- šestá kniha příhod osmileté Aničky

Anicka
Anicka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy malé Aničky? Těšíte se na Velikonoce? Tak prá­vě Vám je urče­na kni­ha Ivany Peroutkové, kte­rou vydal Albatros Media v Praze. Rozhodně se máte na co těšit. 

0015174178 Anicka a velikonoce

Aničce už je osm let a moc ráda by jela zase k babič­ce na prázd­ni­ny, když jsou pře­ce Velikonoce. Opět se chce setkat se svý­mi kama­rá­dy a zažít pořád­né dob­ro­druž­ství. Co se během veli­ko­noč­ních svát­ků vše při­ho­dí? Jak to bude s jejím sou­ro­zen­cem? Stihne s babič­kou nama­lo­vat vej­ce? Co vše si napí­še do své­ho dení­ku? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní již šes­té kni­hy o Aničce, kte­rá se roz­hod­ně poved­la.

Kniha se mně moc líbi­la. Mám jich něko­lik doma. S dět­mi v mateř­ské ško­le si je rádi čte­me a už se těším, až si začne­me tuto kníž­ku příští týden číst. Děti už se nemo­hou dočkat. Líbí se mně, že si Anička píše deník a to jakým způ­so­bem autor­ka kni­hu vyprá­ví. Knihu ilu­stro­va­la Eva Mastníková. Místy jsou na celou strán­ku nebo jsou jen men­ší obráz­ky, kte­ré neod­vá­dí pozor­nost od děje a dotvá­ří krás­nou atmo­sfé­ru pří­bě­hu.

Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi pří­běhy na pokra­čo­vá­ní a neva­dí jim se dostat po del­ší době do děje, jak to vlast­ně ta Anička má s kama­rá­dy, dále uči­tel­kám mateř­ských, základ­ních škol i vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, či růz­ných zájmo­vých krouž­ků, kte­ré by pro děti chtě­ly hez­ké pří­běhy na pokra­čo­vá­ní.

Kniha má 128 stran, je roz­dě­le­na na 21 krát­kých kapi­tol, na kon­ci je uve­den obsah pro lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze.

Autorka i ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou zasa­ze­nou do krás­né­ho pří­bě­hu dětem vysvět­lí, jaké zvy­ky se na Velikonoce dodr­žu­jí a jak to tře­ba mají i děti na ves­ni­ci jinak, než děti ve měs­tě, což musím říci, že se mně nesmír­ně líbi­lo a už se moc těším na dal­ší díl vese­lé Aničky a jejích kama­rá­dů. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat, urči­tě se nebu­de­te nudit.

Ukázka z kni­hy:

„Počkej,“ vyhrk­la Anička a vytáh­la z batůž­ku ple­cho­vou kra­bič­ku a z ní mod­ré vajíč­ko. „To jsem sama ozdo­bi­la,“ řek­la. „můžu ho ved­le Štěpánka polo­žit?“

Tatínek s mamin­kou při­kývli.

Anička polo­ži­la mod­ré vajíč­ko ved­le Štěpánkovy hla­vič­ky a tatí­nek udě­lal prv­ní sní­mek .

„Aspoň budou všich­ni vidět, že se nám naro­dil o Velikonocích, „zasmá­la se mamin­ka.

„No prá­vě, „při­kýv­la Anička. „A já nikdy neza­po­me­nu, že tyhle Velikonoce pro mě byly nej­hez­čí. Vlastně ješ­tě jsou.“

Zdálo se všech­no svá­teč­ní v tom vel­kém svět­lém poko­ji. Ale Aniččina mamin­ka byla ješ­tě hod­ně una­ve­ná. Potřebovala spát. Proto prv­ní návště­va v porod­ni­ci nemoh­la trvat dlou­ho.

Anička s tatín­kem se roz­lou­či­li. Naposled Štěpánka pohla­di­li a poti­chu opus­ti­li pokoj. Když schá­ze­li ze scho­dů, drže­li se za ruce a bylo jim spo­lu moc hez­ky.

Několik slov o autor­ce:

Ivana Peroutková píše pro malé čte­ná­ře, tee­nage­ry i dospě­lé. Její prvo­ti­nou je kni­ha Na vahách živo­ta. Je autor­kou mimo­řád­ně úspěš­né série o hol­čič­ce Aničce. Menší čte­ná­ři si oblí­bi­li také její mini­de­tek­tiv­ky Ukradená cukřen­ka a Ukradený prs­ten ze série Frantík, malý detek­tiv. V roce 2018 odstar­to­va­la Ivana Peroutková kni­hou Valentýnka a naro­ze­ni­ny dal­ší kniž­ní sérii, ten­to­krát o nevšed­ní hol­čič­ce Valentýnce. Knihy Ivany Peroutkové se pra­vi­del­ně umis­ťu­jí na před­ních mís­tech čte­nář­ských anket a zís­ka­ly něko­lik oce­ně­ní. V roce 2018 zís­ka­la za sérii o Aničce také Cenu Albatrosu za význam­ný počin.

Šestá kni­ha pří­hod osmi­le­té Aničky.

Kniha je urče­na dětem od 7 let a nejen jim.

  • Autor: Ivana Peroutková
  • Ilustrovala: Eva Mastníková
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro dív­ky, pří­běhy dětí
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros media, Praha
  • Počet stran: 128
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-00-06383-6

Foto:  Albatros Media a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89842 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71591 KB. | 25.06.2024 - 20:05:30