Kritiky.cz > Recenze knih > O čem tělo vypráví - moudré příběhy pro děti i dospělé

O čem tělo vypráví - moudré příběhy pro děti i dospělé

body scape 5401608 1920
body scape 5401608 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celý život nás ovliv­ňu­jí růz­né emo­ce. V růz­ných časo­vých obdo­bích se cho­vá­me  a pře­mýš­lí­me růz­ně. Autorka kni­hy O čem tělo vyprá­ví Iva Hegrová skr­ze svůj osob­ní pří­běh při­stu­pu­je ke čte­ná­ři tak blíz­ko, jak jen to jde. Dotýká se témat, kte­ré pro­vá­ze­jí kaž­dé­ho dospě­lé­ho již od jeho dět­ství. Celý kon­cept kni­hy je zamě­řen na vní­má­ní poci­tů a emo­cí v těle. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te? Především 17 růz­ných pří­bě­hů ze živo­ta dětí i dospě­lých, to jak poslou­chá­me své emo­ce, jak je vyu­ží­vá­me, jak je vlast­ně zvlá­dá­me, co nám naše tělo říká, i jak se v sobě vyzná­me a jakou máme sebe­dů­vě­ru. Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te úvod, proč vlast­ně kni­ha vznik­la, autor­ský medai­lo­nek spo­leč­ně s osob­ním pří­bě­hem autor­ky. Dále tabul­ku s emoč­ním mapo­vá­ním i jejím vyhod­no­ce­ním.

0076846486 a101c0n0000858 o cem telo velka 1Co vás v kni­ze čeká? 18 oma­lo­vá­nek, 17 pří­bě­hů, tech­ni­ky prá­ce s tělem i emo­ce­mi, nápa­dy na inspi­ra­tiv­ní tvo­ře­ní, pod­kla­dy k emoč­ní­mu mapo­vá­ní škol­ní tří­dy a rodi­ny.

Po krát­kém pří­bě­hu jsou k dis­po­zi­ci návrhy, jak s pří­bě­hem pra­co­vat, nápa­dy na inspi­ra­tiv­ní hry, tvo­ře­ní a dal­ší zají­ma­vé tech­ni­ky. S dět­mi si může­te pří­běh detail­ně pro­brat, zeptat se jich, jak se hlav­ní hrdi­na cítil, co je to tře­ba smu­tek, radost, jak pro­ží­vá­me bolest, strach, vztek, křik, jak dýchá­me, co je to smrt, zdra­ví, co umím, co mě tře­ba nejde. Na kon­ci kni­hy autor­ka při­da­la roz­ho­vor s rodi­nou, kte­rá s kni­hou pra­co­va­la, seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry a oma­lo­ván­ky, kte­ré se k daným pří­bě­hům vážou, děti si je mohou vyma­lo­vat, vystřih­nout a dotvo­řit dle své vlast­ní fan­ta­zie a svých pro­ží­va­ných poci­tů, kte­ré se v nich zrov­na ode­hrá­va­jí.

Kniha se mně moc líbi­la. Nejvíce mě zau­jal pří­běh Procházka po kra­ji­ně vje­mů a emo­cí, kde byd­lel skří­tek Radostník, jenž roz­dá­val radost, dále skřítčí panen­ka Smutněnka, kte­ré se po tvá­řič­kách stá­le kutá­le­ly slzy a nako­nec i skří­tek Vzteklík, kte­rý pořád dupal, kři­čel a bou­chal ručič­ka­mi. Kniha mě napros­to nadchla a musím říci, že ve mně pod­ní­ti­la pře­mýš­let v mno­ha věcech, kte­ré se běž­ně v živo­tě dějí úpl­ně z jiné­ho úhlu. Příběhy jsou krát­ké, oprav­du ze živo­ta. Líbí se mně i dal­ší námě­ty a hry, kte­ré autor­ka při­da­la ke kaž­dé­mu pří­bě­hu. Doporučila bych ji všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, dětem i peda­go­gům. Tato kni­ha by nemě­la chy­bět v žád­né rodin­né kni­hov­nič­ce.

Knihu lze vyu­žít i u dětí, kte­ré si pro­šly něja­kou trau­ma­ti­zu­jí­cí udá­los­tí. Díky pří­bě­hům může­te poci­ty dětí podrob­ně roze­brat.

Ukázka z kni­hy:

„Cokoli ti vadí na dru­hých, je vzác­ný oka­mžik pro tebe, pro­to­že je to ote­vře­ná ces­ta k tomu, abys v sobě zpra­co­val svá zra­ně­ní. „Maria Montessori.“

Emoční mapa je zdro­jem, kte­rý může­me vyu­žít pro vlast­ní osob­nost­ní růst. Jejím pro­střed­nic­tvím mapu­je­me, tj. putu­je­me po vnitř­ní ose svých emo­cí. Ke své­mu osob­nost­ní­mu růstu ji mohou vyu­žít jak rodi­če, tak peda­go­go­vé. Je ale kon­ci­po­va­ná roz­díl­ně.

„Slyšme, co nám tělo vyprá­ví...

„Dovolte si zasta­vit se a zapo­slou­chat se do řeči své­ho těla. Iva Hegrová.

Baruška ji nesly­ší. Vztek jí vle­zl i do uší. Maminka ví, co to zna­me­ná. Nechává dcer­ku, aby si se vzte­kem pora­di­la sama, a je při­pra­ve­na jí pomoct, když bude potře­bo­vat. Věří, že to doká­že. Za chví­li je vztek oprav­du pryč. Baruška si sedá a dívá se na mamin­ku.

„Jak se cítíš, Baruško? Už je lépe?“

„Ano, jen budu muset lout­ku prin­cez­ny vyro­bit zno­vu.“

„Mohu ti nějak pomoct?“

„Ne, udě­lám ji sama a pak ti ji při­ne­su uká­zat.“

Proč se vzte­ku bát? Proč ho vní­mat jako něco špat­né­ho, čeho je tře­ba se hned zaba­vit? Proč si nedo­vo­lit ho při­jmout, poznat jeho dary a vítat ho ve svém těle jako dob­ré­ho kama­rá­da?

Několik slov o autor­ce:

Bc. Iva Hegrová vystu­do­va­la baka­lář­ský obor Předškolní a mimo­škol­ní peda­go­gi­ku na Pedagogické fakul­tě MU v Brně, Nyní dokon­ču­je nava­zu­jí­cí magis­ter­ské stu­di­um obo­ru Pedagogika před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní se zamě­ře­ním na děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi na Pedagogické fakul­tě UHK. Má jede­nác­ti­le­tou pra­xi s dět­mi před­škol­ní­ho věku. je uči­tel­ka, kte­rá svou prá­ci s dět­mi milu­je a vní­má ji jako poslá­ní. Je mamin­ka tří dětí, a to šes­ti­le­té Adélky, čtyř­le­té­ho Vítka a tří­mě­síč­ní­ho Vládíka. Její děti ji ote­vře­ly dve­ře ke zpra­co­vá­ní růz­ných vnitř­ních blo­ků. Její dce­ra ji uka­zu­je, jak být ženou a plně si věřit, pro­to­že tuto schop­nost v sobě zce­la při­ro­ze­ně má. Její prv­ní syn ji učí vel­ké trpě­li­vos­ti, důsled­nos­ti a nasta­vo­vá­ní si vlast­ních hra­nic.

Určeno pro děti od 6 let.

  • Autor: Iva Hegrová
  • Ilustrace: Eva Rybníčková
  • Žánr: kni­ha pro děti, dět­ská nauč­ná lite­ra­tu­ra, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s.
  • Počet stran: 112
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, šitá nit­mi
  • ISBN: 978-80-264-3751-2

  • Fotka kni­hy: CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s.
  • Fotka od Jose JovisurPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,82174 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71588 KB. | 21.06.2024 - 18:26:09