Kritiky.cz > Recenze knih > Jógové pohádky - pohybové chvilky v MŠ

Jógové pohádky - pohybové chvilky v MŠ

Joga
Joga
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cvičíte s dět­mi jógu a hle­dá­te zají­ma­vé inspi­ra­ce na růz­né akti­vi­ty? Máte rádi pohád­ky? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Vladimíry Ottomanské s názvem Jógové pohád­ky, kte­rou vyda­lo Nakladatelství Portál v Praze v roce 2022. 

9788026218050

Kniha Jógové pohád­ky je roz­dě­le­na na dva­náct kapi­tol, kte­ré lze vyu­ží­vat po celý škol­ní rok. Každá kapi­to­la obsa­hu­je moti­vač­ní pří­běh, seznam pomů­cek, kte­ré bude­te potře­bo­vat, jógo­vé pozi­ce, námě­ty na růz­né akti­vi­ty, hry i rela­xa­ce. Každá kapi­to­la má krás­né ilu­stra­ce Patricie Koubské, kte­rá vás zahře­jí u srdíč­ka. Jednotlivé jógo­vé pozi­ce jsou v pohád­ce zvý­raz­ně­ny. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly jsou otáz­ky, díky kte­rým si o daném pro­blé­mu může­te dále poví­dat. V kni­ze je k dis­po­zi­ci pře­hled pozic s popi­sem, jak cvi­čit i jejich přes­ná ilu­stra­ce, také seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry. Součástí kni­hy jsou ikon­ky, kte­ré vás budou pro­vá­zet celou pub­li­ka­cí a vysvět­lu­jí, zda se jed­ná o hru, při­ví­tá­ní, jaké pomůc­ky bude­te potře­bo­vat nebo zda se jed­ná o rela­xa­ci a dýchá­ní.

Všech dva­náct pohá­dek je spo­jen dob­ro­druž­ných puto­vá­ním deš­ťo­vé kap­ky, kte­rá měla svůj vel­ký sen a na ces­tě muse­la pře­ko­nat mno­ho pře­ká­žek a situ­a­cí.

Knihu dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských škol, vedou­cím pohy­bo­vých krouž­ků, dále těm, co se zají­ma­jí o jógu, jak začí­na­jí­cím, tak i zku­še­ným uči­tel­kám, co hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro cvi­če­ní jógy s dět­mi.

Kniha Jógové pohád­ky před­sta­vu­je kom­plex­ní sou­bor 12 lek­cí dět­ské jógy a je prak­tic­kým prů­vod­cem cvi­če­ní jógy pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mně moc líbi­la a roz­hod­ně ji vyu­ži­ji při prá­ci s dět­mi v mateř­ské ško­le. Sama jógu cvi­čím a moc ráda bych pro­nik­la i do tajů té dět­ské jógy. Líbí se mně obsa­ho­vé zamě­ře­ní kni­hy i její for­mál­ní zpra­co­vá­ní. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná, s milý­mi ilu­stra­ce­mi i nepře­ber­ným množ­stvím nápa­dů a námě­tů na růz­né akti­vi­ty. Zaujaly mě i pohád­ko­vé pří­běhy, díky kte­rým lze s dět­mi pra­co­vat. Pohádky nás totiž pro­vá­zí už od útlé­ho věku a ovliv­ňu­jí nás až do dospě­los­ti mož­ná více, než si mys­lí­me.

Ukázka z kni­hy:

Desatero malé­ho jogí­na:

1) Vždy cvi­čím v čis­tém, pří­jem­ném a tep­lém pro­stře­dí

2) Používám vlast­ní pod­lož­ku, kte­rá neklou­že

3) Cvičím ve vol­ném a poho­dl­ném oble­če­ní bez pono­žek a bot

4) Necvičím s plným bříš­kem, jsem ale­spoň hodi­nu po jíd­le

5)Nepřeceňuji svo­je síly

6) Dýchám nosem, není -li uve­de­no jinak

7) Pozice cvi­čím vždy na obě stra­ny těla

8) Všechny pozi­ce, hry a akti­vi­ty pro­vá­dím, jak nej­lé­pe umím

9) Učím se vní­mat svůj dech i svo­je tělo

10) Učím se vní­mat sám sebe mezi ostat­ní­mi

Několik slov o autor­ce:

Vladimíra Ottomanská vystu­do­va­la před­škol­ní a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a také FTVS. Řadu let půso­bi­la jako uči­tel­ka MŠ a v sou­čas­né době je ředi­tel­kou MŠ Ottománek. Také je lek­tor­kou hatha jógy pro dospě­lé. V Portále vyšly její kni­hy Když se řek­ne ROZCVIČKA a Rok stro­mů.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Patricie Koubská ilu­stru­je dět­ské časo­pi­sy, kni­hy a pra­cov­ní lis­ty. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­ha knih pro děti.

  • Autorka: Vladimíra Ottomanská
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2022, Portál, Praha
  • Počet stran: 148
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1805-0

Foto: Portál, Praha


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87933 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72032 KB. | 25.02.2024 - 22:34:41