Kritiky.cz > Články autora:Karabekian

Žena ve vodě

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, Znamení a Vesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě... Read more »

Ucho

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, jde zno­vu do kin. Dvojice Procházka – Kachyňa zača­la... Read more »

Šifra mistra Leonarda

Moc dlou­ho netr­va­lo a jed­na z nej­kon­tro­verz­něj­ších knih posled­ní doby se dočka­la své fil­mo­vé podo­by. Převést na plát­no pří­běh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, roz­ho­dl se celo­svě­to­vě uzná­va­ný... Read more »

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

Novozélanďan Andrew Adamson nato­čil fan­tas­tic­ký pří­běh pod­le před­lo­hy Angličana C. S. Lewise – pří­běh, jenž je kom­bi­na­cí Pána prs­te­nů a Harryho Pottera s náde­chem rádo­by mora­li­zo­vá­ní, nai­vi­ty a kýčo­vi­tos­ti – to vše... Read more »

Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma

Žít po svém je pří­běh jed­né „roz­bi­té“ rodi­ny a pří­běh jed­no­ho med­vě­da, jehož věč­ně nikdo nene­chal v kli­du nažrat, při­čemž spo­ju­jí­cím člán­kem je zde pře­de­vším motiv viny a odpuš­tě­ní. Read more »

Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback.

Honáci dobyt­ka, Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal). V maleb­ně krás­né a nevin­né pří­ro­dě mezi nimi zaho­řel pla­mí­nek lás­ky. Lásky čis­té jako voda hor­ské­ho potůč­ku a hlu­bo­ké jako nedo­zír­ná... Read more »

Walk the Line - I walk the line – znám svou míru - zpíval Johnny Cash v jedné ze svých písniček.

A věř­te - nevěř­te, lhal jako když tisk­ne.. Read more »

Kult hákového kříže - Edward Norton a Edward Furlong ve slavném „neonacistickém“ filmu

Tragédie jed­né rodi­ny jako para­le­la tragé­die celé­ho lid­stva. Vynikající herec­ké výko­ny, pře­de­vším Edwarda Nortona - ten­to­krát se před­sta­vu­je v roli „polep­še­né­ho“ skinhe­a­da Dereka, jenž se prá­vě vra­cí z věze­ní s tou­hou posbí­rat... Read more »

Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Nový sní­mek podi­vín­ské­ho Terryho Gilliama, vyprá­vě­jí­cí o slav­ných pohád­ká­řích, se natá­čel zejmé­na na praž­ském Barrandově a ved­le hlav­ních před­sta­vi­te­lů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v něm může­me spat­řit i Tomáše Hanáka a Miroslava... Read more »

Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

Máte chuť na extra por­ci kva­lit­ní­ho fil­mo­vé­ho kous­ku? Na pořád­nou dáv­ku napě­tí, co vás při­ko­vá k seda­dlu a při­le­pí vaše oči na hodi­nu a půl k plát­nu? Pak mám pro vás zaru­če­ný typ… Read more »

Kupec benátský

Al Pacino jako nená­vi­dě­ný a nená­vi­dě­jí­cí židov­ský lichvář září v adap­ta­ci slav­né kome­die Williama Shakespeara. Read more »

Prachy dělaj člověka

Co si musí člo­věk uvě­do­mit a tři­krát zopa­ko­vat než used­ne v kině před plát­no, na kte­rém pobě­ží ten­to film, je fakt, že vše, co uvi­dí je jen hod­ně nad­sa­ze­ná věc. Typicky... Read more »

Hooligans

Debut reži­sér­ky Lexi Alexanderové nás zavá­dí do svě­ta fot­ba­lu, alko­ho­lu a nesmy­sl­ných rva­ček, ve kte­rých si ban­da výtrž­ní­ků neu­stá­le doka­zu­je, kdo je sil­něj­ší. Read more »

Dokažte mi vinu

Vin Diesel v roli ital­ské­ho mafi­á­na Jacka DiNorscia, sou­ze­né­ho za pře­kup­nic­tví nar­ko­tik, v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Read more »

MFDF Jihlava

Ve dnech 24. - 29. říj­na 2006 pro­běh­ne v Jihlavě 10. roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů. Jádro pro­gra­mu jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku opět tvo­ří dvě sou­těž­ní sek­ce: výběr nej­kva­lit­něj­ších stře­do­ev­rop­ských doku­men­tů uply­nu­lé­ho roku Mezi... Read more »

Festival Bollywoodského filmu

4. roč­ník fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve dnech 9. - 15. říj­na za účas­ti fil­ma­řů, kte­ří mají s Bollywoodem co do čině­ní. Jako kaž­do­roč­ně se akce bude konat v kinech Aero a Světozor v Praze. Read more »

Der Film

Ve dnech 4. až 8. říj­na se v praž­ských kinech Aero a Světozor před­sta­ví fes­ti­val němec­ky mlu­ve­ných fil­mů Der Film s při­bliž­ně pat­nác­ti celo­ve­čer­ní­mi fil­my z pro­duk­ce sou­sed­ní­ho Německa, Rakouska a Švýcarska. Read more »

Academia film Olomouc - AFO 2006

Dnešním dnem byl v Olomouci zahá­jen 41. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu AFO 2006, jehož hlav­ním garan­tem je Katedra diva­del­ních, fil­mo­vých a medi­ál­ních stu­dií FF UP. Festival se usku­teč­ní ve dnech 1. -... Read more »

Proposition

Hudebník Nick Cave se svým kole­gou, reži­sé­rem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už téměř mrt­vé­ho žán­ru a ve sto­pách Sama Peckinpaha stvoř­li drs­ný, s ničím se nemaz­lí­cí wes­tern. Read more »

Block Party

Ve Spojených stá­tech (prý) vel­mi popu­lár­ní komik a hudeb­ník Dave Chappelle uspo­řá­dal pří­mo v uli­cích New Yorku kon­cert, jehož se zúčast­ni­la spous­ta zná­mých tvá­ří z rapo­vých a hip-hopových luhů a hájů… Read more »

Nebohá paní Pomsta

Na kaž­dé­ho jed­nou dojde aneb svá­dět svůj zlo­čin na něko­ho jiné­ho se oprav­du nevy­plá­cí... Snímek oce­ně­ný na fes­ti­va­lu v Benátkách 2005 Malým zla­tým lvem. Read more »

Samaritánka

Ačkoli už naši­mi kiny pro­bě­hl Kimův nověj­ší sní­mek Luk a na MFF v Karlových Varech byl pro­mí­tán jeho nej­no­věj­ší film Čas, o dva roky star­ší Samaritánka, pří­běh o hří­chu a vykou­pe­ní, k nám při­chá­zí tepr­ve... Read more »

Bestie Karla

Laura Preponová a Misha Collins v rolích psy­cho­pa­tic­kých séri­o­vých vra­hů v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Read more »

32. Letní filmová škola Uherské Hradiště

V pátek 21. 7. bude v Uherském Hradišti zahá­jen 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, letos věno­ván téma­tu ČLOVĚK A PŘÍRODA a afric­ké­mu a kanad­ské­mu fil­mu. Read more »

Tsotsi

Film o tom, jak se z vel­ké­ho chu­li­gá­na jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku cit­li­vý dob­rák stal, to je Tsotsi. Snímek, kte­rý letos zís­kal Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film a bude pro­mí­tán na letoš­ním... Read more »

Zeptej se prachu

Další z fil­mo­vých adap­ta­cí slav­ných knih v našich kinech aneb Jak zprznit skvě­lý román Johna Fantea a udě­lat z něj kla­sic­kou fád­ní tele­no­ve­lu… Read more »

Zápisník jedné lásky

Film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Nicholase Sparkse, roz­hod­ně není bez­du­chou roman­tic­kou sláta­ni­nou. Pro deš­ti­vý či dlou­hý zim­ní večer je jako děla­ný ten­to pří­běh jed­né vel­ké lás­ky… Read more »

Match Point - Hra osudu

Třikrát SLÁVA. Woody Allen se koneč­ně pro­bu­dil ze své­ho fil­mo­vé­ho spán­ku a po něko­li­ka ne zrov­na vyda­ře­ných fil­mech si zís­ká­vá zpět na svou stra­nu zhr­ze­né fanouš­ky. Avšak jeho nový sní­mek roz­hod­ně... Read more »

Nepohodlný

Ralph Fiennes, zná­mý díky svým rolím v Červeném dra­ko­vi, Anglickém paci­en­to­vi či Schindlerově sezna­mu, vytvo­řil titul­ní roli brit­ské­ho diplo­ma­ta v Africe, Justina Quaylea, ve str­hu­jí­cím thrille­ru o tom, jak svět zvy­so­ka kaš­le na... Read more »

Hranice života

Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož zhléd­nu­tí... Read more »

Luk

Jihokorejský „drs­ňák“ Kim Ki-duk nám před­sta­vu­je svůj zatím posled­ní (v pořa­dí již dva­nác­tý) film, jenž nese reži­sé­rův kla­sic­ký výstřed­ní ruko­pis, avšak mír­ně vybo­ču­je z jeho zaje­tých kole­jí… Read more »

Faktótum

Charles Bukowski, legen­da ame­ric­ké­ho under­groun­du, byl vel­mi plod­ným spi­so­va­te­lem, co si nikdy nebral ser­vít­ky. Za svůj život – na noto­ric­ké­ho alko­ho­li­ka poměr­ně dlou­hý – napsal spous­tu knih a fil­mo­vá podo­ba... Read more »

Walk the Line

I walk the line – znám svou míru - zpí­val Johnny Cash v jed­né ze svých pís­ni­ček. A věř­te - nevěř­te, lhal jako když tisk­ne.. Read more »

Saw II

Ani ne po roce při­chá­zí do kin pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho thrille­ru, v němž si smr­tel­ně nemoc­ný psy­cho­pat hra­je svý­mi oběť­mi na scho­vá­va­nou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Read more »

Král zlodějů

Film inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi pří­běhy a osu­dy dětí zapo­je­ných do orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu vznik­lý v česko-slovensko-německo-francouzsko-rakouské kopro­duk­ci, oce­ně­ný 4 Českými lvy za rok 2004 v kate­go­ri­ích hlav­ní muž­ský herec­ký výkon, nej­lep­ší kame­ra, nej­lep­ší zvuk... Read more »

King Kong

Temperamentní a sebestřed­ný reži­sér Carl Denham (Jack Black) pra­cu­je na novém fil­mu a spo­leč­ně se svým štá­bem se vydá­vá točit na taju­pl­ný Ostrov Lebek. Zde je však čeká vel­ké pře­kva­pe­ní v podo­bě... Read more »

Oldboy

Brutální sní­mek korej­ské­ho reži­sé­ra Chan-wook Parka, jenž je pod­le jeho slov pře­de­vším úva­hou o pomstě a o tou­ze, kte­rou kaž­dý zaži­je, ale málo­kdo usku­teč­ní, pro­to­že spo­leč­nost ji zatra­cu­je jakož­to nega­tiv­ní a zká­zo­nos­nou… Read more »

Noční let

Přestárlý otec tee­nager­ské­ho horo­ru Wes Craven nám po neú­spěš­ném sním­ku Prokletí ser­ví­ru­je svůj dal­ší letoš­ní fil­mo­vý počin - hit­chcockov­skou vari­a­ci na téma „zabij mě něž­ně“ - thriller Noční let. Read more »

Sběratel

Filmová adap­ta­ce stej­no­jmen­né romá­no­vé prvo­ti­ny brit­ské­ho spi­so­va­te­le Johna Fowlese v podá­ní osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Williama Wylera je vyni­ka­jí­cí psy­cho­lo­gic­kou stu­dií věz­ně a jeho věz­ni­te­le. Read more »

Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště

Do té doby „pou­ze“ vyni­ka­jí­cí diva­del­ní reži­sér Vladimír Morávek vzbu­dil před 2 roky obrov­ský roz­ruch se svou Nudou v Brně, s níž skli­dil nema­lý úspěch – z udí­le­ní Českých lvů si odne­sl... Read more »

Sex, lži a video

Celovečerní debut reži­sé­ra Stevena Soderbergha je psy­cho­lo­gic­kou stu­dií své­ráz­ných vzta­hů mla­dé čtve­ři­ce – kon­zer­va­tiv­ní Ann, pro­lha­né­ho Johna, pro­vo­ka­tiv­ní Cynthie a taju­pl­né­ho Grahama… Read more »

Padlé ženy

Snímek inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi osu­dy žen, jež byly pro­ti své vůli zadr­žo­vá­ny v domech řádu milo­srd­ných sester Marie Magdalské v Irsku v polo­vi­ně 60. let minu­lé­ho sto­le­tí. Read more »
Stránka načtena za 3,56366 s | počet dotazů: 233 | paměť: 48622 KB. | 24.07.2024 - 05:49:39